Stationsplein 15 , 3311 JV, Dordrecht

  • C
€ 1.550 p.m.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een kleinschalige maatschappelijke ruimte gelegen in ‘Gezondheidscentrum Stationsplein’. Het gezondheidscentrum is gevestigd op Stationsplein 15-17 te Dordrecht. Het rechter gedeelte van het gezondheidscentrum (nr. 17) is in...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 57 m²

Downloads

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een kleinschalige maatschappelijke ruimte gelegen in ‘Gezondheidscentrum Stationsplein’.

Het gezondheidscentrum is gevestigd op Stationsplein 15-17 te Dordrecht. Het rechter gedeelte van het gezondheidscentrum (nr. 17) is in gebruik bij één huurder, te weten Atlas Gezondheid. Het linker gedeelte (nr. 15) is in gebruik bij meerdere huurders, zoals onder andere een osteopaat, acupuncturist, psycholoog, reisverpleegkundige en een bedrijfsarts.

Verhuurder wenst een zorg gerelateerde huurder toe te voegen aan het Gezondheidscentrum. Er is een maatschappelijke ruimte beschikbaar van ca. 57 m² op de begane grond. Tevens is het in overleg mogelijk om een gedeelte van de wachtkamer te huren ten behoeve van de ontvangst van eigen cliënten.

De bereikbaarheid per openbaar vervoer is uitstekend, vanwege de ligging direct tegenover het Centraal Station. Bereikbaarheid per auto is tevens goed, de A16 is binnen enkele minuten bereikbaar. Betaald parkeren is mogelijk op de openbare weg.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie D, Nummer 6156-A, appartementsindex A1, uitmakende het driehonderd acht en zestig/drieduizend vierhonderd vijftigste (368/3.450ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met toebehoren aan het Stationsplein 10 tot en met 15, 17 en 20 tot en met 36 te Dordrecht, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie D, nummer 6154, groot zestien are vijf en dertig centiare.

Indeling
Ca. 57 m² Maatschappelijke ruimte, gelegen op de begane grond.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hierva

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- centrale hoofdentree met receptiefunctie en wachtruimte (in overleg);
- inbraakalarmsysteem (gezamenlijk gebruik);
- verlaagde systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- kantoorruimte voorzien van tapijt*;
- wanden voorzien van sierpleister in neutrale lichte kleurstelling;
- pantry (gezamenlijk gebruik);
- gescheiden dames- en herentoiletruimte (gezamenlijk gebruik);
- centrale verwarming met radiatoren en een gasgestookte ketel (blokverwarming voor bemetering van de warmte in de diverse kamers);
- luchtbehandelingsinstallatie met topkoeling;
- diverse elektra aansluitpunten in de kantoorruimte;
- brandslanghaspels in de algemene ruimtes;
- brandblusapparaten in de algemene ruimtes;
- brandmeldinstallatie;
- noodverlichtingsinstallatie;
- glasvezelaansluiting*;
- 3 lichtkoepels in het gehuurde.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 1.550,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is inclusief servicekosten en BTW over de servicekosten en exclusief BTW. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur.

Indien huurder BTW vrijgestelde prestaties verricht en er niet kan worden geopteerd voor een met BTW belaste levering, dan dient verhuurder bij verhuur een BTW compensatietoeslag in rekening te brengen, ter voorkoming dat hij schade lijdt omdat er niet kan worden geopteerd voor een met BTW belaste levering. Deze afzonderlijke vergoeding is vastgesteld op 9% van de huurprijs.

Bijkomende kosten
Niet van toepassing, de servicekosten zitten in de huurprijs inbegrepen.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over een energielabel C. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Schil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012.

Op grond van de planvoorschriften is de bestemming van het object: ‘Centrum’ met dubbelbestemming ‘’Waarde-Archeologie”.

De voor ‘’Centrum’’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

A. Detailhandel;
B. Dienstverlening;
C. Kantoor;
D. Atelier;
E. Maatschappelijk;
F. Bedrijf;
G. Cultuur en ontspanning;
H. Sport;
I. Horeca-1;
J. Wonen;
K. Parkeren;
L. Bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels.

Specifieke gebruiksregels:
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. De begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt voor de in lid 5.1 onder a t/m h genoemde functies voor zover deze een hoogwaardige publieke uitstraling hebben;
b. Detailhandel en dienstverlening mogen per pand niet groter zijn dan 1.000 m² BVO;
c. Horeca-1 als bedoeld in lid 5.1 onder i niet toegestaan;
d. Uitsluitend bedrijven in categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
e. Bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 2 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
f. Waar op het moment van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan sprake is van wonen op de verdiepingen, is een ander gebruik niet toegestaan.

Voor alle overige bepalingen verwijzen wij u naar de voorschriften van het bestemmingsplan. De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl (per peildatum 14 oktober 2021).

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 1.550 p.m.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Nevenfuncties
  • Maatschappelijk vastgoed
Bouwjaar 1980
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Stationsplein 15
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Winkelgebied stadscentrum
  • In woonwijk

Kantoor

Oppervlakte 57 m²

Energie

Energielabel C
Energielabel einddatum 2031-03-19

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de kantoorruimte

Stationsplein 15, 3311 JV, Dordrecht
Stationsplein 15, 3311 JV, Dordrecht
Stationsplein 15, 3311 JV, Dordrecht

Locatie

Stationsplein 15, 3311 JV, Dordrecht

Schaduwwijzer

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.