Object
Verkocht

Voorstraat 431 - 431A, Dordrecht 3311 CT Dordrecht

3311 CT Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit markante hoekpand, gelegen aan de Voorstraat in Dordrecht. Het complex is gesitueerd ter hoogte van de Pelserbrug. Vanuit het pand kijkt men uit over de gracht met daarachter de voor Dordrecht kenmerkende klassieke bebouwing, waaronder de Grote Kerk.

Het complex bestaat uit een drietal bouwlagen. Op de begane grond is een commerciële- / winkelruimte...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit markante hoekpand, gelegen aan de Voorstraat in Dordrecht. Het complex is gesitueerd ter hoogte van de Pelserbrug. Vanuit het pand kijkt men uit over de gracht met daarachter de voor Dordrecht kenmerkende klassieke bebouwing, waaronder de Grote Kerk.

Het complex bestaat uit een drietal bouwlagen. Op de begane grond is een commerciële- / winkelruimte gesitueerd die thans langjarig is verhuurd aan Zusjes Luchroom V.O.F. met op de twee bovengelegen verdiepingen een zelfstandige bovenwoning. De zelfstandige bovenwoning is voorzien van een eigen entree met trapopgang. De winkel en bovenwoning zijn kadastraal gesplitst in een tweetal appartementsrechten. Het woonhuis is aan te merken als kluswoning. De entree van de woning is gesitueerd aan de zijde van de Voorstraat.

De winkelruimte zal in verhuurde staat worden mee verkocht. Dit kan dus worden gezien als een interessante belegging, die de woonlasten van de bovenwoning (gedeeltelijk) kan dekken. Bij concrete belangstelling kunnen de huurgegevens ter beschikking worden gesteld. Het complex is in zijn geheel aangemerkt als een gemeentelijk monument.

Kadastrale aanduiding
Het complex is kadastraal gesplitst in de volgende appartementsrechten:
1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfs- / winkelruimte gelegen op de begane grond van het gebouw, plaatselijk bekend als Voorstraat 431 te 3311 CT Dordrecht, kadastraal bekend als gemeente Dordrecht, sectie E, complexaanduiding 1263-A, appartementsindex 1, uitmakende het een/derde (1/3e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het registergoed;
2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van opgang gelegen op de begane grond en tussenverdieping en woonruimte op de eerste en zolderverdieping, plaatselijk bekend als Voorstraat 431 A te 3311 CT Dordrecht, kadastraal bekend als gemeente Dordrecht, sectie E, complexaanduiding 1263-A, appartementsindex 2, uitmakende het twee/derde (2/3e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het registergoed;
?
Indeling
Ca. 53,6 m² Winkelruimte gelegen op de begane grond (appartementsindex A-1), bereikbaar middels een entree die is gelegen op de hoek van de Voorstraat en de Perserbrug;
Ca. 5,5 m² Entree met trapopgang naar bovengelegen woonverdiepingen. De entree is gesitueerd aan de Voorstraat. Onder de trap is een opbergruimte gecreëerd (appartementsindex A-2);
Ca. 60,1 m² Casco woonruimte gelegen op de eerste verdieping (appartementsindex A-2), bereikbaar middels de entree op begane grond;
Ca. 53,1 m² Casco woonruimte gelegen op de tweede verdieping (appartementsindex A-2), bereikbaar middels een trapopgang vanaf de eerste verdieping;

Voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op metingen welke zijn gedaan ten tijde van de opname en op basis van aangeleverde plattegrondtekeningen. De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch, mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte conform de nieuwste NEN 2580 uitgangspunten.

Voorzieningen
Het complex wordt opgeleverd leeg en vrij van huur (m.u.v. de begane grond), uitgerust met de navolgende voorzieningen:
Voorzieningen winkelruimte (begane grond):
• grote glazen pui v.v. houten kozijnen aan de zijde van de Voorstraat (frontbreedte ca. 9 m);
• grote glazen pui v.v. houten kozijnen aan de zijde van de Pelserbrug (frontbreedte ca. 8,5 m);
• eigen gas- water- en elektra aansluiting;
• glasvezelaansluiting;

De winkelruimte is op basis van de tussen partijen gesloten huurovereenkomst verhuurd als casco winkelruimte. Zodoende dat alle in de winkelruimte aanwezige voorzieningen eigendom zijn van huurder en in principe dienen te worden verwijdert bij beëindiging van de huurovereenkomst.

Voorzieningen zelfstandige bovenwoning (A-2):

De woning verkeerd in een grotendeels casco staat, doch is voorzien van de navolgende bouwkundige voorzieningen:
• aansluitingen t.b.v. gas, water en elektra. De aansluitingen zijn nog niet voorzien van meters;
• glasvezelaansluiting;
• onder de trapopgang is een bergruimte voor fietsen gecreëerd, die te openen is middels een touw die is verbonden is met een katrol;
• houten kozijnen v.v. enkele beglazing;
?
Koopsom
€ 385.000,00 kosten koper exclusief BTW.

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW worden overgedragen.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “2e herziening Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn)" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 september 2014.

Op grond van artikel 3 van de bestemmingsregels is de bestemming van het object: “Centrum -2” met dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering, Waarde Archeologie en Waarde Beschermd stadsgezicht.

De voor 'Centrum - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel
b. dienstverlening
c. horeca – 1
d. kantoor
e. wonen
f. maatschappelijk
g. bedrijf
h. cultuur en ontspanning
i. fietsenstalling
j. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 3.4 .

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:

a. de begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt voor detailhandel, dienstverlening, kantoor met baliefunctie en cultuur en ontspanning, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies is ingericht;
b. uitsluitend bestaande bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
c. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder en artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
d. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies zijn ingericht. Deze niet-woonfuncties mogen niet in onzelfstandige woonruimte worden omgezet. Indien er in het betreffende pand sprake is van meer verdiepingen, die voor wonen worden gebruikt, mag de eerste verdieping worden gebruikt voor de op de begane grond toegestane functie.

Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen onder bepaalde voorwaarden met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:
a. onder a van de specifieke gebruiksregels voor het toestaan van:
• horeca - 1
• kantoor zonder baliefunctie
• wonen, behoudens in onzelfstandige woonruimte
• maatschappelijk
• bedrijf
• cultuur en ontspanning
• fietsenstalling

voor zover die functie een positieve bijdrage levert aan het functioneren van het winkelgebied. Voor de volledige bepalingen verwijzen wij u naar de planvoorschriften.

De voor 'Waarde - Beschermd Stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar geldende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de met het Beschermd Stadsgezicht verbonden cultuurhistorische waarden.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 2 augustus 2017. Voor alle overige bepalingen verwijzen wij u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl , waarop het volledige bestemmingsplan te raadplegen is.

Datum van oplevering
Per direct.

Bijzonderheden I
Bij concrete belangstelling kunnen huurgegevens van de verhuurde winkelruimte op de begane grond ter beschikking worden gesteld.

Bijzonderheden II
Verkoper verklaart het complex nooit zelf feitelijk te hebben gebruikt en kan derhalve koper niet informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het complex waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het complex zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee komen partijen, in afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper zal verkoper vrijwaren van alle eventuele aanspraken van derden

Bijzonderheden III
Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak meer dan 100 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen / winkelpanden. Verkoper staat niet in voor de funderingen, de vloeren, de leidingen, voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam etc.). Bouwkundige kwaliteits-gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het beoogde (woon)gebruik en komen geheel voor rekening en risico van koper.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Voorstraat 431 - 431A
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Woonoppervlakte 113 m²
Winkelruimte
Oppervlakte 54 m²
Horeca toegestaan ja
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.