Object
Verkocht

Shannonweg 39, Botlek Rotterdam 3197 LG Botlek Rotterdam

3197 LG Botlek Rotterdam

Omschrijving

Betreft
Geveild wordt het bedrijfspand met opslagruimte, werkplaats en kantoor gelegen aan de Shannonweg 39 te Rotterdam.

Registergoed
Het tijdelijk recht van erfpacht tot en met 31 augustus 2018 (welk recht van erfpacht is blijven doorlopen op grond van het bepaalde in artikel 5:98 lid 1 Burgerlijk Wetboek), met het recht op verlenging tot en met 31 augustus 2043 (met inachtneming van het...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Betreft
Geveild wordt het bedrijfspand met opslagruimte, werkplaats en kantoor gelegen aan de Shannonweg 39 te Rotterdam.

Registergoed
Het tijdelijk recht van erfpacht tot en met 31 augustus 2018 (welk recht van erfpacht is blijven doorlopen op grond van het bepaalde in artikel 5:98 lid 1 Burgerlijk Wetboek), met het recht op verlenging tot en met 31 augustus 2043 (met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 lid 11 van de bijzondere veilingvoorwaarden), van het perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam en onder de opschortende voorwaarde van beëindiging van het hiervoor bedoelde tijdelijk recht van erfpacht belast met een eeuwigdurend recht van erfpacht ten behoeve van Havenbedrijf Rotterdam N.V., met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen(kantoor en loods met aanhorigheden), plaatselijk bekend als Nieuwesluisweg 196 te 3197 KV Botlek Rotterdam, Shannonweg 31, 35 en 39 te 3197 LG Botlek Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AK, nummer 800, groot 11.039 vierkante meter.

Gebruik
Volgens verkregen informatie is het registergoed niet verhuurd en niet meer in gebruik. Eventuele ontruimingskosten komen voor rekening van de koper.

Staat van oplevering
Verwezen wordt naar de algemene en bijzondere veilingvoorwaarden welke gepubliceerd zullen worden op www.bog-auctions.com.

Energielabel
Het pand heeft geen EPA-U label.

Indeling
Ca. 5.620 m² bedrijfs-/opslagruimte
Ca. 630 m² werkplaats
Ca. 72 m² entree/kantoor op de begane grond
Ca. 340 m² kantoor op de 1e verdieping
Ca. 395 m² entresol
25 parkeerplaatsen

Entree/Kantoor begane grond
- Isolerende en zonwerende beglazing;
- Toiletgroep;
- Pantry voorziening;
- Verwarming d.m.v. cv radiatoren;
- Afgewerkte wanden;
- Riante natuurstenen spiltrap.

Werkplaats
- Onderheide vloeistofdichte betonvloer;
- Magazijnruimte;
- Kantineruimte met pantryblok;
- Vrije hoogte ca. 4,90 m1;
- Was- kleedruimte met toilet, urinoir en douche;
- Krachtstroomaansluiting;
- Wasplaats;
- Vetvangput met olie/vet afscheider;
- Overheaddeur ca. 4,60 m1 br x ca. 4,50 m1 h;

Bedrijfsruimte/Opslag
De ruimte is ingedeeld in 2 segmenten;
- Vloer gedeeltelijk betonklinkers en gedeeltelijk asfaltbeton;
- 3 uitpandige laadperrons voorzien van docklevellers, deuren en inpandige hellingbanen;
- 3 elektrisch bedienbare overheaddeuren, ca. 6,00 m1 br x ca. 5,00 m1 h;
- 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren, ca. 5,00 m1 br x ca. 5,00 m1 h;
- Vrije hoogte onderkant dak ca. 8,20 m1 en onderkant spant ca. 7,20 m1;
- Verlichting;
- Krachtstroomaansluiting.

Entresolvloer
- Betonvloer;
- Vloerbelasting 1.000 kg/m²;
- Verlichting;
- Overheaddeur op verdiepingsniveau, afmeting ca. 4,60 m1 breed en ca. 2,50 m1 breed;
- Vrije hoogte ca. 3,00 m1;
- Toiletgroep.

Kantoorruimte verdieping
- Isolerende en zonwerende beglazing;
- Te openen ramen;
- Systeemplafonds met inbouwverlichting;
- Pantry voorziening;
- Verwarming d.m.v. cv radiatoren;
- Toiletgroep.

Verhard buitenterrein
- Verharding met betonklinkers;
- Terreinafscheiding;
- Afsluitbare toegangspoort;
- Buitenverlichting;
- Groenvoorziening;
- Ruimte voor ca. 25 parkeerplaatsen.

Bereikbaarheid
Dit distributiecentrum is gelegen op een zeer goed bereikbare locatie binnen de Rotterdamse Haven en is goed bereikbaar voor zowel personen- als vrachtverkeer. ‘Distripark Botlek’ heeft een directe aansluiting op rijksweg A15. De locatie is uitstekend bereikbaar voor vrachtverkeer via de A-15, waardoor er uitstekende verbindingen zijn met het havengebied en het achterland. Het object is derhalve bij uitstek geschikt voor havengebonden opslagactiviteiten.

Parkeren
25 parkeerplaatsen

Omgevingsfactoren
Het object is gelegen op het bekende Distripark Botlek te midden van internationale expediteurs. Onder meer zijn op het park de bedrijven Steinweg-Handelsveen, Neele Vat, Estron Group, Hellmann Logistics en DB Schenker gevestigd.

Publiekrechtelijke bestemming
Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Botlek-Vondelingenplaat' van de Gemeente Rotterdam d.d. 23 april 2015 en is bestemd voor 'Bedrijf-Distributie'.
De voor 'Bedrijf - Distributie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
A. distributieactiviteiten;
B. voorzieningen, zoals afvalwaterzuivering, luchtbehandelingssystemen, damp- en geurverwerkingsinstallaties en elektriciteitsopwekking anders dan met behulp van windturbines, die ten dienste staan van de bestemming, bedoeld onder a;
C. bedrijfsgebonden kantoren;
D. (spoor)wegen en paden;
E. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
F. kaden, taluds en afmeervoorzieningen;
G. laad- en losvoorzieningen;
H. kabels en (buis)leidingen;
I. nuts-, groen- en parkeervoorzieningen;
J. erfafscheidingen en geluidswerende voorzieningen.

Op grond van de thans van toepassing zijnde erfpachtvoorwaarden mag het Registergoed slechts worden gebruikt voor de uitoefening van activiteiten die direct verband houden met de distributie, opslag en assemblage van (gecontaineriseerd) stukgoed.

De grondeigenaar zal bij de afstand van erfpacht en vestiging van de ondererfpacht (zie bijzondere veilingvoorwaarden) meewerken aan wijziging van de publiekrechtelijke bestemming, welk alsdan zal luiden: kantoor- en bedrijfsruimte met parkeervoorziening en buitenterrein ten behoeve van de uitoefening van distributie- en warehousing activiteiten en alle daarmee samenhangende en ondersteunende bedrijfsactiviteiten.

Procedure veiling
Notaris
DLA Piper Nederland N.V.

Veiling
Openbare veiling (executoriale verkoop ex artikel 3:268 juncto 3:254 BW)

De openbare veiling vindt plaats op dinsdag 30 oktober 2018, 's-ochtends om 10:00 uur, online (bij inzet en afslag) via de website www.bog-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan DLA Piper Nederland N.V..

Deelname veiling
Om deel te nemen aan deze veiling dient u zich te laten registreren. Voor het indienen van onderhandse biedingen is registratie niet nodig.

Voor het registreren dient u eerst een account aan te maken op de website www.bog-auctions.com. Om uw registratie volledig te maken, dient u een registratieverklaring in te vullen en deze te laten legaliseren door een notaris.

Op deze wijze wordt u/uw organisatie gekoppeld aan het door u aangemaakte account.

Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een (kleine) vergoeding. Op de website van bog-auctions
http://www.bog-auctions.com/news/index/181 kunt u een overzicht met notarissen inzien waar u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform. Indien u zich voor een andere veiling via BOG Auctions reeds heeft geregistreerd, dan hoeft dit niet nogmaals.

Onderhands bieden
Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijke, onherroepelijke en onvoorwaardelijke bieding uit te brengen. Let op, een onderhandse bieding dient dan wel uiterlijk maandag 15 oktober 2018, 23:59 uur bij de notaris te zijn ingediend en door de notaris te zijn ontvangen. Hiervoor is geen registratie vereist.

Gebruikt u s.v.p. voor het doen van een onderhandse bieding het op de website www.bog-auctions geplaatste biedformulier. Biedingen zullen worden behandeld zonder dat de executerend hypotheekhouder gehouden is op een bieding in te gaan.

Plok
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van het hoogste bij inzet geboden bedrag en wordt in rekening gebracht bij koper. Bij niet-gunning wordt de inzetpremie (plok) niet uitgekeerd.
Voor de volledige regeling ten aanzien van uitbetaling van de inzetpremie (plok) wordt verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

Gunning
De executerend hypotheekhouder behoudt zich het recht voor het geveilde Registergoed niet te gunnen en zal zich hierover binnen vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17.00 uur uitspreken.

Veilingvoorwaarden
Op de executoriale verkoop (ook indien sprake is van een onderhandse bieding) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internet-bieden (AVVI2015), de bijzondere veiling-voorwaarden, het biedprotocol alsmede de overige veilinginformatie. De AVVI2015 en de bijzondere veilingvoorwaarden zijn op te vragen bij de veilingnotaris en zijn gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

Garanties
De executerend hypotheekhouder geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. Door het doen van een bieding verklaart de Bieder afstand te doen van het recht ontbinding van de koop te vorderen, hetgeen bij een executieverkoop geldt als een kernbeding als bedoeld in artikel 6:231 BW.

Veilingkosten
De veilingkosten en de overige ten laste van koper komende bedragen zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het Registergoed zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Tevens wordt verwezen naar de van toepassing zijnde bijzondere veilingvoorwaarden.

Overdracht/Betaling koopsom en kosten
De overdracht alsmede de betaling van de koopsom en overige kosten dienen uiterlijk 5 weken na de gunning plaats te vinden.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1994
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Shannonweg 39
Plaats Botlek Rotterdam
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 1139 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 5620 m²
Kantoor oppervlakte 412 m²

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.