Object
Verhuurd

Bamendaweg 40, Dordrecht 3319 GS Dordrecht

3319 GS Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Deze bedrijfsruimte met kantoor is zeer gunstig gesitueerd op het bedrijventerrein “Vissersdijk” tussen de woonwijken Stadspolders / Oudelandshoek en Dubbeldam.

De bedrijfsruimte is voorheen in gebruik geweest bij Domino’s Pizza en is daardoor zeer geschikt voor een soortgelijke horecaonderneming. Naast dit gebruik zijn uiteraard ook tal van andere toepassingen mogelijk, voor zover...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Deze bedrijfsruimte met kantoor is zeer gunstig gesitueerd op het bedrijventerrein “Vissersdijk” tussen de woonwijken Stadspolders / Oudelandshoek en Dubbeldam.

De bedrijfsruimte is voorheen in gebruik geweest bij Domino’s Pizza en is daardoor zeer geschikt voor een soortgelijke horecaonderneming. Naast dit gebruik zijn uiteraard ook tal van andere toepassingen mogelijk, voor zover het beoogde gebruik past binnen de bestemming ‘’Gemengd’’.

Het complex is goed bereikbaar. Via de hoofdontsluiting Provinciale Weg is er een directe verbinding naar de Randweg N3 en de Rijkswegen A16 (Rotterdam – Antwerpen) en A15 (Rotterdam – Nijmegen).

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dubbeldam, sectie I, nummer 2471, groot 5 are en 42 centiare.

Indeling
Ca. 134,6 m² Bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond, waarvan het rechter bouwdeel oorspronkelijk is ingericht als kantoorruimte.

Ca. 121,1 m² Kantoor(achtige) ruimte, bestaande uit een entree op de begane grond, toilet, diverse kantoorvertrekken (voormalig behandelkamers), technische ruimte en een bergkast.

5 Parkeerplaatsen op het voorgelegen terrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- Verwarming en warmwatervoorziening middels CV combi ketel aangesloten op radiatoren;
- Luxe toilet, volledig betegeld met handwasbak;
- Aansluitingen op gas, water en elektra;
- Split unit airconditioning*;
- In diverse vertrekken zijn aansluitingen en een afvoer voor water aanwezig;
- Aansluiting voor water en elektra t.b.v. de plaatsing van een pantry;
- Gespoten wandafwerking;
- Vloerafwerking middels een antraciet grijze gietvloer;
- Aansluitpunten voor opbouwverlichting;
- Alarmsysteem*;
- Systeemplafond v.v. ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- (Elektrische) overheaddeur v.v. loopdeur;

De voorzieningen die met een * gearceerd zijn worden om niet ter beschikking gesteld aan huurder. Dit houdt in dat huurder gebruik mag maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen komen in zijn geheel voor rekening en risico van huurder.

Huurprijs
€ 2.250,-- per maand, exclusief BTW en te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dubbeldam" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 december 2014.

Op grond van artikel 7 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het object ‘’Gemengd’’ met dubbelbestemming ‘’Waarde – Archeologie - 3”, functieaanduiding ‘’bedrijf t/m categorie 3’’ en gebiedsaanduiding ‘’veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen’’.

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijf;
b. bedrijfskantoren;
c. perifere detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ''detailhandel perifeer';
d. religieuze voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'religie';
e. maatschappelijk;
f. sport;
g. detailhandel;
h. horeca - 1;
i. dienstwoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
j. parkeren;
k. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen

een en ander met inachtneming van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels.

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:

a. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
b. in afwijking van het bepaalde in sub a zijn ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3' ook bedrijven uit categorie 3 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan;
c. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
d. perifere detailhandel is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de in de bestemmingsomschrijving genoemde gronden en wel in de volgende branches en op de aangegeven adressen:
- keukenbedrijf: Stevensweg 109
- tuincentrum: Stevensweg 39
- tuincentrum: Lindelaan 2B
- tuincentrum: Provincialeweg 4A
- bouwmarkt: Vissersdijk Beneden 60
e. religieuze voorzieningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de in de bestemmingsomschrijving genoemde gronden;
f. detailhandel en horeca-1 is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de watertoren;
g. indien bij de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan gevestigde garages/herstelinrichtingen voor auto's, motoren ook perifere detailhandel plaatsvindt in de vorm van verkoop van auto's en motoren mag dat, al niet inclusief een showroom, worden voortgezet;
h. binnen 'maatschappelijk' als bedoeld in de bestemmingsomschrijving zijn functies ten behoeve van zorginstellingen en religie niet toegestaan;
i. zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
j. het gebruik van gebouwen voor de verkoop van vuurwerk met bijbehorende opslag mag worden gehandhaafd tot aan het moment dat het is beëindigd;
k. de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan vergunde hoeveelheid opgeslagen vuurwerk mag niet toenemen.

De gemeente heeft geen voorbereidingsbesluit genomen betreffende onderhavig perceel en de gemeente heeft eveneens geen ontwerpbestemmingsplan in voorbereiding.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 6 november 2017.

Datum van oplevering
In overleg.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Bamendaweg 40
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 135 m²
Kantoor oppervlakte 121 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.