Merwedestraat 38 , 3313 CS, Dordrecht

  € 2.950 p.m.
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Omschrijving

  Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een bedrijfscomplex voorzien van kantoorruimte, opslag-/ archiefruimte en buitenterrein aan de Merwedestraat 38 op een mooie zichtlocatie gelegen op bedrijventerrein 'De Staart' te Dordrecht. Het bedrijventerrein biedt een...

  Toon meer

  Kenmerken

  Oppervlakte 325 m²

  Downloads

  Algemeen
  Beschikbaar voor verhuur is een bedrijfscomplex voorzien van kantoorruimte, opslag-/ archiefruimte en buitenterrein aan de Merwedestraat 38 op een mooie zichtlocatie gelegen op bedrijventerrein 'De Staart' te Dordrecht. Het bedrijventerrein biedt een diversiteit aan bedrijfsactiviteiten en bedrijfsgebouwen.

  Het object is verbonden aan de randweg N3 met directe aansluiting op de A15 en de A16, nabij de dynamische nieuwbouwwijk “De Stadswerven”.

  Het object bestaat uit een combinatie van kantoorruimte op de begane grond, opslag- archiefruimte op de verdieping en een buitenterrein dat afsluitbaar is middels een schuifpoort aan de voorzijde van het terrein. Het kantoor beschikt over een open ontvangstruimte dat eveneens kan worden aangewend als kantoortuin. Tevens zijn er nog enkele separate kantoorvertrekken aanwezig. De opslag- /archiefruimte op de verdieping is naast het interne trappenhuis ook vanaf buiten direct toegankelijk middels een trap.

  Kadastrale aanduiding
  Gemeente Dordrecht, sectie I, nummer 2262, gedeeltelijk.

  Indeling
  Ca. 168 m² Kantoorruimte gelegen op de begane grond;

  Ca. 157 m² Opslag-/ archiefruimte gelegen op de eerste verdieping;

  Ca. 410 m² Verhard buitenterrein, gelegen aan de voorzijde van het pand, deels aan te wenden als parkeergelegenheid.

  Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

  Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

  Voorzieningen
  Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

  Kantoorruimte:
  • Pantry op de begane grond*;
  • Pantry op de eerste verdieping*;
  • Vloerbekleding, deels middels laminaat*, deels middels tapijt*;
  • Verlaagd systeemplafond v.v. ingebouwde verlichtingsarmaturen*;
  • Dames- en herentoilet op de begane grond*;
  • Enkel toilet op de verdieping*;
  • Mechanische ventilatie*;
  • Stalen noodtrap aan de achterzijde van het complex;
  • Verwarming middels CV gekoppelde radiatoren*;
  • Deels zonwering middels screens aan de buitenzijde*;

  Buitenterrein:
  • Verhard grotendeels middels klinkerbestrating;
  • Volledig omheind en v.v. een schuifpoort.

  De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

  Huurprijs
  € 2.950,00 per maand.

  Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

  Huurprijsaanpassing
  Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Huurtermijn
  Twee jaar met een verlengingstermijn voor onbepaalde tijd.

  Opzegtermijn
  Wederzijdse opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van een huurperiode.

  Omzetbelasting
  Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

  Bijkomende kosten
  Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van een nader te bepalen bedrag voor onder andere navolgende leveringen en diensten.

  Zekerheidsstelling
  Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

  Huurovereenkomst
  Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

  Energielabel
  Niet aanwezig gezien de tijdelijkheid van de verhuur.

  Datum van oplevering
  Per direct.

  Bestemmingsplan
  Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Staart‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

  Op grond van artikel 3 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie - 2‘.

  Naast de hierboven genoemde enkelbestemming beschikt het achterste gedeelte van het complex over de gebiedsaanduiding ‘Milieuzone – zones wet milieubeheer cat. 1 t/m 3.2’. Het voorste (en grootste) gedeelte van het complex beschikt over de gebiedsaanduiding ‘Milieuzone – zones wet milieubeheer cat. 1 t/m 3.1’. Tevens beschikt de locatie over gebiedsaanduiding ‘gezoneerd-industrieterrein’.

  De voor ‘Bedrijf‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  a. Bedrijven;
  j. Bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, ontsluitingen, parkeer- en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van lid 3.5.

  Specifieke gebruiksregels
  Voor het gebruik gelden de volgende regels:

  Algemeen
  a. Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – watergebonden bedrijf’ zijn uitsluitend watergebonden bedrijven toegestaan;
  b. Ter plaatse van de aanduiding ‘veiligheidszone - 1’ is uitsluitend parkeren van personenauto’s en vrachtauto’s toegestaan, met dien verstande dat parkeren van voertuigen geladen met gevaarlijke stoffen zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen niet is toegestaan;
  c. De afstand tussen tankopslagbedrijven en kegelschepen bedraagt minimaal 100 m.

  Buitenopslag
  Voor buitenopslag gelden de volgende regels:
  a. Opslag is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘bouwvlak’;
  b. In afwijking van het bepaalde onder a. is op gronden buiten de aanduiding ‘bouwvlak’ uitsluitend bestaande opslag toegestaan;
  c. De opslaghoogte is maximaal 15 meter.

  Detailhandel
  a. Bij een servicestation als bedoeld in lid 3.1 onder c. en d. is detailhandel toegestaan tot een oppervlakte van maximaal 50 m²;
  b. Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - bunkerstation’ is geen detailhandel toegestaan.

  Gezoneerd industrieterrein – algemeen
  a. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘gezoneerd industrieterrein’ zijn bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht toegestaan;
  b. Bedrijven ter plaatse van de aanduiding ‘gezoneerd industrieterrein’ zijn uitsluitend toegestaan voor zover zij niet meer geluid produceren dan aan hen is toegekend op basis van het Zonebeheerplan De Staart, vastgesteld d.d. 7 juli 2009, zoals gewijzigd bij besluiten d.d. 1 november 2011, nr. SO/679031, d.d. 15 maart 2011, nr. SO/539220, d.d. 13 september 2011, nr. SO/625618 en d.d. 18 december 2012, nr. SO/913327.

  Verhuur van zelfstandige kantoorruimte is niet toegestaan.

  Bovenstaande gegevens, zijn gedownload op peildatum 14 juli 2023 via de website ruimtelijkeplannen.nl.

  Gebruik
  Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

  Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

  Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

  - Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
  - kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
  - kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

  Privacy
  Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Disclaimer
  Meer informatie m.b.t. de disclaimer treft u in de te downloaden brochure.

  Toon meer

  Algemeen

  Huurprijs € 2.950 p.m.
  Servicekosten BTW belast Nee
  Status Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdfunctie kantoorruimte
  Bouwjaar 1924
  Bouwvorm Bestaande bouw

  Locatie

  Adres Merwedestraat 38
  Plaats Dordrecht
  Provincie Zuid holland
  Land Nederland
  Ligging
  • Bedrijventerrein

  Kantoor

  Oppervlakte 325 m²
  Oppervlakte in units vanaf 325 m²

  Onderhoud

  Onderhoud binnen Goed
  Onderhoud buiten Goed

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de kantoorruimte

  Merwedestraat 38, 3313 CS, Dordrecht
  Merwedestraat 38, 3313 CS, Dordrecht

  Locatie

  Merwedestraat 38, 3313 CS, Dordrecht

  Schaduwwijzer

  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Deze website maakt gebruik van cookies

  We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

  Meer informatie