Hulsenboschstraat 22 a 4 , 4251 LR, Werkendam

  € 950 p.m.
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Omschrijving

  Algemeen Beschikbaar voor verhuur is dit functionele bedrijfsobject gesitueerd in een modern bedrijfsverzamelgebouw aan de Hulsenboschstraat op bedrijventerrein. Het bedrijfspand bestaat uit een net afgewerkte bedrijfsruimte op de begane grond. Deze ruimte is...

  Toon meer

  Kenmerken

  Oppervlakte 105 m²

  Algemeen
  Beschikbaar voor verhuur is dit functionele bedrijfsobject gesitueerd in een modern bedrijfsverzamelgebouw aan de Hulsenboschstraat op bedrijventerrein.

  Het bedrijfspand bestaat uit een net afgewerkte bedrijfsruimte op de begane grond. Deze ruimte is uitgerust met een elektrisch bedienbare overheaddeur, een uitstortgootsteen, een enkel toilet en een ingebouwde entresolvloer met een afgescheiden pantry.

  Bedrijventerrein Bruine Kilhaven V gemeente Werkendam heeft een het keurmerk 'Veilig Ondernemen' behaald. Dit keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Het bedrijventerrein is buiten werktijden afgesloten met slagbomen en kentekenregistratie.

  Bereikbaarheid
  Op korte afstand van het industrieterrein bevindt zich de rijksweg A-27. De rijksweg A-27 heeft middels knooppunt Gorinchem aansluiting op de rijksweg A-15. Ten zuiden bevindt zich knooppunt Hooipolder met de aansluiting op de A-59.

  Kadastrale aanduiding
  Gemeente Werkendam, sectie P, complexaanduiding 1750-A, appartementsindex 2.

  Indeling
  Ca. 69 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond;
  Ca. 48 m² Ingebouwde entresolvloer;
  2 Parkeerplaatsen.

  De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als zuivere verhuurbare oppervlakte volgens de Nederlandse Eenheids Norm NEN 2580.

  Voorzieningen
  Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

  - Elektrisch bedienbare overheaddeur ter grootte van ca. 3m x 4m (bxh);
  - TL-opbouwverlichting;
  - Uitstortgootsteen;
  - Enkel toilet op de begane grond;
  - Houten trap naar de entresolvloer;
  - Pantry met onder- en bovenkasten*, laminaatvloer en systeemplafond met ingebouwde LED-verlichting*;
  - Meterkast v.v. gas-, water en elektra aansluiting;
  - Vluchtrouteaanduiding;
  - Brandslanghaspel;
  - Onderheide betonvloer;
  - Houten ingebouwde entresolvloer;
  - Vrije hoogte van ca. 6,20 m¹;
  - Vrije hoogte onder de entresolvloer van ca. 3,58 m¹;
  - Vrije hoogte op de entresolvloer van ca. 2,54 m¹.

  De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

  Huurprijs
  € 950,00 per maand, exclusief BTW en servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

  Huurprijsaanpassing
  Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Huurtermijn
  Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar.

  Opzegtermijn
  Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

  Omzetbelasting
  Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

  Bijkomende kosten
  Uitgangspunt is dat Huurder zelf verantwoordelijk is voor het sluiten van onder andere leveringsovereenkomsten met nutsbedrijven voor gas, water en elektra. Verhuurder levert geen aanvullende leveringen diensten.

  Zekerheidsstelling
  Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW en servicekosten.

  Huurovereenkomst
  Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

  Bestemmingsplan
  Bij de gemeente Werkendam valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Bruine Kilhaven V" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 21 oktober 2008.

  Op grond van artikel 5 van de planvoorschriften is de bestemming van het object: ‘’Bedrijfsdoeleinden’’.

  De voor ‘’Bedrijfsdoeleinden’’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  - Bedrijven; met uitzondering van detailhandel en zelfstandige kantoren;
  - Representatieve zone ter plaatsen van de op de plankaart voorkomende aanduiding;
  - Vermeld staan in de Staat van Bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 2, 3 en 4, behoudens dat bedrijven in categorie 4 niet zijn toegestaan binnen bebouwingsvlakken met de aanduiding ‘bedrijven categorie 2 en 3’ op de plankaart;
  - Niet vermeld staan in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, maar naar hun aard gelijk te stellen zijn met de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten genoemde categorieën 2, 3 en 4;
  - Niet vallen onder de in de Lijst van inrichtingen als bedoeld in art. 41 van de Wet Geluidhinder;
  - Niet vallen onder de inrichtingen zoals genoemd in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen;

  Bovenstaande gegevens, zijn gedownload op peildatum 17 april 2024 via de website www.omgevingswet.overheid.nl.

  Datum van oplevering
  In overleg.

  Gebruik
  Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

  Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

  Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

  - uittreksel KVK;
  - kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN).

  Privacy
  Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Disclaimer
  De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

  1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
  2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

  Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

  Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een huurovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verhuurder.

  Toon meer

  Algemeen

  Huurprijs € 950 p.m.
  Servicekosten BTW belast Ja
  Status Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdfunctie bedrijfsruimte
  Bouwjaar 2019
  Bouwvorm Bestaande bouw

  Locatie

  Adres Hulsenboschstraat 22 a 4
  Plaats Werkendam
  Provincie Noord brabant
  Land Nederland
  Ligging

   Bedrijfsruimte

   Bedrijfshal oppervlakte 105 m²

   Onderhoud

   Onderhoud binnen Goed
   Onderhoud buiten Goed

   Bedrijfstakken in

   Ontdek de bedrijfsruimte

   Hulsenboschstraat 22 a 4, 4251 LR, Werkendam

   Locatie

   Hulsenboschstraat 22 a 4, 4251 LR, Werkendam

   Schaduwwijzer

   Vragen over dit pand?
   Maak een afspraak via onze online tool.