Tekort aan bedrijfsterreinen dreigt

Tekort aan bedrijfsterreinen dreigt

Geschreven door Jeroen van der Meer op 20 mei 2021

Het aanbod van bedrijfsterreinen in de Rotterdamse regio is de afgelopen jaren sterk afgenomen. De afname gaat in zo'n hoog tempo, dat gevreesd moet worden voor een tekort.

Een terugblik
De jaren zeventig van de vorige eeuw, stonden in Rotterdam in het teken van stadsvernieuwing. De gemeente had een grote afdeling Verwerving en de medewerkers van die afdeling gingen districtsgewijs de stad in, om panden aan te kopen. Hele straten werden aangekocht. Er werden bedrijven uitgeplaatst. En woningen werden op grote schaal gerenoveerd. Alles stond in het teken van "wonen". De bedrijven vertrokken naar bedrijfsterreinen aan de randen van de stad en een groot aantal bedrijven vertrok naar randgemeenten, waar de uitgiftevoorwaarden aantrekkelijker waren dan in Rotterdam. Met name de mogelijkheid om grond in volle eigendom te verkrijgen maakte het aantrekkelijk. Kortom, er ontstond een grotere scheiding tussen "wonen" en "werken".

In de periode erna werden de stadshavens ontwikkeld. Denk aan de Oude Haven, Dokhaven, Spoorweghaven en niet te vergeten: de Kop van Zuid. De haven-gerelateerde bedrijvigheid verplaatste zich steeds meer naar het westen. Er vonden allerlei ontwikkelingen plaats. Traditionele opslagbedrijven ontwikkelden zich tot moderne distributiebedrijven. Het Havenbedrijf ontwikkelde de Distriparken. En na de Maasvlakte 1 werd een paar jaar geleden Maasvlakte 2 gerealiseerd.

Waarom deze uiteenzetting?
Ook in deze tijd ligt de focus met name op "wonen". Kranten staan vol met berichten over het tekort aan woningen. Aantallen van meer dan 200.000 woningen worden genoemd. Door deze tekorten (en de lage rente) blijven de huizenprijzen maar stijgen. Overheden en marktpartijen speuren naar locaties om plannen te ontwikkelen. En het ligt voor de hand dat met name wordt gekeken naar de stedelijke bedrijfsterreinen. De bedrijvigheid wordt hierdoor als het ware steeds meer naar buiten gedrongen.

Is dat een probleem? Ja en nee. Er zal hoe dan ook een oplossing gevonden moeten worden voor de realisatie van voldoende woningen. We hebben allemaal een plek nodig om te wonen en zo zorgt ‘het wonen’ ook voor behoorlijk wat werkgelegenheid binnen onze onderneming. Het wordt echter wel een probleem als er geen vervangende bedrijfsterreinen beschikbaar zijn. En dat dreigt te gebeuren.

Door de aantrekkende economie van de laatste jaren is een groot deel van de voorraad aan bedrijfsterrein in onze regio opgenomen. Vervangende terreinen zijn niet zomaar beschikbaar. Procedures en aanleg (bouwrijp maken en aanleg infrastructuur) nemen veel tijd in beslag. Daarnaast wordt door verschuiving van de bedrijvigheid de woon- werkafstand voor de werknemers steeds langer en is het openbaar vervoer naar het bedrijfsterrein in een aantal gevallen niet (goed) geregeld.

Als laatste is er nog een ontwikkeling en dat is de toenemende e-commercialisering. De e-commercialisering in combinatie met de bevoorrading van alles wat een stad nodig heeft: de zogenoemde last-mile. Er zullen aan de randen van de steden, locaties beschikbaar moeten zijn voor stadsdistributie.

Naast de woningopgave, staan wij de komende jaren voor behoorlijke uitdagingen. Hoe zorgen wij o.a. voor:

  • Voldoende aanbod van bedrijfsterreinen;
  • Goede verbindingen voor het woon- werkverkeer;
  • Locaties dicht bij de stad voor stadsdistributie;
  • Hoe dragen deze oplossingen bij aan de realisatie van de stikstofdoelstellingen?

Op bestuurlijk niveau – zowel rijk, provincie als gemeente -zal een afweging moeten worden gemaakt inzake de verdeling van de beschikbare ruimte rekening.

Ligt de oplossing in de herontwikkeling van bestaande terreinen of in de aanleg van nieuwe terreinen. Het geheel aan uitdagingen vraagt in ieder geval om een integrale aanpak met verantwoordelijkheden voor alle spelers in het veld.

Heeft u bezit op het bedrijventerrein en wil u van gedachten wisselen over
herontwikkeling? Neem gerust contact met ons op via 010 - 424 88 40 of stuur een e-mail naar bog@ooms.com.

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie