Object
Verkocht

Voorstraat 311, Dordrecht 3311 EP Dordrecht

3311 EP Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit goed onderhouden volledig verhuurde winkelpand gelegen aan de Voorstraat in Dordrecht. Vanuit het pand kijkt men uit over de pittoreske Voorstraatshaven en het pand is gelegen nabij het horecaplein “Scheffersplein”.

Het gehele pand bestaat uit een drietal bouwlagen en een kelderruimte. Het volledige pand is verhuurd aan één exploitant die er een...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit goed onderhouden volledig verhuurde winkelpand gelegen aan de Voorstraat in Dordrecht. Vanuit het pand kijkt men uit over de pittoreske Voorstraatshaven en het pand is gelegen nabij het horecaplein “Scheffersplein”.

Het gehele pand bestaat uit een drietal bouwlagen en een kelderruimte. Het volledige pand is verhuurd aan één exploitant die er een lunchroom exploiteert. De begane grond is in gebruik als lunchroom en de verdiepingen zijn in gebruik als koude bereidingskeuken, kantoorruimte en ten behoeve van opslagruimte. De verdieping en de kelderruimte zijn intern bereikbaar via trapopgangen vanuit de lunchroom.

De huidige exploitant van de lunchroom exploiteert de lunchroom al sinds augustus 2011 op de huidige locatie. In oktober 2017 is met huurder een langjarige huurverlenging overeengekomen tot t/m september 2022, waaruit duidelijk het vertrouwen in de locatie en het pand blijken.

De Voorstraat is te kenmerken als een aanloopstraat naar het winkelhart, waar inmiddels diverse speciaalzaken gevestigd zijn. De Voorstraat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en is een levendige straat te noemen met een mix van functies.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie H, nummer 644, groot 35 centiare.

Indeling
Ca. 33,9 m² Winkelruimte op de begane grond, met een frontbreedte van ca. 3,75 m. De winkelruimte is toegankelijk middels een enkele openslaande deur en is splitlevel uitgevoerd. Vanaf de verhoging zijn middels trapopgangen de kelder en de eerste verdieping bereikbaar.
Ca. 33,9 m² Secundaire ruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een overloop, een keuken aan de achterzijde, een vertrek aan de voorzijde en een toilet die bereikbaar is vanaf de overloop;
Ca. 30,0 m² Secundaire ruimte op de tweede verdieping (zolder verdieping), bestaande uit een overloop, een vertrek aan de achterzijde en een verouderde badkamer;
Ca. 11,2 m² Opslagruimte in de kelder waar tevens de opstelplaats van de CV ketel is gesitueerd.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Huuroverzicht
Het gebouw is thans in gebruik op grond van een huurovereenkomst. Met ingang van 1 oktober 2017 is een nieuwe huurovereenkomst aangegaan met de huidige huurder Lunchroom Het Oosten, die is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 54335787. Deze nieuwe huurovereenkomst is in de plaats gekomen van de voorgaande tussen partijen gesloten huurovereenkomst.

De belangrijkste kenmerken uit de nieuwe huurovereenkomst zijn:
Gehuurde: Voorstraat 311 te Dordrecht. Het gehuurde is verhuurd al casco winkelruimte bestemd om te worden gebruikt als broodjeszaak / lunchroom / croissanterie.
Contractvorm: Winkelruimte en overige bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, model ROZ 17 september 2012.
Huuringangsdatum: 1 oktober 2017
Huurtermijn: 5 jaar, derhalve tot en met 30 september 2022
Verlenging: 5 jaar, derhalve tot en met 30 september 2027 en vervolgens telkens met 5 jaar.
Opzegtermijn: 12 maanden tegen het einde van een huurperiode.
Aanvangshuurprijs: € 14.400,-- per jaar exclusief BTW.
Thans geldende huurprijs: € 14.400,--.
Huuraanpassing / indexering: Jaarlijks, per 1 oktober doch voor het eerst op 1 oktober 2018.
Betaling huur per: Maand
BTW belaste verhuur: Ja
Servicekosten: Alle leveringen en diensten worden door huurder zelf verzorgd.
Garanties: Er is een zekerheidsstelling afgegeven ter grootte van € 5.000,-- in de vorm van een bankgarantie.
Bijzonderheden I: Het gehuurde is als casco verhuurd. In afwijking tot de verhuur als casco behoren de fundering, alle sanitaire voorzieningen, de cv ketel en de verlichtingsarmaturen tot het gehuurde.

Bij concrete belangstelling kan een afschrift van de huurovereenkomst ter beschikking worden gesteld.

Voorzieningen
De vigerende huurovereenkomst spreekt van een casco verhuur. In aanvulling op de verhuur als casco is tussen partijen overeengekomen dat de navolgende voorzieningen tot het gehuurde behoren:
- de CV ketel;
- de fundering;
- alle sanitaire voorzieningen;
- verlichtingsarmaturen;

Koopsom
€ 175.000,-- kosten koper, vrij van BTW.

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW worden overgedragen.

Datum van overdracht
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Historische Binnenstad" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2011.

Op grond van artikel 4 van de bestemmingsplanvoorschriften is de bestemming van het object is: “Centrum” met dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering, Waarde Archeologie en Waarde Beschermd stadsgezicht.

De voor Centrum bestemde percelen zijn bestemd voor onder andere:
a) detailhandel;
b) dienstverlening;
c) horeca-1;
d) horeca-2;
e) kantoor
f) atelier
g) wonen (op de begane grond verboden)
h) maatschappelijk
i) bedrijf
j) cultuur en ontspanning
k) parkeren
l) fietsenstalling
m) bij de bestemming behorende voorzieningen

In artikel 4.4 van het bestemmingsplan is onder “specifieke gebruiksregels” opgenomen dat de functies Horeca 1 & 2 alleen zijn toegestaan als de bestemmingsplankaart dat aangeeft.

Tevens is onder de specifieke gebruiksregels vermeld de verdiepingen uitsluitend mogen worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerp-bestemmingsplan reeds voor andere functies zijn ingericht. Indien er in het betreffende pand sprake is van meer verdiepingen, die voor wonen worden gebruikt, mag de eerste verdieping worden gebruikt voor de op de begane grond toegestane functie.

Burgemeester en Wethouders hebben een binnenplanse vrijstellingsbevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden af te wijken van de gebruiksregels voor het toestaan van andere functies dan detailhandel op de begane grond zoals horeca-1, kantoor en wonen.

De gemeente heeft geen voorbereidingsbesluit genomen betreffende het opgenomen perceel. De gemeente heeft geen ontwerpbestemmingsplan betreffende het perceel in voorbereiding.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 28 februari 2017.

Bodeminformatie
Op basis van informatie verkregen via de website www.bodemloket.nl blijkt dat de resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek aangeven dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming. Op de bijbehorende kaart wordt de locatie aangeduid als “onderzoek uitgevoerd, geen noodzaak tot verder onderzoek of sanering”.

Bijzonderheden
Verkoper verklaart het complex nooit zelf feitelijk te hebben gebruikt en kan derhalve koper niet informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het complex waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het complex zelf feitelijk had gebruikt.

In verband hiermee komen partijen, in afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper zal verkoper vrijwaren van alle eventuele aanspraken van derden. In de te sluiten koopovereenkomst zal het navolgende artikel worden opgenomen:

De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overge¬dragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt, in volledig verhuurde staat, “as is, where is” en “voetstoots” waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen. Bij het bepalen van de hoogte van de koopsom is daar rekening mee gehouden.

Daarnaast zal de Onroerende Zaak aan Koper worden overgedragen met alle daarop rustende en daartoe behorende (beperkte) rechten en aanspraken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Voorstraat 311
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 35 m²
Belegging
Soort belegging horeca
Aantal huurders 1
Winkelruimte
Oppervlakte 109 m²
Oppervlakte in units vanaf 109 m²
Horeca toegestaan ja
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.