Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
3311 ET, Dordrecht

Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht

€ 35.000 p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is deze winkelruimte gelegen in de langste winkelstraat van Nederland, aan de Voorstraat te Dordrecht. De winkelruimte heeft zowel een verkoopruimte op de begane grond, aan de voorzijde, als op een split level verdieping aan de...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 252 m²
Meer kenmerken

Media

Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 35.000 p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Voorstraat 286
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Winkelgebied stadscentrum
Winkelruimte
Oppervlakte 252 m²
Oppervlakte in units vanaf 252 m²
Oppervlakte verkoop vloer 200 m²
Frontbreedte 769 cm
Branchebeperking nee
Horeca toegestaan nee
Energie
Energielabel A
Energielabel index 1.4
Energielabel einddatum 2032-02-04
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is deze winkelruimte gelegen in de langste winkelstraat van Nederland, aan de Voorstraat te Dordrecht.

De winkelruimte heeft zowel een verkoopruimte op de begane grond, aan de voorzijde, als op een split level verdieping aan de achterzijde. Tevens is er een kelderruimte aanwezig voor opslag. Deze kelderruimte is vrij toegankelijk vanuit de winkel en voorzien van een pantry en een enkel toilet. Tevens is er in de kelder een achteruitgang aanwezig waardoor er makkelijk bevoorraad kan worden.

De Voorstraat is te kenmerken als aanloopstraat naar het winkelhart, waar inmiddels diverse speciaalzaken gevestigd zijn. De Voorstraat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en is een levendige straat te noemen met een mix van functies.

Bij de winkelruimte hoort tevens een eigen parkeerplaats in parkeergarage Visstraat. Vanuit de parkeergarage kan een huurder, via de achterzijde van het complex, makkelijk en snel de winkel betreden.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie H, Nummer 4129, gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 148 m² Winkelruimte op de begane grond, bestaande uit een winkel-/ verkoopruimte met atelier-/ kantoorruimte;
Ca. 52 m² Winkel-/ verkoopruimte op een split level verdieping;
Ca. 52 m² Opslagruimte in de kelder, bestaande uit een opslagruimte, enkel toilet en pantry.
1 parkeerplaats in de achtergelegen parkeergarage Visstraat, met direct toegang tot het complex waar het gehuurde deel van uit maakt.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- Glazen pui met dubbele openslaande deur;
- Tegelvloer*;
- Systeemplafond* v.v. verlichting*;
- Rolluik aan de binnenzijde van de winkel*;
- Dubbele beglazing;
- Vluchtroute aanduiding;
- Airconditioning*;
- Mechanische ventilatie;
- Atelierruimte v.v. split-unit airconditioning*;
- Brandslanghaspel*;
- Gedeeltelijk verwarming middels radiatoren gekoppeld aan CV;
- Nooddeur in de kelder v.v. rolluik;
- Enkel toilet in de kelder met voorportaal en handwasbak;
- Pantry v.v. 4 onderkasten* en een boiler* t.b.v. warm water;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
Winkelruimte incl. 1 parkeerplaats: € 35.000,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Energielabel
De winkelruimte beschikt over een energielabel A.

Datum van oplevering
1 september 2022.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ’Historische Binnenstad‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2011.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Centrum‘ met als dubbelbestemmingen ‘Waarde-Archeologie‘, ‘Waarde – Beschermd Stadsgezicht’ en ‘Waterstaat – Waterkering’.

De voor ‘Centrum‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Detailhandel;
b. Dienstverlening;
c. Horeca-1;
d. Horeca-2;
e. Kantoor;
f. Atelier;
g. Wonen;
h. Maatschappelijk;
i. Bedrijf;
j. Cultuur en ontspanning;
k. Parkeren;
l. Fietsenstalling
m. Bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels.

Specifieke gebruiksregels
a. de begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van detailhandel.
b. 'Horeca-2' , als bedoeld in lid 4.1. onder d, is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de in de verbeelding als zodanig aangeduide gronden. Zodra deze gronden niet meer voor de daar genoemde functie worden gebruikt kunnen burgemeester en wethouders besluiten de betreffende aanduiding te schrappen.
c. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan.
d. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder en artikel 2.4 van het Inrichtingen en Vergunningenbesluit Wet milieubeheer zijn niet toegestaan.
e. in afwijking van het bepaalde in lid 4.4 onder c zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf, categorie 3' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:
* Drukkerij Voorstraat 348
f. in afwijking van het bepaalde in lid 4.4 onder d zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf, categorie 4' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:
* Branderij-Disteleerderij Vriesestraat 130
g. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerp-bestemmingsplan reeds voor andere functies zijn ingericht. Indien er in het betreffende pand sprake is van meer verdiepingen, die voor wonen worden gebruikt, mag de eerste verdieping worden gebruikt voor de op de begane grond toegestane functie.
h. parkeergarages voor algemeen gebruik zijn alleen toegestaan ter plaatse van de in de verbeelding als zodanig aangeduide gronden. Een parkeergarage kan zowel ondergronds, als bovengronds. Indien een parkeergarage bovengronds wordt gerealiseerd dient deze omgeven te worden door een schil met andere functies c.q. een gevel met een andere kwalitatieve hoogwaardige overgang naar de omgeving.
i. bij de parkeergarage aan het Achterom is het toegestaan maximaal 1500 m2 te benutten voor cultuur en ontspanning.
j. in de bijgebouwen die grenzen aan de Kloostertuin, zijn aan huis verbonden beroepen toegestaan, indien dit van belang is vanwege c.q. bijdraagt aan de sociale controle in de Kloostertuin.

Het huidige gebruik lijkt te passen binnen de regels uit het vigerende bestemmingsplan. Deze informatie is verkregen via www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 25 juni 2021.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Uittreksel Kamer van Koophandel
- Kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegd bestuurder (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht
Voorstraat 286, 3311 ET, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie