Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object

Venuslaan 14, Dordrecht 3318 JX Dordrecht

3318 JX Dordrecht prijs n.o.t.k.

Omschrijving

Algemeen
Deze ontwikkelingslocatie betreft een voormalige boerderij "Willemshoeve" gelegen midden in de woonwijk Sterrenburg in Dordrecht. Het kavel ligt naast een doorgaande weg op ca. 100 meter van het wijkwinkelcentrum van Sterrenburg.

Omdat het kavel midden in een woonwijk ligt, heeft het een aantrekkelijk ontwikkelingspotentieel. Door de gemengde bestemming die het kavel momenteel heeft,...

Brochure

Download de brochure van Venuslaan 14, Dordrecht.

Download brochure

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Dordrecht

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Deze ontwikkelingslocatie betreft een voormalige boerderij "Willemshoeve" gelegen midden in de woonwijk Sterrenburg in Dordrecht. Het kavel ligt naast een doorgaande weg op ca. 100 meter van het wijkwinkelcentrum van Sterrenburg.

Omdat het kavel midden in een woonwijk ligt, heeft het een aantrekkelijk ontwikkelingspotentieel. Door de gemengde bestemming die het kavel momenteel heeft, is nieuwbouw van woningen een realistische optie.

De voormalige opstal betreft een boerderij die dateert uit 1941 en is ooit herbouwd na een fatale brand. Inmiddels is het gebouw gesloopt en resteert er een bouwkavel, waarbij de funderingsresten achter zijn gebleven.

Het complex is gelegen in de stad Dordrecht. Dordrecht heeft ruim 118.000 inwoners en is de op vier na grootste stad van de provincie Zuid-Holland. Dordrecht maakt onderdeel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden. In de Drechtsteden zijn ruim 280.000 inwoners woonachtig.

De wijk Sterrenburg is in zijn huidige hoofdvorm gegroeid tussen ca. 1900 en 1960. De oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur is nog grotendeels in tact en wordt bijna overal ondersteund door de oorspronkelijke bebouwing. Krispijn is in overwegende mate een woongebied met gestapelde en niet-gestapelde woningen, zowel huur als koop. De afgelopen jaren is er veel vernieuwd, gerenoveerd en er zijn nog locaties waar reeds is gesloopt en de nieuwbouw de komende jaren zal plaatsvinden.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie N, nummer 3436, groot 21 are en 72 centiare

Indeling
Het betreft de volle eigendom van een perceel grond, waarvan de opstallen door de huidige eigenaar zijn gesloopt (exclusief de fundering). De voormalige bebouwing betreft een klassiek gebouw dat ooit is gerealiseerd als stadsboerderij.

Voor verkoop is beschikbaar:
Ca. 2.172 m² Bouwgrond ten behoeve van een bebouwing die past binnen de gemengde bestemming.

Voormelde oppervlakte is indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse en op basis van de kadastrale kaart. De oppervlakte is zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Lasten en beperkingen
Verkoper is niet bekend met lasten uit hoofde van voorgaande akten, zoals erfdienstbaarheden, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen of overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in art. 3:16 BW.

Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle bekende én onbekende lasten en beperkingen en vrijwaart verkoper ten aanzien van eventuele onbekende lasten die voortvloeien uit voorgaande akten.

Aanschrijvingen
Voor zover die in het verkoopmemorandum niet worden vermeld, zijn er van overheidswege bij verkoper, geen aanschrijvingen ten aanzien van onderhavig complex bekend.

Voorzieningen
Het perceel grond wordt opgeleverd waarbij de fundering van het gebouw in de grond blijft zitten.

Fiscaal regime, omzetbelasting - overdrachtsbelasting:
Het complex is niet van rechtswege belast met BTW en kan vrij van omzetbelasting worden geleverd. Met het uitbrengen van een bieding stemt de koper expliciet in met de hiervoor beschreven fiscale behandeling en de daarmee verband houdende verplichtingen en gevolgen.

Als het complex niet van rechtswege is belast met BTW, zal de koopsom worden belast met overdrachtsbelasting, welke is voor rekening van koper.

Datum van oplevering
Per direct

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Sterrenburg" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 10 juli 2012. Op grond van artikel 6 van de planvoorschriften is de enkel bestemming van het object: “Gemengd". Verder heeft het perceel naast bovengenoemde bestemming tevens de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie - 3”.

Meer informatie omtrent de bestemming treft u in de te downloaden brochure.

Bodemgegevens
In de voorgaande akten zijn met betrekking tot de milieuaspecten geen bepalingen opgenomen. Ook op het kadastraal bericht zijn geen bijzondere aanduidingen vermeld betreffende het onderhavige perceel.

De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

Bij de laatste gebruiker zijn geen bedrijfsactiviteiten of productieprocessen van toepassing geweest die speciale aandacht in het kader van milieu vereisen.

Op basis van informatie, verkregen via de website www.bodemloket.nl blijkt dat voor onderhavige locatie géén (recente) onderzoeken zijn ingeschreven in de openbare registers.

Asbest
Op het gebied van asbest zijn er een viertal onderzoeken bekend, te weten:
• een asbestinventarisatierapport type A met als onderzoeksdatum 20 februari 2013, uitgevoerd door Flamant B.V. uit Breda;
• een risicobeoordeling met als onderzoeksdatum 21 februari 2013, uitgevoerd door Falmant B.V. uit Breda;
• een asbestinventarisatierapport met als onderzoeksdatum 26 oktober 2018, uitgevoerd door RPA Advies uit Standdaarbuiten;
• een asbestinventarisatierapport met als onderzoeksdatum 11 december 2018, uitgevoerd door RPA Advies uit Standdaarbuiten;

Eigenaar heeft het gebouw inmiddels gesaneerd en gesloopt.

Zakelijke lasten

WOZ waarde voor belastingjaar 2018 peildatum 01-01-2018: € 808.000,--
• OZB eigenarendeel, belastingjaar 2017 - € 1.882,64
• OZB gebruiksdeel, belastingjaar 2017 - € n.v.t.
• Rioolheffing eigenaar belastingjaar 2017 - € 91,40
• Rioolheffing gebruiker belastingjaar 2017- € n.v.t.
• Reinigingsheffing tarief belastingjaar 2017 - € 122,16

De aanslag voor het lopende belastingjaar 2019 is nog niet opgelegd aan eigenaar. Bij overdracht zullen de eigenaarslasten voor het betreffende kalenderjaar worden verrekend tussen partijen.

Staat van overdracht
De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt, “as is, where is” en “voetstoots” waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Behandelend notaris
Ter keuze van koper.

Verkoopprocedure
Het is mogelijk om tot uiterlijk 30 april 2019 om 12:00 uur een bieding uit te brengen bij Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V., ongeacht of de locatie door kandidaat is bezichtigd.

Elk bod dient onvoorwaardelijk en onherroepelijk te worden gedaan en zonder enig voorbehoud.

De koper is naast het geboden bedrag de navolgende kosten verschuldigd:
• overdrachtsbelasting;
• notariskosten
• eventuele kosten voor nader due dilligence;

De verkoper behoudt zich het recht voor het complex niet te gunnen en zal zich hierover uitspreken uiterlijk twee weken vanaf de uiterste datum dat biedingen kunnen worden uitgebracht. De bevoegdheid om te beslissen op uitgebrachte biedingen komt toe aan de eigenaar van het perceel.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:
1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verkoper en geen van de door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs n.o.t.k.
Koop BTW belast nee
Aangeboden sinds 2 maandens, 3 wekens, 6 dagens geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding direct
Bouw
Hoofdfunctie bouwgrond
Bouwvorm n.v.t.
Locatie
Adres Venuslaan 14
Plaats Dordrecht
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 2172 m²

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.