Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Nieuw 3336 LP, Zwijndrecht

Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht

€ 2.500 p.m.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is deze representatieve, multifunctionele bedrijfsruimte met 3 eigen parkeerplaatsen op bedrijventerrein Groote Lindt te Zwijndrecht. Deze hoek-unit bevindt zich direct langs de Lindtsedijk en in het complex zijn diverse type...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 332 m²
Meer kenmerken

Media

Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 2.500 p.m.
Servicekosten € 60 per maand
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2002
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Uilenkade 38
Plaats Zwijndrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 242 m²
Oppervlakte in units vanaf 242 m²
Kantoor oppervlakte 90 m²
Energie
Energielabel F
Energielabel einddatum 2031-03-01
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is deze representatieve, multifunctionele bedrijfsruimte met 3 eigen parkeerplaatsen op bedrijventerrein Groote Lindt te Zwijndrecht. Deze hoek-unit bevindt zich direct langs de Lindtsedijk en in het complex zijn diverse type gebruikers gehuisvest.

Het object beschikt over een bedrijfsruimte op de begane grond met een vrije hoogte van ca. 6,51 m¹ en een vloerbelasting van ca. 1.500 kg/m², een ingebouwde entresolvloer met een vloerbelasting van 500 kg/m² en kantoorruimte verdeeld over de begane grond en de verdieping.

De bereikbaarheid van het object is optimaal vanwege de ligging nabij de rijkswegen A15 en A16. Tevens ligt de Uilenkade dicht bij het rivierenknooppunt Oude Maas – Noord Merwede en aan de goederenspoorlijn.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, Sectie C, Nummer 3544, Groot 365 m².

Indeling
Ca. 138 m² Bedrijfsruimte op de begane grond;

Ca. 104 m² Ingebouwde entresolvloer in de bedrijfsruimte;

Ca. 50 m² Kantoorruimte op de begane grond, bestaande uit een entreehal, enkel toilet en open kantoorruimte met pantry;

Ca. 40 m² Ingebouwde kantoorruimte op de verdieping.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Aansluitingen op gas- water en elektra;
• Keukenblok met 3 onder- en 3 bovenkasten en een close-in boiler t.b.v. warm water;
• Systeemplafond voorzien van verlichtingsarmaturen;
• Verwarming d.m.v. radiatoren gekoppeld aan cv-installatie;
• Vloerverwarming;
• Noodverlichting c.q. vluchtroute aanduiding;
• Brandblusvoorzieningen;
• Splitunit airconditioning op de begane grond*;
• Splitunit airconditioning op de eerste verdieping*;
• Kabelgoten v.v. data*- en elektra aansluitpunten;
• Alarminstallatie*;
• Enkel toilet op de begane grond;
• Laadpunt voor één elektrische auto*;
• Mechanische ventilatie;
• Buitenverlichting;
• Terrein-/camera bewaking (algemene terreinvoorziening);
• Lichtstraat in de bedrijfsruimte;
• Vloerbelasting begane grond ca. 1.500 kg/m²;
• Vloerbelasting van de entresol ca. 500 kg/m²;
• Vrije hoogte bedrijfsruimte ca. 6,51 m¹ tot onderkant dak en ca. 6,08 m¹ tot onderkant spant;
• Vrije hoogte onder de entresol ca. 2,98 m¹;
• Vrije hoogte op de entresol tot onderkant dak ca. 3,28 m¹ en ca. 2,94 m¹ tot onderkant spant;
• Handbedienbare overheaddeur t.g.v. ca. 4 m x 4,34 m (b x h);
• Krachtstroomaansluiting;
• Verwarming in de bedrijfsruimte middels indirect gasgestookte heaters;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 2.500,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra.

Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 60,00 per maand voor onder andere navolgende leveringen en diensten.

• Onderhoud brandblusmiddelen;
• Onderhoud verwarmingsinstallatie;
• Onderhoud overheaddeur.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Energielabel F. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
Per direct.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Zwijndrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Bedrijventerrein Groote Lindt’’ dat werd vastgesteld op 4 februari 2014.

Op grond van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het object ‘’Bedrijf’’ met de dubbelbestemmingen ‘’Waarde – archeologie’’ en ‘”Waterstaat – Waterkering’’, de functieaanduiding ;’’bedrijf tot en met categorie 3.1’’ en een de gebiedsaanduiding ‘’gezoneerd industrieterrein’’.

De voor ‘Bedrijf’’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

• Bedrijven uit ten hoogste categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘gezoneerd industrieterrein’;

Met inachtneming van de volgende specifieke gebruiksregels:
a. Bevi-inrichtingen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bevi';
b. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
c. Wgh-inrichtingen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'gezoneerd industrieterrein';
d. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
e. detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd detailhandel in ter plaatse vervaardigde of geproduceerde goederen;
f. in afwijking van het bepaalde onder f, is ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus' detailhandel in volumineuze goederen toegestaan;
g. per bedrijf is kantoorvloeroppervlakte die meer bedraagt dan 50% van de bedrijfsvloeroppervlakte niet toegestaan; kantoorvloeroppervlakte van meer dan 2.000 m² per bedrijf is in geen geval toegestaan;
h. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' is, in afwijking van het bepaalde onder g, een kantooroppervlakte van 3.000 m2 toegestaan;

Voor alle overige bepalingen verwijzen wij u naar de voorschriften van het bestemmingsplan.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 5 juli 2022.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht
Uilenkade 38, 3336 LP, Zwijndrecht

Bedrijfstakken in Zwijndrecht

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie