Romboutslaan 105 , 3312 KP, Dordrecht

 • A++
€ 135 p/m² p.j.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen De beschikbare kantoorruimte is gelegen binnen de kantooromgeving Leerpark, waar innovatie en moderniteit samenkomen. Het gebied biedt mogelijkheden aan ondernemingen die streven naar groei, duurzaamheid, ontwikkeling en samenwerking. Ontdek zelf waarom het...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 823 m²

Downloads

Algemeen
De beschikbare kantoorruimte is gelegen binnen de kantooromgeving Leerpark, waar innovatie en moderniteit samenkomen. Het gebied biedt mogelijkheden aan ondernemingen die streven naar groei, duurzaamheid, ontwikkeling en samenwerking. Ontdek zelf waarom het Leerpark de ideale locatie is voor uw onderneming.

Binnen het Leerpark bevinden zich zowel startups als gevestigde ondernemingen. In de directe omgeving zijn diverse voorzieningen te vinden. Daarnaast is er een uitstekende bereikbaarheid vanaf de randweg N3, die de A15 en de A16 met elkaar verbindt. Ook het stadscentrum van Dordrecht is gemakkelijk bereikbaar. Tevens is er een directe openbaar vervoer verbinding met station Dordrecht Centraal.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie N, Nummer 4972, Groot 1.560 m² (gedeeltelijk).

Indeling
Ca. 553 m² Kantoorruimte op de volledige derde etage
Ca. 270 m² Kantoorruimte op de vierde etage
12 Parkeerplaatsen

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer .nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
• Vloerbekleding*;
• Raambekleding*;
• Inbouwpakket*;
• Verwarming en koeling middels de luchtbehandeling(in te regelen per ruimte);
• Dubbele beglazing;
• Te openen ramen;
• Rookmelders;
• Vluchtrouteaanduiding;
• Brandslaghaspels;
• Brandmeldinstallatie;
• Vluchttrap;
• Alarmsysteem v.v. bewegingsmelders*;
• Systeemplafond v.v. ingebouwde verlichtingsarmaturen*;
• Pantry op elke verdieping, v.v. koelkast*, vaatwasser* en close in boiler;
• MIVA-toilet op de begane grond;
• Separate, gekoelde serverruimte
• Elektra- data* aansluitpunten;
• Gescheiden dames- en herentoiletten op elke verdieping;
• Enkele ruimtes zijn v.v. plafond unit airconditioning*;
• Fietsenberging.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking
worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen
behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen.
Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze
voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
Kantoorruimte € 135,00 per m² per jaar.
Parkeerplaatsen € 800,00 per parkeerplaats per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Het betreft een onderhuur situatie. Er kan een onderhuur overeenkomst worden gesloten tot en met 30 november 2025.

Opzegtermijn
De onderhuur overeenkomst loopt tot en met 30 november 2025 en zal van rechtswege eindigen.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een nader te bepalen verrekenbaar voorschot in rekening worden gebracht voor nog nader te bepalen leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Het pand beschikt over een energielabel A++. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan is te vinden in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een huurovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verhuurder.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 135 p/m² p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Romboutslaan 105
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging

  Kantoor

  Oppervlakte 823 m²
  Oppervlakte in units vanaf 270 m²

  Energie

  Energielabel A++
  Energielabel einddatum 2032-08-19

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de kantoorruimte

  Romboutslaan 105, 3312 KP, Dordrecht
  Romboutslaan 105, 3312 KP, Dordrecht

  Locatie

  Romboutslaan 105, 3312 KP, Dordrecht

  Schaduwwijzer

  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.