Pieter Zeemanweg 73, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 73, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 73, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 73, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 73, 3316 GZ, Dordrecht
3316 GZ, Dordrecht

Pieter Zeemanweg 73, 3316 GZ, Dordrecht

€ 22.200 p.j.

Omschrijving

Algemeen Representatieve bedrijfs-/ opslagruimte te huur aan de Pieter Zeemanweg 73. Het object betreft een bedrijfsruimte met ingebouwd kantoor, ingebouwde entresolvloer en 3 parkeerplaatsen. Het complex is gunstig gesitueerd ten opzichte van N 3 en de op- en...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 364 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 22.200 p.j.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Pieter Zeemanweg 73
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 340 m²
Kantoor oppervlakte 24 m²
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 3
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Representatieve bedrijfs-/ opslagruimte te huur aan de Pieter Zeemanweg 73. Het object betreft een bedrijfsruimte met ingebouwd kantoor, ingebouwde entresolvloer en 3 parkeerplaatsen. Het complex is gunstig gesitueerd ten opzichte van N 3 en de op- en afritten van de rijksweg A 16 (Rotterdam – Breda).

Het object is gesitueerd op bedrijventerrein Dordtse Kil II aan de doorgaande weg. Het bedrijventerrein Dordtse Kil II is circa 45 hectare groot en is uitgegeven tussen 1990 en 2000. Dit terrein ligt ten zuiden van Dordtse Kil I tussen rijksweg A-16 en rivier Dordtse Kil en beschikt onder andere over collectieve beveiliging.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 582.

Indeling
Ca. 260 m² Bedrijfsruimte op de begane grond, bestaande uit een rechthoekige bedrijfsruimte die is voorzien van een elektrisch bedienbare overheaddeur in de voorgevel. De bedrijfsruimte beschikt deels over een beperkte vrije hoogte vanwege de ingebouwde entresolvloer;

Ca. 24 m² Ingebouwde kantoorruimte op de eerste verdieping, ingebouwd in de bedrijfsruimte;

Ca. 80 m² Ingebouwde entresolvloer / mezzanine in de bedrijfsruimte;

3 Parkeerplaatsen

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- Brandslanghaspels en poederblussers;
- Verwarming in de bedrijfsruimte middels gasgestookte heaters;
- Een elektrisch bedienbare overheaddeur*;
- Polyester lichtstraat in de bedrijfsruimte;
- Verlichting in de bedrijfsruimte middels opbouwverlichting voorzien van tl-buizen;
- Ca. 6 meter vrije hoogte onder de raatliggers;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen worden ‘’om niet’’ aan huurder ter beschikking gesteld. Huurder mag gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 22.200,-- per jaar excl. BTW en servicekosten.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Een huurovereenkomst met een uiterlijke einddatum van 31 augustus 2023.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs wordt een vast bedrag van € 100,-- per maand in rekening gebracht voor diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW en servicekosten.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmings¬plan: "Dordtse Kil", vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013. Op grond van artikel 4 van de bestemmingsplanvoorschriften is de bestemming dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: "Bedrijf”, met als dubbelbestemming ‘’Waarde – Archeologie – 3’’, gebiedsaanduiding ‘’Geluidzone – Industrie’’, en nadere gebiedsaanduiding ‘’Milieuzone – Bedrijf t/m categorie 4.2’’.

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;

voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer

alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.

Een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels.

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. Bedrijfsactiviteiten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van het bepaalde in de milieuzonering;
b. Industrielawaai:
Bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto
artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan.
c. Risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan.
d. Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.
e. Bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf ten hoogste 50% van de totale
bedrijfsvloeroppervlakte beslaan met een maximum van 3.000 m².
f. Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan.
g. Detailhandel is niet toegestaan.
h. Verkoop van motorbrandstoffen is niet toegestaan.
i. Ondergeschikte detailhandel:

In het kader van de uitoefening van een bedrijf is ondergeschikte detailhandel toegestaan, mits:
- het goederen betreft, die ter plaatse zijn vervaardigd of geproduceerd of die in het kader van de bedrijfsuitoefening worden verkocht of geleverd en een wezenlijk onderdeel uitmaken van de totale bedrijfsuitoefening;
- de detailhandel zich beperkt tot een niet-zelfstandig onderdeel van het bedrijf;
- het aandeel detailhandel niet meer bedraagt dan 5 % van de bedrijfsomzet;
- geen specifieke inrichting gericht op detailhandel mag worden aangebracht;
- geen speciale aandacht voor detailhandel mag worden gevraagd.

j. Horeca is niet toegestaan.
k. Buitenopslag:
Voor buitenopslag gelden de volgende regels:
- opslag is uitsluitend toegestaan op de gronden waar op grond van de bouwregels het oprichten van gebouwen is toegestaan;
- de toegelaten opslaghoogte is gelijk aan de maximum bouwhoogte van gebouwen.

De bovenstaande gegevens, aangaande de bestemming zijn afkomstig van website www.ruimtelijkeplannen.nl, op 3 oktober 2019.

Energielabel
Er is geen energielabel beschikbaar.

Datum van oplevering
In overleg.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Pieter Zeemanweg 73, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 73, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 73, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 73, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 73, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 73, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 73, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 73, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 73, 3316 GZ, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie