Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
3316 GZ, Dordrecht

Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht

€ 225.810 p.j.

Omschrijving

Algemeen Het complex omvat de volle eigendom van twee percelen grond met daarop gebouwd een modern en jong grootschalig bedrijfscomplex, dat dateert uit 2006. Het complex bestaat uit één bouwmassa die is opgesplitst in vier aaneengeschakelde bedrijfshallen annex...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 2559 m²
Meer kenmerken

Media

Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 225.810 p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2006
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Pieter Zeemanweg 131 - 137
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 29
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1908 m²
Kantoor oppervlakte 651 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel index 1.01
Energielabel einddatum 2028-04-26
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Het complex omvat de volle eigendom van twee percelen grond met daarop gebouwd een modern en jong grootschalig bedrijfscomplex, dat dateert uit 2006. Het complex bestaat uit één bouwmassa die is opgesplitst in vier aaneengeschakelde bedrijfshallen annex compartimenten, met aan de voorzijde kantoorruimte verdeeld over drie bouwlagen. Beschikbaar voor verhuur is ca. de helft van de kantoorruimte en een deel van de bedrijfsruimte.

Het unieke aan het complex is dat de bedrijfsruimte beschikt over een tweetal loading docks, een gunstige vrije hoogte (ca. 9,5 m) en een zeer hoge vloerbelasting (ca. 7.000 kg. per m²). Daarnaast beschikt het complex nog over één bovengemiddeld grote overheaddeur op maaiveld niveau (ca. 7 x 5,5 m¹ ). Door de aanwezigheid van deze voorzieningen is het complex multi functioneel aanwendbaar. Het is zowel geschikt voor opslag- als voor productiedoeleinden.

De kantoorruimte binnen het complex is modern uitgevoerd en verkeert in een turn key staat van afwerking. De volledige kantoorruimte is voorzien van airconditioning en iedere verdieping is royaal uitgevoerd met sanitaire voorzieningen.

Het object is gesitueerd op het laatste uitbreidingsgedeelte van bedrijventerrein Dordtse Kil II in de oksel van de provinciale weg N3 en rijks snelweg A-16. Via de Pieter Zeemanweg en Rijksstraatweg is er een directe verbinding naar voormelde snelweg (Rotterdam – Breda). Via de verbindingsweg N-3 is er vanaf de belangrijkste noord-zuid route ook een snelle aansluiting naar rijks snelweg A-15 (Rotterdam – Nijmegen), de belangrijkste oostwest route.

Bedrijventerrein Dordtse Kil II is circa 45 hectare groot en is uitgegeven tussen 1990 en 2000. Het terrein ligt ten zuiden van Dordtse Kil I tussen rijksweg A-16 en rivier de Dordtse Kil en beschikt onder andere over collectieve beveiliging.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 1197, groot 6.276 m² (gedeeltelijk).

Indeling
Ca. 1.752 m² Bedrijfsruimte, bekend als hal 3;

Ca. 156 m² Expeditie ruimte met gedeelde loading docks, bekend als hal 4;

Ca. 651 m² Kantoorruimte, betreffende de units 0.2, 1.1, 1.2 en 1.3 inclusief een toeslag voor gebruik van de gemeenschappelijke ruimten;

Ca. 29 Parkeerplaatsen;

Alle hierboven genoemde oppervlakten zijn gebaseerd op een NEN 2580 meetrapportage, opgesteld door AeQO Property Support B.V. d.d. 23 juli 2007 en kunnen worden aangemerkt als verhuurbare vloeroppervlakten conform NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Meer informatie m.b.t. de voorzieningen treft u in de te downloaden brochure.

Huurprijs
€ 225.810,00 per jaar, exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingstermijn van telkens vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van de huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de
ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230aBW, vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Gebruik
Huurder is ten alle tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoeg gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publieksrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nummer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van de bouwgrond: Bedrijf met de nadere gebiedsaanduidingen “geluidzone - industrie”, “milieuzone – bedrijf t/m categorie 4.2’’, alsmede de dubbelbestemming ”waarde – archeologie – 2 en 3”.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven tot en met milieucategorie 4.2;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;
voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer;
alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,

Een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels behorende bij de bestemmingsvoorschriften, te weten:
- Het perceel mag voor 80% bebouwd worden;
- De maximale bouwhoogte bedraagt 12 m;
- Bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf ten hoogste 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte beslaan met een maximum van 3.000 m²;
- Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
- Detailhandel is niet toegestaan. Ondergeschikte detailhandel is onder bepaalde voorwaarde toegestaan (zie art. 4.4.13 van het bestemmingsplan);
- Bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
- Risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan;
- Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan;
- Buitenopslag is uitsluitend toegestaan op de gronden waar op het oprichten van gebouwen is toegestaan en de toegelaten opslaghoogte is gelijk aan de maximum bouwhoogte van gebouwen.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website ruimtelijkeplannen.nl op 23 december 2022. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 131 - 137, 3316 GZ, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie