Opperduit 426, 2941 AS, Lekkerkerk
Opperduit 426, 2941 AS, Lekkerkerk
Opperduit 426, 2941 AS, Lekkerkerk
Opperduit 426, 2941 AS, Lekkerkerk
Opperduit 426, 2941 AS, Lekkerkerk
Verkocht onder voorbehoud 2941 AS, Lekkerkerk

Opperduit 426, 2941 AS, Lekkerkerk

Omschrijving

ONLINE EXECUTIE VEILING: 18 februari 2021 vanaf 11.30 uur Algemeen Bedrijfscomplex met kantoorruimte verdeelt over 2 verdiepingen en verhardbuitenterrein gelegen aan de Opperduit 426 te Lekkerkerk. H Locatie Het complex aan de Opperduit ligt buiten de bebouwde kom...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 981 m²
Perceel 5020 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Rotterdam
Bedrijfshuisvesting Rotterdam

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Krimpenerwaard

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Status verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding per datum
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1985
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Opperduit 426
Plaats Lekkerkerk
Land NL
Ligging
  • overig
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 5020 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 840 m²
Kantoor oppervlakte 141 m²
Parkeergelegenheid

Uitgebreide omschrijving

ONLINE EXECUTIE VEILING: 18 februari 2021 vanaf 11.30 uur

Algemeen
Bedrijfscomplex met kantoorruimte verdeelt over 2 verdiepingen en verhardbuitenterrein gelegen aan de Opperduit 426 te Lekkerkerk. H

Locatie
Het complex aan de Opperduit ligt buiten de bebouwde kom van Lekkerkerk. De N210 bied een goede verbinding met Rotterdam en de omliggende randgemeenten.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Lekkerkerk, Sectie C, Nummer 10513. De oppervlakte bedraagt ca. 5.020 m².

Indeling
Ca. 840 m² bedrijfsruimte
Ca. 141 m² kantoorruimte
Ca. 2.225 m² verhard buitenterrein

Voorzieningen
Bouwaard
Fundering: (aanname) paalfundering van betonnen palen.
Constructie: de basis van de opstallen is traditioneel metselwerk en een staalskelet.
Gevels: de gevels zijn opgetrokken in metselwerk.
Vloerconstructie: betonnen vloeren.
Kapconstructie: plat/zadeldak.
Bedrijfsdeuren: aanwezig.
Puien en kozijnen: houten kozijnen

Bedrijfsruimte:
-Zijmuur hoogte ca. 5.20 meter;
-Nokhoogte ca. 9.00 meter;
-Drie overheaddeuren ca. 4.00 meter hoog en 4.20 meter breed;
-Monoliet afgewerkte betonvloer;
-Vloerbelasting ca. 2.000 kg/m2;
-Vier lichtstraten;
-Brandblusvoorzieningen;
-Gasheater.

Kantoorruimte:
-Twee verdiepingen;
-CV-ketel
-CV radiatoren;
-Te openen ramen;
-Toiletvoorziening;
-Pantry.

Veiling
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’)
De openbare veiling vindt plaats op donderdag 18 februari 2021, vanaf 11:30 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V..

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com en www.veilingnotaris.nl.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com of www.veilingnotaris.nl.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 8% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Tevens wordt verwezen naar de van toepassing zijnde bijzondere veilingvoorwaarden.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Plok
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de inzetfase en wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover binnen vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17.00 uur uitspreken.

Bijzonderheden
Milieu
Verkoper verklaart dat ten aanzien van de bodem/het grondwater behorende bij of onderdeel uitmakende van het verkochte geen onderzoek naar verontreinigingen en mogelijke gebruiksbeperkingen heeft plaatsgevonden.
Verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van het verkochte niets bekend is.
Elke aansprakelijkheid van Verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, voor eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van de gehele onroerende zaak wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid van bodem- en/of grondwatervervuiling in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Asbest
Aan verkoper is bekend dat in de onroerende zaak asbest is verwerkt bij dak- en gevelbeplating.
Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid en/of verwijdering van asbesthoudende stoffen / materialen kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is, zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Biedproces
Registreren
Om een bieding uit te kunnen brengen dient u tijdig een account aan te maken op de website van www.bog-auctions.com.

Legaliseren
Bovendien dient u zich eenmalig te legaliseren voor het platform BOG Auctions. De daartoe bestemde registratieverklaring vindt u tevens op de bovengenoemde website. De registratieverklaring dient u in het bijzijn van een notaris te ondertekenen. De notaris dient daarbij uw handtekening te legaliseren door middel van ondertekening van de verklaring aan het slot van de registratieverklaring. Wanneer u zich laat legaliseren bij de notaris dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Inzetfase
De veiling zal beginnen met een openingsbod, welke meestal een week voor de veiling wordt vermeld. Het is ook mogelijk dat de veiling zal starten vanaf € 0,--Vervolgens wordt er met een minimaal bedrag opgeboden totdat er niet hoger wordt geboden. Dat bedrag wordt de inzetsom genoemd. Deze fase staat in de veilingwereld ook wel bekend als inzetfase of de opbodfase.
Voordat men een bieding kan plaatsen moeten eerst de extra voorwaarden worden geaccepteerd. Door deze voorwaarden te accepteren verklaart een bieder dat hij akkoord is met de voor de veiling geldende voorwaarden en op de hoogte is van de bijkomende kosten zoals vermeld bij de veilinginformatie.
Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.
Degene die het hoogst heeft opgeboden, heeft vaak (indien er wordt afgeslagen en gegund) recht op een premie, de zogenoemde inzetpremie. Of deze premie van toepassing is staat vermeld op de desbetreffende veilinginformatiepagina.

Afslagfase
Na het sluiten van de opbodfase volgt de afslag. Allereerst moet de afslagknop worden geactiveerd. Indien de extra voorwaarden nog niet waren geaccepteerd moeten deze ook aangevinkt worden. Zodra dit is gedaan verschijnt de tekst 'Hier kunt u straks bieden op afslag' en kan men een bod uitbrengen bij afslag zodra deze opent.

De afslag is een eenmalige fase en de veiling eindigt direct zodra een partij op de knop ‘MIJN’ drukt. Deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.

Tijdens de afslag wordt er groot een teller getoond. In deze teller is het totaalbedrag van de inzetsom en het bod op afslag bij elkaar opgeteld. Bovenop dit bedrag komen vaak nog veilingkosten. Dit is meestal een vast bedrag, wat is terug te vinden bij de veilinginformatie.

Het totaal van de inzetsom, het bod op afslag en de veilingkosten bij elkaar op en men heeft het totaalbedrag. Het totaalbedrag van deze veiling is hetgeen de koper moet betalen voor het betreffende object. Dit is echter exclusief eventuele belastingen en de inzetpremie.

Wijze van oplevering
In huidige staat.

Energielabel
Het object heeft geen energielabel.

Notaris
CMS Derks Star Busmann N.V.

Huursituatie
Dit object is mogelijk (in-company) verhuurd.

Bestemming
Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied (voormalige gemeente Nederlek)' van de Gemeente Krimpenerwaard d.d. 14 juli 2020 en is bestemd voor 'Bedrijf'

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
A. bedrijven van categorie 1 en 2 zoals genoemd in de bij deze regels behorende Bijlage 4 'Staat van Bedrijfsactiviteiten';

alsmede voor:
B. bedrijven van categorie 1 zoals genoemd in de bij deze regels behorende Bijlage 4 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 1';
C. bedrijven van categorie 1, 2, en 3 zoals genoemd in de bij deze regels behorende Bijlage 4 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2';
D. detailhandel in volumineuze goederen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' tot een oppervlak van ten hoogstens het oppervlak zoals is aangegeven op de verbeelding;
E. bedrijven zoals per adres aangegeven in de bij deze regels behorende Bijlage 5 'Lijst overzicht bedrijven';
F. ondergeschikte detailhandel;
G. het gebruik van bedrijfsopstallen, uitsluitend op het adres en door de personen zoals genoemd in de gedoogbeschikking voor zover vermeld in de bij deze regels behorende Bijlage 7 'Lijst persoonsgebonden beschikkingen';
H. aan-huis-verbonden beroep, uitsluitend in de bedrijfswoning en bijgebouwen;
I. paardenfysiotherapie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte';
J. groenvoorzieningen;
K. wegen, paden en verhardingen;
L. nutsvoorzieningen,

met de daarbij behorende:
M. erven;
N. bouwwerken.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Opperduit 426, 2941 AS, Lekkerkerk
Opperduit 426, 2941 AS, Lekkerkerk
Opperduit 426, 2941 AS, Lekkerkerk
Opperduit 426, 2941 AS, Lekkerkerk
Opperduit 426, 2941 AS, Lekkerkerk
Opperduit 426, 2941 AS, Lekkerkerk
Opperduit 426, 2941 AS, Lekkerkerk

Bedrijfstakken in Krimpenerwaard

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie