Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
2984 AS, Ridderkerk

Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk

€ 1.995.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Op het populaire bedrijventerrein Donkersloot Noord in Ridderkerk, bieden wij een uiterst functioneel en representatief bedrijfscomplex te koop aan. Het complex bestaat uit een tweetal vrijstaande bedrijfs- / opslagruimten met ingebouwde kantoorruimte....

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 1095 m²
Meer kenmerken

Media

Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 1.995.000 k.k.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1985
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Mandenmakerstraat 21 - 25
Plaats Ridderkerk
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Terrein
Oppervlakte 1074 m²
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 10
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 787 m²
Kantoor oppervlakte 308 m²
Terrein oppervlakte 1074 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel index 1.54
Energielabel einddatum 2032-04-20
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Op het populaire bedrijventerrein Donkersloot Noord in Ridderkerk, bieden wij een uiterst functioneel en representatief bedrijfscomplex te koop aan.

Het complex bestaat uit een tweetal vrijstaande bedrijfs- / opslagruimten met ingebouwde kantoorruimte. Tussen beide opstallen is een groot verhard en omheind buitenterrein gelegen. Het buitenterrein is v.v. een gecertificeerde vloeistofdichte verharding en is volledig omheind. Het terrein is toegankelijk middels dubbele stalen draaipoorten. Het complex is goed beveiligd. Bovenop het hekwerk en op het dak van Mandenmakerstraat 25 is schrikdraad beveiliging aangebracht.

Van origine betroffen het een tweetal separate bedrijfscomplexen, echter de huidige eigenaar heeft het complex als één geheel in gebruik. Mandenmakerstraat 21 bestaat uit een rechthoekige bedrijfsruimte, die is v.v. een overheaddeur in de voorgevel en in de achtergevel. Ingebouwd in de bedrijfsruimte is kantoorruimte aanwezig, verdeeld over twee bouwlagen. Mandenmakerstraat 25 betreft eveneens een rechthoekige bedrijfsruimte die is v.v. een overheaddeur in de voorgevel en in de zijgevel (die grenst aan het buitenterrein). Aangebouwd langs de noord- en oostgevel van de bedrijfsruimte is kantoor- en secundaire ruimte gesitueerd.

Het complex is multifunctioneel aanwendbaar. Zo kan het als één geheel in gebruik genomen worden, maar het kan ook vrij eenvoudig weer in twee separate units worden gesplitst. Dit maakt het complex voor zowel eindgebruikers als beleggers zeer interessant.

Het bedrijventerrein waarop het complex is gelegen is een gemengd bedrijventerrein waarbij de grootte van de bedrijven, de bedrijfsbebouwing en de bebouwingshoogte sterk uiteenlopen. Bedrijventerrein Donkersloot is opgesplitst in drie delen, te weten deelgebied Oever, deelgebied Midden en deelgebied Zuid. Onderhavig complex is gelegen in deelgebied midden. Het middengebied bestaat met name uit reguliere en middelgrote bedrijven met veel transport. De meeste middelgrote bedrijven en bebouwing liggen rondom de Kolenbranderstraat en tussen de Klompenmakerstraat en de Rietdekkerstraat. Kleinere bedrijven en bebouwing bevinden zich voornamelijk in de omgeving van de Valkenierstraat-Mandenmakerstraat en de omgeving van de Glasblazerstraat. De grotere bedrijven en bouwvolumes zijn gesitueerd tussen de Keurmeesterstraat en de Donkerslootsedijk.

De bereikbaarheid van de locatie per personen auto en per vrachtvervoer is goed. De hoofdontsluiting van het bedrijventerrein komt uit op de Rotterdamseweg. Deze weg sluit ter hoogte van Oostendam aan op de A15 (Rotterdam-Gorinchem) en ter hoogte van Ridderkerk-West/Bolnes op de A16 (Rotterdam-Dordrecht). De ligging onder de rook van Rotterdam en met name in de buurt van het havengebied, is ideaal te noemen voor transportbedrijven en toeleveranciers van het havengebied.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Ridderkerk, Sectie B, Nummers 1237, 1376 en 1238, tezamen groot 2.623 m2.

Indeling
Mandenmakerstraat 21:
Ca. 316 m2 Bedrijfsruimte gelegen op de begane grond, voorzien van een tweetal overheaddeuren;

Ca. 93 m2 Kantoor- / secundaire ruimte gelegen op de begane grond, voorzien van diverse kantoorvertrekken, toiletgroep, archiefruimte en keuken;

Ca. 93 m2 Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping, voorzien van diverse kantoorvertrekken, serverruimte, douchegelegenheid en een archiefruimte.

4 Parkeerplaatsen op eigen terrein aan de voorzijde.

Mandenmakerstraat 25:
Ca. 471 m2 Bedrijfsruimte gelegen op de begane grond, voorzien van een tweetal overheaddeuren;

Ca. 74 m2 Kantoor- / secundaire ruimte gelegen op de begane grond aan de rechterzijde van het complex, voorzien van keuken, toiletgroep, douchegelegenheid en groot kantoorvertrek;

Ca. 48 m2 Kantoor- / secundaire ruimte gelegen op de begane grond aan de voorzijde van het complex, voorzien van entreezone met enkel toilet, kantoorvertrek en archiefruimte.

6 Parkeerplaatsen op eigen terrein aan de voorzijde.

Buitenterrein
Ca. 1.074 m2 Verhard en omheind ontoerekenbaar buitenterrein, grotendeels gelegen tussen de twee opstallen, alsmede deels achter beide opstallen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580. Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening.

Voorzieningen
Meer informatie m.b.t. de voorzieningen treft u in de te downloaden brochure.

Koopsom
€ 1.995.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting verkoper en koper een verklaring zullen ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. De zogenaamde "opteringsverklaring" zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Verkoper zal onderzoeken of het mogelijk is om vrij van BTW over te dragen.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt als bijlage bij de koopovereenkomst opgenomen. De kantoorruimte van Mandenmakerstraat 21 beschikt over een energielabel A en de kantoorruimte van Mandenmakerstraat 25 beschikt over energielabel F.

Datum van oplevering
In overleg.

Lasten en beperkingen
Meer informatie m.b.t. de lasten en beperkingen treft u in de te downloaden brochure.

Milieugegevens
Meer informatie m.b.t. de milieugegevens treft u in de te downloaden brochure.

Bestemmingsplan en gebruik
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan en gebruik treft u in de te downloaden brochure.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:
1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verkoper en geen van de door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een koopovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verkoper.

Alle media

Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk

Alle afbeeldingen

Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk
Mandenmakerstraat 21 - 25, 2984 AS, Ridderkerk

Bedrijfstakken in Ridderkerk

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie