Korhoenweg 4 , 4791 RM, Klundert

  € 75.000 p.j.
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Omschrijving

  Algemeen TE HUUR: Vrijstaande bedrijfsruimte met kantoorruimte, entresol en omheind buitenterrein gelegen aan de Korhoenweg 4 te Klundert; een gunstige locatie op haven- en industrieterrein Moerdijk. Het pand beschikt over 120 zonnepanelen, De opbrengst hiervan komt...

  Toon meer

  Kenmerken

  Oppervlakte 580 m²

  Downloads

  Algemeen
  TE HUUR: Vrijstaande bedrijfsruimte met kantoorruimte, entresol en omheind buitenterrein gelegen aan de Korhoenweg 4 te Klundert; een gunstige locatie op haven- en industrieterrein Moerdijk.

  Het pand beschikt over 120 zonnepanelen, De opbrengst hiervan komt de nieuwe gebruiker toe.

  Het haven- en industrieterrein Moerdijk (totaal bruto 2.600 ha) ligt aan het Hollands Diep. Port of Moerdijk is de vierde zeehaven van nationaal belang en de tweede containerhaven va Nederland.

  Ruim 400 bedrijven doen zaken vanuit het haventerrein. Van grote chemische ondernemingen tot logistiek dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Het haven- en industrieterrein Moerdijk is ingedeeld in een zestal deelparken: Industrial Park, Distriboulevard & Tradepark, Seaport, Ecopark, Servicepoint en Logistiek Park.

  De bereikbaarheid is zeer goed te noemen gezien de strategische ligging tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen en biedt maar liefst vier vervoersmodaliteiten: water (zee en binnenwater), snelweg (A16/A17), spoor en buisleiding.

  Kadastrale aanduiding
  Gemeente Zevenbergen, Sectie A, Nummer 606, Groot 2.220 m².

  Indeling
  Ca. 560 m² Bedrijfsruimte voorzien van krachtstroom en lichtstraten;
  Ca. 20 m² Kantoorruimte met kantineruimte voorzien van pantry;
  Ca. 20 m² Entresolvloer;
  Ca. 900 m² Verhard en omheind ongebonden buitenterrein. (De totale kavel is 2.220m² groot)

  Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

  Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

  Voorzieningen
  Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

  Bedrijfsruimte
  • Elektrisch bedienbare overheaddeur in de voorgevel (afmeting ca. 4 m x 4,20 m);
  • Drie handmatige bedienbare overheaddeuren ter plaatse van de zijgevel (afmeting ca. 4 m x 4,20 m2)
  • Separate inloopdeur;
  • Onderheide betonvloer;
  • Vrije hoogte bedrijfsruimte van ca. 4,90 m;
  • Verlichting middels LED armaturen;
  • Drie lichtstraten in het dak;
  • Brandblusmiddelen;
  • Krachtstroom (3 x 50 A);*
  • Vluchtrouteaanduiding;
  • 120 zonnepanelen op het dak;
  • Verwarming middels gasheater;*
  • CV ketel van het merk Reznor;
  • Downstreamers;
  • Stalen trap naar entresolvloet;
  • Vrije hoogte op de entresolvloet ca. 2,50 m.

  Kantoorruimte
  • Alarminstallatie*;
  • Deels te openen ramen (draai/kiep) voorzien van dubbel glas;
  • Pantry;
  • Verwarming middels CV gekoppelde radiatoren;
  • Enkel toilet

  Buitenterrein
  • Camerabeveiliging;
  • Omheind buitenterrein, afsluitbaar middels een elektrische schuifpoort;*
  • Klinker bestrating;
  • Steconplaten voor de overheaddeuren;
  • Oplaadpunt voor elektrische auto’s op eigen terrein;
  • Buitenverlichting.*

  De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking
  worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen
  behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen.
  Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze
  voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

  Huurprijs
  € 75.000,00 per jaar.

  Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

  Huurprijsaanpassing
  Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Huurtermijn
  Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

  Opzegtermijn
  Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

  Zonnepanelen
  De 120 zonnepanelen die op het dak liggen leveren thans circa 35.000 tot 40.000 kWh per jaar op. Deze opbrengst komt geheel aan de huurder ten goede.

  Bijkomende kosten
  Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas,
  water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening
  gebracht.

  Zekerheidsstelling
  Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden.

  Huurovereenkomst
  Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

  Datum van oplevering
  In overleg.

  Bestemmingsplan
  Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan is te vinden in de te downloaden brochure.

  Gebruik
  Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

  Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

  Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

  - kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN).

  Privacy
  Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

  1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
  2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

  Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

  Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een huurovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verhuurder.

  Toon meer

  Algemeen

  Huurprijs € 75.000 p.j.
  Servicekosten BTW belast Nee
  Status Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdfunctie bedrijfsruimte
  Bouwjaar 1998
  Bouwvorm Bestaande bouw

  Locatie

  Adres Korhoenweg 4
  Plaats Klundert
  Provincie Noord brabant
  Land Nederland
  Ligging
  • Bedrijventerrein

  Terrein

  Oppervlakte 900 m²

  Bedrijfsruimte

  Bedrijfshal oppervlakte 560 m²
  Kantoor oppervlakte 20 m²
  Terrein oppervlakte 900 m²

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de bedrijfsruimte

  Korhoenweg 4, 4791 RM, Klundert
  Korhoenweg 4, 4791 RM, Klundert

  Locatie

  Korhoenweg 4, 4791 RM, Klundert

  Schaduwwijzer

  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.