Dordtse Kil III / Rom-D ong , 3316 KG, Dordrecht

 • 250707 m²
€ 200 k.k.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Dordtse Kil 3 is een strategisch gelegen bedrijventerrein op de as van Rotterdam-Antwerpen. Het behoort tot de meest aantrekkelijke bedrijventerreinen voor middelgrote en grote bedrijven in de Drechtsteden en de ‘’Greater Rotterdam Area’’. De regio...

Toon meer

Kenmerken

Downloads

Algemeen
Dordtse Kil 3 is een strategisch gelegen bedrijventerrein op de as van Rotterdam-Antwerpen. Het behoort tot de meest aantrekkelijke bedrijventerreinen voor middelgrote en grote bedrijven in de Drechtsteden en de ‘’Greater Rotterdam Area’’.

De regio Drechtsteden vormt de schakel tussen Rotterdam en de routes naar het zuiden en het westen met het Ruhrgebied. Auto’s, schepen, treinen en vrachtwagens doorkruisen de regio op de snelwegen, spoorwegen en vaarroutes die het gebied rijk is. Het gebied is de ideale locatie voor logistieke functies, maar ook voor zakelijke dienstverlening, maritieme industrie en aanverwante bedrijvigheid. Drie elementen zijn typerend voor de Drechtsteden: de binnenstad van Dordrecht als historisch centrum met alle kenmerken van een stad uit de gouden eeuw met een belangrijke handelspositie, de landschappen van de Alblasserwaard, Hoeksche Waard en Biesbosch en natuurlijk het water met de maritieme kennis en kunde. Met deze karakteristieken tonen de Drechtsteden zich als een regio in opkomst.

De unieke combinatie van fysieke en economische locatie, hoogwaardige uitstraling en uitstekend voorzieningenniveau zorgen voor een ideale vestigings- en uitvalsbasis voor werkgever en werknemer. De totale meerwaarde van het bedrijventerrein garandeert een gezonde investering voor de toekomst.

Het bedrijventerrein is goed bereikbaar per auto, via de rijksweg A16. Tevens is het bedrijventerrein ook goed te bereiken met het openbaar vervoer of op de fiets.

Beschikbaarheid
Overzicht van de beschikbare kavels treft u in de te downloaden brochure.

Bestemmingsplan
De bestemming van de uit te geven percelen betreft “bedrijventerrein”, met uitzondering van kavelnummer 31, welke de bestemming “gemengde doeleinden” heeft.

Binnen de bestemming bedrijventerrein is niet ieder bedrijf toegestaan en de bedrijven die zijn toegestaan kunnen soms ook niet op iedere plek in het gebied. Enerzijds is dit een gevolg van de toegepaste milieuzonering, anderzijds vormen zgn. C-profiel en Dordtse beleidsregels de reden voor deze opstelling. In het navolgende wordt dit eerst toegelicht. Daarna wordt ingegaan op de bouwvoorschriften.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Milieuzonering
Via de toepassing van milieuzonering is de toelaatbaarheid van bedrijven geregeld. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de gemeente Dordrecht veelvuldig toegepaste Staat van Bedrijfsactiviteiten. Het plan laat de volgende categorieën toe:
- tussen lintbebouwing en Westkil: categorieën 1, 2 en 3.1 en tussen de N3 en Westkil 1,2 en 3.1;
- tot ca. 100 m achter buffergroen: categorieën 1, 2 en 3.1;
- tot ca. 300 m achter buffergrond: categorieën 1, 2, 3.1 en 3.2;
- direct te oosten van de hoofdontsluiting: categorieën 1, 2, 3.1, 3.2 en 4.1;
-overig gebied: categorieën 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2;

Op de plankaart die is bijgevoegd in de bijlage, is de nadere aanduiding aangegeven met de aanduidingen B 3.1, B 3.2, B 4.1 en B 4.2. Overeenkomstig en Programma zijn de grote lawaaimakers (artikel 41 Wet geluidshinder) uitgesloten.
Op de plankaart is ter plaatse van de achtergevels van de woningen aan de Wieldrechtse Zeedijk en Rijksstraatweg een zgn. ‘50 dB(A)- contour’ gelegd en is in de planvoorschriften bepaald dat bedrijven zich niet mogen vestigen indien door vestiging het geluidsniveau van 50 dB (A) ter plaatse van de contour wordt overschreden. Deze regeling is opgenomen om in de richting van de bewoners duidelijk te maken dat de gemeente staat voor een goed woon- en leefklimaat.

Niet toegestaan
Gelet op het zogenoemde C-profiel zijn zelfstandige kantoren niet toegestaan; binnen de daarvoor geldende regels zijn wel kantoren als onderdeel van een bedrijf toegestaan tot een maximum van 50 % van het bedrijfsoppervlak per bedrijf, tot een maximum van 2.000 m². De in de provinciale nota planbeoordeling 1998 opgesomde mogelijkheden van vrijstelling zijn in de planvoorschriften opgenomen. Eveneens niet toegestaan zijn dienstwoningen en (volumineuze) detailhandel. Dienstwoningen worden geweerd omdat dit anders te beperkend kan zijn voor het vestigen van bedrijven. Detailhandel op een bedrijventerrein is niet toegestaan, echter ook volumineuze detailhandel is vanwege de nagestreefde concentratie elders in Dordrecht (aan de woonboulevard aan de mijlweg) niet aan de orde.

Op grond van jurisprudentie is het toegestaan een beperkt gedeelte van bedrijfsactiviteiten als onderdeel van een andersoortig bedrijf uit te oefenen als detailhandel. De hiervoor opgestelde beleidsregel is ook in dit plangebied van toepassing en bepaald ondermeer dat:
- aandeel detailhandel niet meer mag bedragen dan 5 % van de omzet;
- geen specifieke inrichting gericht op detailhandel mag worden aangebracht;
- geen specifieke aandacht voor detailhandel mag worden gevraagd (geen afzonderlijke openingstijden, reclames)

Bouwvoorschriften
Om te bereiken dat het terrein wordt gebruikt voor parkeren en laad- en losactiviteiten geld een maximum bebouwingspercentage van 65 %. Hiervoor blijft voldoende open ruimte aanwezig voor genoemde activiteiten. In samenhang hiermee geldt de bepaling dat de rooilijn op maximaal 11 m vanuit de zijkant van de straat (lees uitgiftegrens) is gesitueerd; zo kunnen er parkeerplaatsen worden gemaakt en ontstaat er bovendien een heldere (voorgevel) rooilijn. Voor de overige perceelsgrenzen wordt uitgegaan van een afstand van 2,5 m. Naast ruimtelijk stedenbouwkundige overwegingen liggen overwegingen vanuit brandveiligheid aan deze maat te grondslag. De mogelijkheden van vrijstelling zijn in de planvoorschriften benoemd. Bij de beoordeling van zo’n verzoek is telkens van belang dat de bedoelingen ten aanzien van de ruimtelijke structuur, bebouwingskarakteristiek en/of gebruiksmogelijkheden niet onevenredig worden aangetast.

In de toegestane hoogtematen is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de gebiedsdelen nabij de randen met een hoogte van maximaal 8 m, en anderzijds de gebiedsdelen daar verder vandaan, hoogte oplopend tot maximaal 16 m. Als uitzondering op deze regel is, ter voorkoming van schaduwwerking, voor de gronden direct grenzend aan de Oost- en Westkil een hoogte van maximaal 5 m opgenomen.
De plekken waar een hoogteaccent tot maximaal wordt nagestreefd (zie planopzet) zijn op de plankaart als zodanig aangeduid.

Vanwege de aanwezigheid van verschillende kabels- en leidingen gelden er ook zones waarbinnen geen bebouwing mag worden opgericht. Binnen de bestemmingen voor deze kabels en leidingen wordt daarop nader ingegaan.

In de bijlage bij deze omschrijving is een uitreksel uit het bestemmingsplan toegevoegd, alsmede de plankaart. Bij nadere belangstelling kunnen wij u het volledige bestemmingsplan ter hand stellen.

Voorzieningen bedrijventerrein
Meer informatie m.b.t. de voorzieningen op het bedrijventerrein treft u in de te downloaden brochure.

Koopsom
Variërend tussen de € 200,- en € 212,- per m².

Fiscaal regime BTW:
Verkoper verkoopt de grond als zijnde “bouwrijpe” grond, wat wordt aangemerkt als een bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting.

Dit betekent dat de verkoop van de grond van rechtswege is belast met B.T.W. in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde B.T.W.

Fiscaal regime Overdrachtsbelasting:
Aangezien de grond wordt verkocht als bouwrijpe grond en wordt aangemerkt als bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting, is de verkoop vrijgesteld van 6% overdrachtsbelasting.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model juli 2008) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Bodemgesteldheid
De kavels worden in bouwrijpe staat opgeleverd, waarbij de grond geschikt is voor het toegestane bestemmingsgebruik.

Bijzonderheden I
Er is op het bedrijventerrein een beheervereniging actief, genaamd “Vereniging Beheer Dordtse Kil III” Het doel van de vereniging is het (doen) bevorderen van de kwaliteit van het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer wordt begrepen het klein onderhoud aan het onbebouwd blijvende openbaar toegankelijk gebied (zoals het vegen van de bestrating, het snoeien van het groen, het maaien van gras), de collectieve beveiliging, afvalbeheersing, interne bewegwijzering, promotie en beeldkwaliteit. Daarnaast kan de vereniging zorg (laten) dragen voor de inkoop van energie, de energiebeheersing, de inkoop van datacapaciteit, de verhuur van databekabeling, het verlenen van portiers- & receptiediensten, een facilitypoint, het vervoersmanagement, het parkeermanagement en andere zaken die hiermee samenhangen.

Bijzonderheden II
Op de verkoop van de kavels bouwrijpe grond zijn de algemene verkoopvoorwaarden Dordtse Kil III d.d. 070701 van toepassing. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bijgevoegd in de bijlage bij deze documentatie.

Bijzonderheden III
Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein dient rekening te worden gehouden met het beeld kwaliteitsplan dat van toepassing is op het bedrijventerrein.

Disclaimer
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toon meer

Algemeen

Vraagprijs € 200 k.k.
Koop BTW belast ja
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie bouwgrond
Bouwvorm Niet van toepassing

Locatie

Adres Dordtse Kil III / Rom-D ong
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging

  Oppervlakte en inhoud

  Perceeloppervlakte 250707 m²

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de bouwgrond

  Dordtse Kil III / Rom-D ong, 3316 KG, Dordrecht

  Locatie

  Dordtse Kil III / Rom-D ong, 3316 KG, Dordrecht

  Schaduwwijzer

  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.