Da Costastraat 5 , 3351 EA, Papendrecht

  € 650 p.m.
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Omschrijving

  Algemeen Nabij het centrum van Papendrecht bieden wij een commerciële ruimte aan voor een echte dienstverlener! Oorspronkelijk is de ruimte gebouwd als 5 separate garageboxen die in de loop der tijd zijn verbouwd tot één geheel. Bij de verbouwing zijn de gevels...

  Toon meer

  Kenmerken

  Oppervlakte 80 m²

  Downloads

  Algemeen
  Nabij het centrum van Papendrecht bieden wij een commerciële ruimte aan voor een echte dienstverlener!

  Oorspronkelijk is de ruimte gebouwd als 5 separate garageboxen die in de loop der tijd zijn verbouwd tot één geheel.
  Bij de verbouwing zijn de gevels aangepakt, waarbij zowel aan de voor- als aan de achterzijde ramen zijn geplaatst wat zorgt voor de toetreding van daglicht. Daarnaast beschikt de ruimte over een enkel toilet, een pantry en drie aparte vertrekken.

  In het vigerende bestemmingsplan is opgenomen dat deze locatie de nadere functie aanduiding ‘dienstverlening’ heeft, wat deze ruimte geschikt maakt voor diverse dienstverlenende invulling.

  Kadastrale aanduiding
  Gemeente Papendrecht, Sectie A, Nummer 3399, groot 93 m²

  Indeling
  Ca. 80 m² Commerciële ruimte op de begane grond.

  Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer .nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

  Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

  Voorzieningen
  Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
  Enkel toilet*;
  Pantry*;
  Tegelvoer*.

  De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

  Huurprijs
  € 650,00 per maand, exclusief BTW.

  Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

  Huurprijsaanpassing
  Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Huurtermijn
  Flexibele huurtermijnen bespreekbaar, minimaal 1 jaar.

  Opzegtermijn
  Wederzijdse opzegtermijn van 6 maanden tegen het einde van een huurperiode

  Omzetbelasting
  Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

  Bijkomende kosten
  Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een, nader te bepalen, verrekenbaar voorschot worden berekend voor de levering van diverse leveringen en diensten.

  Zekerheidsstelling
  Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

  Huurovereenkomst
  Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

  Energielabel
  Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

  Datum van oplevering
  In overleg, kan spoedig.

  Bestemmingsplan
  Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan is te vinden in de te downloaden brochure.

  Gebruik
  Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

  Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

  Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
  - Uittreksel KVK;
  - kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN).

  Privacy
  Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Disclaimer
  De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:
  1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
  2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

  Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

  Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een huurovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verhuurder.

  Toon meer

  Algemeen

  Huurprijs € 650 p.m.
  Servicekosten BTW belast Nee
  Status Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdfunctie kantoorruimte
  Bouwvorm Bestaande bouw

  Locatie

  Adres Da Costastraat 5
  Plaats Papendrecht
  Provincie Zuid holland
  Land Nederland
  Ligging

   Kantoor

   Oppervlakte 80 m²
   Oppervlakte in units vanaf 80 m²

   Bedrijfstakken in

   Ontdek de kantoorruimte

   Da Costastraat 5, 3351 EA, Papendrecht
   Da Costastraat 5, 3351 EA, Papendrecht
   Da Costastraat 5, 3351 EA, Papendrecht

   Locatie

   Da Costastraat 5, 3351 EA, Papendrecht

   Schaduwwijzer

   Vragen over dit pand?
   Maak een afspraak via onze online tool.