Calandstraat 17 , 3316 EA, Dordrecht

  € 25 p/m² p.j.
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Omschrijving

  Algemeen Per 1 januari 2024 komt een stuk verhard en omheind buitenterrein gelegen op bedrijventerrein Amstelwijck West nabij de op- en afrit van rijksweg A-16 ter grootte van circa 2.973 m2 beschikbaar voor verhuur. Amstelwijck West is ontwikkeld in de jaren ’90 en...

  Toon meer

  Kenmerken

  Downloads

  Algemeen
  Per 1 januari 2024 komt een stuk verhard en omheind buitenterrein gelegen op bedrijventerrein Amstelwijck West nabij de op- en afrit van rijksweg A-16 ter grootte van circa 2.973 m2 beschikbaar voor verhuur. Amstelwijck West is ontwikkeld in de jaren ’90 en is gelegen tussen de Rijksstraatweg en de snelweg. Het terrein wordt gekenmerkt door de strategische ligging en door de grote diversiteit van bedrijven.

  Het terrein is verhard middels asfalt verharding en is grotendeels omheind middels een gaashekwerk. Het buitenterrein is uitermate geschikt om te worden aangewend voor buitenopslag. Het terrein is op verzoek van de verhuurder niet beschikbaar voor de stalling van vrachtwagens.

  Het bedrijventerrein wordt ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beveiligd met middels een slagboom en surveillancedienst.

  Kadastrale aanduiding
  Gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 10290, groot 2.973 m².

  Indeling
  Ca. 2.973 m² Verhard en grotendeels omheind buitenterrein.

  Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via het kadaster. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

  Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

  Voorzieningen
  Het terrein zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

  • Terreinverharding middels asfaltverharding;
  • Terreinafscheiding middels een gaashekwerk aan de buitenrand van het terrein.

  Huurprijs
  € 25,00 per m2 per jaar, exclusief BTW, eventuele servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

  Huurprijsaanpassing
  Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Huurtermijn
  Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

  Opzegtermijn
  Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

  Omzetbelasting
  Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

  Bijkomende kosten
  Er worden geen servicekosten in rekening gebracht door verhuurder. Indien gewenst is het mogelijk om water en elektra op het terrein geleverd te krijgen. Dit is in overleg met de verhuurder, waarbij de kosten voor rekening van huurder komen.

  Op de erfgrens met het door het naastgelegen bedrijf gehuurde deel van het terrein dient in gezamenlijk overleg een hekwerk geplaatst te worden.

  Zekerheidsstelling
  Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

  Huurovereenkomst
  Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

  Datum van oplevering
  Per 1 januari 2024.

  Bestemmingsplan
  Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Dordtse Kil‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

  Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 3’ en valt het perceel deels binnen mileuzone categorie 3.1 en deels in zone 3.2. Daarnaast heeft de locatie gebiedsaanduiding ‘geluidszone – industrie’.

  De voor ‘Bedrijf‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  a. bedrijven;
  b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
  c. horeca;
  d. detailhandel;
  e. verkooppunt motorbrandstoffen;
  voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
  f. verkeer; alsmede voor:
  g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,
  een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4.4.

  Bovenstaande gegevens, zijn gedownload op peildatum 5 april 2023 via de website ruimtelijkeplannen.nl.

  Gebruik
  Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen, alsmede voor het creëren van een toerit en/of het plaatsten van een toegangspoort.

  Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

  Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verhuurders en huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

  - kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
  - uittreksel Kamer van Koophandel.

  Privacy
  Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Disclaimer
  De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

  1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
  2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

  Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

  Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een huurovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verhuurder.

  Toon meer

  Algemeen

  Huurprijs € 25 p/m² p.j.
  Servicekosten BTW belast Nee
  Status Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdfunctie verhard buitenterrein
  Bouwjaar 1970
  Bouwvorm Niet van toepassing

  Locatie

  Adres Calandstraat 17
  Plaats Dordrecht
  Provincie Zuid holland
  Land Nederland
  Ligging
  • Bedrijventerrein

  Onderhoud

  Onderhoud buiten Goed

  Bedrijfstakken in

  Ontdek het verharde buitenterrein

  Calandstraat 17, 3316 EA, Dordrecht

  Locatie

  Calandstraat 17, 3316 EA, Dordrecht

  Schaduwwijzer

  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Deze website maakt gebruik van cookies

  We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

  Meer informatie