Object
Verkocht

Wijnstraat 174, Dordrecht 3311 BZ Dordrecht

3311 BZ Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Op het drukst bevaarde punt in Europa, waar de rivier de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude maas, ligt de stad Dordrecht in de Provincie Zuid-Holland. Dordrecht maakt onderdeel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden en heeft een zeer strategische ligging op de as van Rotterdam en Antwerpen. Met ruim 288.000 inwoners en een nog veel groter verzorgingsgebied...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Op het drukst bevaarde punt in Europa, waar de rivier de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude maas, ligt de stad Dordrecht in de Provincie Zuid-Holland. Dordrecht maakt onderdeel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden en heeft een zeer strategische ligging op de as van Rotterdam en Antwerpen. Met ruim 288.000 inwoners en een nog veel groter verzorgingsgebied vervult deze regio een belangrijke economische functie.

Dordrecht is een prachtige stad met meer dan 900 rijksmonumenten, 700 gemeentelijke monumenten en een groot aantal beeldbepalende panden. Door de verscheidenheid aan locaties en het gevarieerde winkelaanbod is het zeer de moeite waard de stad te bezoeken. Van couleur locale in een historische omgeving tot moderne winkels met allure en alle bekende modemerken.

In de loop der jaren zijn er een aantal winkelgebieden toegevoegd in het centrum van Dordrecht, zoals het Statenplein, het Achterom en de Drievriendenhof. Deze toevoeging heeft van Dordrecht een aantrekkelijk en veelzijdig winkelcentrum gemaakt en zijn allen gelegen op loopafstand van de Wijnstraat.

Het gebouw bestaat in zijn geheel uit een viertal bouwlagen met commerciële ruimte op de begane grond. De drie bovengelegen bouwlagen zijn aan te merken als woonruimte.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie F, nummer 855, groot 51 centiare.

Indeling
Ca. 48, m² commerciële ruimte op de begane grond;
Ca. 55,6 m² woonruimte op de eerste verdieping;
Ca. 55,6 m² woonruimte op de tweede verdieping;
Ca. 27,1 m² woonruimte op de derde verdieping (zolder).

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik worden opgeleverd in de huidige staat met alle aanwezige voorzieningen.

Koopsom
€ 295.000,-- kosten koper.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Wijze van oplevering
Koper aanvaardt de onroerende zaak in alle opzichten op basis van het uitgangspunt “as is, where is”. Hiermee bedoelen Partijen dat Koper onder meer de daadwerkelijke/feitelijke staat, waaronder onder meer (doch niet beperkt tot) is begrepen de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische, fiscale en feitelijke staat waarin de onroerende zaak zich thans bevindt, aanvaardt en dat Koper ter zake van de staat van het Verkochte geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd jegens Verkoper heeft.

Wijze van oplevering
Koper aanvaardt de onroerende zaak in alle opzichten op basis van het uitgangspunt “as is, where is”. Hiermee bedoelen Partijen dat Koper onder meer de daadwerkelijke/feitelijke staat, waaronder onder meer (doch niet beperkt tot) is begrepen de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische, fiscale en feitelijke staat waarin de onroerende zaak zich thans bevindt, aanvaardt en dat Koper ter zake van de staat van het Verkochte geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd jegens Verkoper heeft.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Historische Binnenstad" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2011.

Op grond van artikel 4 van de bestemmingsregels is de bestemming van het object: “Centrum” met dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering, Waarde Archeologie en Waarde Beschermd stadsgezicht.

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel
b. dienstverlening
c. horeca – 1
d. horeca – 2
e. kantoor
f. atelier
g. wonen
h. maatschappelijk
i. bedrijf
j. cultuur en ontspanning
k. parkeren
l. fietsenstalling
m. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,

een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels.

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. de begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van detailhandel.
b. 'Horeca – 2' , als bedoeld in de voor ‘Centrum’ aangewezen gronden, onder d, is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de in de verbeelding als zodanig aangeduide gronden. Zodra deze gronden niet meer voor de daar genoemde functie worden gebruikt kunnen burgemeester en wethouders besluiten de betreffende aanduiding te schrappen.
c. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan.
d. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder en artikel 2.4 van het Inrichtingen en Vergunningenbesluit Wet milieubeheer zijn niet toegestaan.
e. in afwijking van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels, onder c, zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf, categorie 3' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:
- Drukkerij Voorstraat 348
f. in afwijking van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels, onder d, zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf, categorie 4' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:
- Branderij-Distilleerderij Vriesestraat 130
g. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies zijn ingericht. Indien er in het betreffende pand sprake is van meer verdiepingen, die voor wonen worden gebruikt, mag de eerste verdieping worden gebruikt voor de op de begane grond toegestane functie.
h. parkeergarages voor algemeen gebruik zijn alleen toegestaan ter plaatse van de in de verbeelding als zodanig aangeduide gronden. Een parkeergarage kan zowel ondergronds, als bovengronds. Indien een parkeergarage bovengronds wordt gerealiseerd dient deze omgeven te worden door een schil met andere functies c.q. een gevel met een andere kwalitatieve hoogwaardige overgang naar de omgeving.
i. bij de parkeergarage aan het Achterom is het toegestaan maximaal 1500 m2 te benutten voor cultuur en ontspanning.
j. in de bijgebouwen die grenzen aan de Kloostertuin, zijn aan huis verbonden beroepen toegestaan, indien dit van belang is vanwege c.q. bijdraagt aan de sociale controle in de Kloostertuin.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 3 september 2018. Voor alle overige bepalingen verwijzen wij u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl , waarop het volledige bestemmingsplan te raadplegen is.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Wijnstraat 174
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 51 m²
Winkelruimte
Oppervlakte 48 m²
Oppervlakte in units vanaf 48 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.