Object
Verkocht

Wijnkoperstraat 6, Gorinchem 4204 HK Gorinchem

4204 HK Gorinchem

Omschrijving

Algemeen
Te koop wordt aangeboden een zeer representatief woon- zorgcomplex gelegen te Gorinchem. Dit complex is tot de sluiting gebruikt als een woonzorgcentrum. Het gebouw is gebouwd in het jaar 1963, bestaat uit drie lagen en staat op 5.419 m² eigen grond.

Woonzorgcentrum Sint Clara ligt in de wijk Gildenwijk in Gorinchem. De Gildenwijk is een uitbreidingswijk die in de jaren ’60 en aan...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Te koop wordt aangeboden een zeer representatief woon- zorgcomplex gelegen te Gorinchem. Dit complex is tot de sluiting gebruikt als een woonzorgcentrum. Het gebouw is gebouwd in het jaar 1963, bestaat uit drie lagen en staat op 5.419 m² eigen grond.

Woonzorgcentrum Sint Clara ligt in de wijk Gildenwijk in Gorinchem. De Gildenwijk is een uitbreidingswijk die in de jaren ’60 en aan het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw gefaseerd is gerealiseerd. Het totale gebied kent een duidelijke ruimtelijke samenhang. De hoofdfunctie van de Gildenwijk is wonen, maar er komen ook diverse regionale maatschappelijke voorzieningen voor. Allereerst is er het Beatrixziekenhuis en de naastgelegen GGZ polikliniek. Verder zijn er diverse scholen: een VMBO, het gymnasium Camphusianum en een aantal basisscholen. Het gymnasium is gevestigd in het zogenoemde ‘wonen-leren-zorggebouw’. Tevens bevindt zich het Piazza winkelcentrum in de nabijheid.

Parkeren vindt voornamelijk plaats op eigen terrein. De vrijstaande woningen in het plangebied hebben allemaal een parkeergelegenheid op eigen erf. Dat geldt niet voor de rijwoningen.

Kadastrale aanduiding
Het object is plaatselijk bekend als Wijnkoperstraat 6 te Gorinchem en is kadastraal bekend als gemeente Gorinchem, sectie E, nummer 1343, groot 54 are en 19 centiare (volle eigendom).

Lasten en beperkingen:
Verkoper is niet bekend met lasten uit hoofde van voorgaande akten zoals erfdienstbaarheden, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen of overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 16 Boek 3 Burgerlijk Wetboek. De laatste akte van levering is niet digitaal raadpleegbaar.

Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle bekende én onbekende lasten en beperkingen en vrijwaart verkoper ten aanzien van eventuele onbekende lasten die voortvloeien uit voorgaande akten.

Indeling en oppervlakten
Ca. 270 m² BVO commerciële ruimte in de kelder;
Ca. 1.720 m² BVO commerciële ruimte op de begane grond;
Ca. 1.100 m² BVO commerciële ruimte op de eerste verdieping;
Ca. 1.100 m² BVO commerciële ruimte op de tweede verdieping;
Ca. 20 Gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Huursituatie
Het complex is bij de start van de verkoopprocedure bij wijze van leegstandsbeheer verhuurd, doch zal leeg en vrij van huur worden overgedragen aan de koper.

Voorzieningen
Een overzicht van de voorzieningen treft u in de uitgebreide verkoopdocumentatie.

Fiscaal regime I, Omzetbelasting:
Het complex is langer dan 10 jaar geleden door de huidige eigenaar op naam gekregen, zulks blijkens een akte van fusie. Het complex is niet van rechtswege belast met BTW en kan vrij van omzetbelasting worden geleverd.

Met het uitbrengen van een bieding stemt de koper expliciet in met de hiervoor beschreven fiscale behandeling en de daarmee verband houdende verplichtingen en gevolgen.

Fiscaal regime II, Overdrachtsbelasting:
Als het complex niet van rechtswege is belast met BTW, zal de koopsom worden belast met overdrachtsbelasting, welke is voor rekening van koper. Het complex is bij de laatste gebruikssituatie gebruikt als woonzorglocatie, waarbij náást de individuele zorgwoningen tevens een gedeelte gemeenschappelijke ruimten op de begane grond aanwezig waren voor aan het wonen gerelateerde functies.

Rekening houdend met het voormalige gebruik en de publiekrechtelijke bestemming zal het te hanteren tarief voor de overdrachtsbelasting voor het grootste gedeelte vermoedelijk 2% bedragen. Verkoper staat er niet voor in dat voor (delen van) het complex het 6% tarief van toepassing is.

Zakelijke lasten
De aanslag voor het lopende belastingjaar 2018 is nog niet opgelegd aan eigenaar. Bij overdracht zullen de eigenaarslasten voor het betreffende kalenderjaar worden verrekend tussen partijen.

Datum van overdracht
In overleg.

Aanschrijvingen
Volgens verkregen informatie zijn er van overheidswege geen aanschrijvingen ten aanzien van onderhavig complex.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Gorinchem valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Gildenwijk" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 26 januari 2012.

Op grond van artikel 16 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het complex: “Wonen", met als dubbelstemmingen “Waarde – Archeologische verwachting laag AP”(artikel 19) en als nadere specifieke bouwaanduiding – “zorgwoning”.

Meer informatie inzake het bestemmingsplan vind u in de uitgebreide verkoopdocumentatie.

Toekomstige herbestemming
Ten behoeve van een eventuele herbestemming door koper heeft de makelaar telefonisch contact gehad met een planjurist van de gemeente Gorinchem.

Het standpunt van de gemeente bij het opstellen van nieuwe plannen was bij aanvang van de verkoop als volgt:
De gemeente Gorinchem heeft een nieuwe woonvisie 2018 – 2026 opgesteld en een transformatievisie 2018. De combinatie van beide visies vormen een beeld van de wijze waarop de gemeente kijkt naar onderhavige locatie. Navraag leert ons dat huize St. Clara op de nominatie staat om te transformeren naar permanent wonen.

De juridische status van de woonvisie en transformatievisie is “concept” en er kunnen nog geen rechten aan worden ontleend. Het streven van de gemeente Gorinchem is om in de gemeente-raadsvergadering van 25 januari 2018 beide concept visies te behandelen en in stemming te brengen.

Op de bijlage behorend bij de transformatievisie is de Wijnkoperstraat 6 te Gorinchem aangemerkt als “kansrijk”.

Bodem
In de voorgaande akten zijn met betrekking tot de milieuaspecten geen bepalingen opgenomen. Ook op het kadastraal bericht zijn geen bijzondere aanduidingen vermeld betreffende het onderhavige perceel. Bij de laatste gebruiker zijn geen bedrijfsactiviteiten of productieprocessen van toepassing geweest die speciale aandacht in het kader van milieu vereisen.

Op basis van informatie, verkregen via de website www.bodemloket.nl blijkt dat voor onderhavige locatie géén (recente) onderzoeken zijn ingeschreven in de openbare registers.

Asbest
Op 23 november 2017 is een asbestrisico inventarisatie uitgevoerd door onderzoeksbureau Rontrex. Volgens het onderzoeksbureau is op 15 locaties in het complex asbestverdacht materiaal gesignaleerd, waarbij vervolgens door de onderzoeker een monstername naar het laboratorium is gezonden. Op basis van nader onderzoek is gebleken dat 6 van de 15 bronnen asbestvrij zijn en 9 van de onderzochte bronnen asbesthoudend materiaal bevatten. De geconstateerde asbesthoudende materialen zijn voornamelijk pakkingen in cv-ruimte en twee bergingen (totaal 96 stuks) en her en der vlakke beplating, ook weer in de cv-ruimte, in de liftschacht en boven een aantal deuren (totaal circa 24 m²).

Energielabel
Voor het complex is op 15 november 2017 een Energielabel gebouw afgegeven door IDEA Nederland. Het gebouw heeft label G en het betreffende energielabel is geldig tot en met 15 november 2027.

Procedure
Stichting Rivas Zorggroep kwalificeert als een “Toegelaten Instelling” in het kader van de Wet Toege-laten Zorg Instelling (WTZI) en ingevolge artikel 18 van de WTZI mag vastgoed dat in eigendom is bij de toegelaten instelling niet worden vervreemd zonder goedkeuring van het College Sanering Zorginstellingen.

Medio 2017 is een formele melding gedaan dat Rivas het complex wil verkopen. Het college Sanering heeft vervolgens een zaakgemachtigde aangewezen en er heeft een taxatie plaats gevonden.

De taxatie is uitgevoerd door een onafhankelijk taxateur die niet betrokken is bij de verkoopprocedure.

Eind 2017 heeft het College Sanering toestemming verleend voor een “onderhandse openbare verkoopprocedure”.

Het object is éénmalig te bekijken voor geïnteresseerden, de kijkdag zal plaatsvinden op woensdag 21 februari 2018. Indien u interesse heeft voor een rondleiding, verzoeken wij u vriendelijk om dit kenbaar te maken via het “reactieformulier bezichtigen”, zodat er een efficiënte planning kan worden gemaakt voor de kijkdag.

Het is mogelijk om tot uiterlijk woensdag 21 maart 2018 om 12:00 uur een bieding uit te brengen bij de behandelend notaris, ongeacht of de locatie door kandidaat van binnen wordt bezichtigd of niet.

Voor het uitvaardigen van een bieding, dient het “biedformulier onderhandse bieding” te worden ingevuld, welke is bijgevoegd als bijlage bij deze documentatie. De bieding dient onder gesloten couvert te worden ingediend bij de behandelend notaris, welke de uitgebrachte biedingen op 21 maart 2018 na 12:00 uur opent. Belangstellenden die een bieding hebben uitgebracht, kunnen aanwezig zijn bij het openen van de biedingen.

Elk bod wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedaan en zonder enig voorbehoud.

De koper is naast het geboden bedrag de navolgende kosten verschuldigd:
- overdrachtsbelasting;
- notariskosten.

De verkoper behoudt zich het recht voor het complex niet te gunnen en zal zich hierover uitspreken uiterlijk twee weken vanaf de uiterste datum dat biedingen kunnen worden uitgebracht. De bevoegdheid om te beslissen op uitgebrachte biedingen komt toe aan de voltallige Raad van Bestuur en / of de Raad van Toezicht van verkoper.

Indien het complex wordt gegund, zal worden verkocht onder uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring van het College Sanering Zorginstelling. Alvorens de goedkeuringsaanvraag in behandeling wordt genomen door het College Sanering Zorginstelling, dient de onderhandse koopovereenkomst schriftelijk wederzijds te worden getekend door beide partijen.

Behandelend notaris:
Van Leussen Van den Broek Notarissen
Kleine Landtong 17
4201 HL Gorinchem
0183 - 631000
0183 - 636692
www.leussenbroek.nl
info@leussenbroek.nl

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie maatschappelijkvastgoed
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Wijnkoperstraat 6
Plaats Gorinchem
Land NL
Ligging in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 5419 m²
Energie
Energielabel G
Energielabel einddatum 2027-11-15
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.