Object
Verkocht

Vrieseplein 15, Dordrecht 3311 NK Dordrecht

3311 NK Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Voor verkoop wordt aangeboden dit tot kantoor verbouwde herenhuis, gelegen binnen de 19e eeuwse schil, direct naast het kernwinkelgebied van Dordrecht. Dit herenhuis leent zich tot transformatie naar permanent wonen.

Het pand is omstreeks 1896 gebouwd en is aangemerkt als zowel een gemeentelijk monument als een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Het object is gelegen in het...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Voor verkoop wordt aangeboden dit tot kantoor verbouwde herenhuis, gelegen binnen de 19e eeuwse schil, direct naast het kernwinkelgebied van Dordrecht. Dit herenhuis leent zich tot transformatie naar permanent wonen.

Het pand is omstreeks 1896 gebouwd en is aangemerkt als zowel een gemeentelijk monument als een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Het object is gelegen in het historische centrum van Dordrecht gelegen aan het verkeersluw plein aan het Vrieseplein. Het object is goed bereikbaar vanuit een aantal parkeergarages in het centrum en via het openbaar vervoer (waterbus, bus en trein).

Het object is uitstekend bereikbaar door de ligging nabij de A16 (Rotterdam-Breda) en de randweg van Dordrecht (N3), die de verbinding vormt tussen de A16 en de A15 (Rotterdam-Europoort-Nijmegen). Op circa 10 minuten loopafstand ligt het Centraal Station Dordrecht. Vanaf het intercity treinstation bent u in slechts 15 minuten op het Centraal Station Rotterdam.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie C, nummer 3387, groot 1 are en 72 centiare.

Indeling
Ca. 81,3 m² Kantoorruimte gelegen op de begane grond, bestaande uit een tweetal kantoorvertrekken, wachtruimte, toiletruimte, keuken en toegang tot de tuin.

Ca. 78,4 m² Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping, bestaande uit een ruime overloop, drietal kantoorvertrekken, toilet, keuken, kopieerruimte en balkon.

Ca. 78,4 m² Kantoorruimte gelegen op de tweede verdieping, bestaande uit een ruime overloop, vier kantoorvertrekken, voorzien van een pantry en een toilet.

Ca. 49,1 m² Archiefruimte op de zolderverdieping, bestaande uit een tweetal ruimtes en een pantry.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
• Verlaagde systeemplafonds
• Ingebouwde verlichtingsarmaturen
• Verwarming via gasgestookte cv-installatie met radiatoren
• Warmwatervoorziening via een close-in boiler
• Gedeeld gebruik van de pantry, bestaande uit een kunststof blok met 4 onder- en bovenkasten, een koelkast en een vaatwasser
• Zonwering aan de binnenzijde;
• Intercom
• Elektronisch inbraakalarmsysteem
• Kantoren zijn voorzien van kabelgoten
• Wanden zijn voorzien van een ophangsysteem
• Brandslanghaspels.

Koopsom
€ 615.000,-- kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub A van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde ''opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Schil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012.

Op grond van artikel 8 van de planvoorschriften is de enkel bestemming van het object: "Gemengd 2"

Daarnaast heeft het perceel naast bovengenoemde bestemming tevens de dubbelbestemming ‘’Waarde – Archeologie” en “Waarde – Beschermd Stadsgezicht”.

De voor ‘’Gemengd 2’’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. detailhandel;
c. dienstverlening;
d. bedrijf;
e. maatschappelijk;
f. kantoor;
g. atelier;
h. cultuur en ontspanning;
i. sport;
j. horeca-1;
k. casino;
l. belhuizen/internetcafés, uitsluitend voor zover aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan.

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. In de bestemmingsbeschrijving genoemd onder b t/m i genoemde functies zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond, met dien verstande dat:
1. er geen sprake mag zijn van ontoelaatbare hinder voor de (woon)omgeving.
2. een vestiging niet groter mag zijn dan 250 m2 bruto-vloeroppervlakte.

b. een 'casino' als bedoeld in de bestemmingsomschrijving 8.1 onder k is uitsluitend toegestaan op de begane grond ter plaatse van de aanduiding (ca);

c. horeca - 1 als bedoeld in bestemmingsomschrijving 8.1 onder j is niet toegestaan;

d. binnen 'maatschappelijk' als bedoeld in bestemmingsomschrijving 8, 1 onder e zijn functies ten behoeve van zorginstellingen en religie niet toegestaan;

e. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;

f. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;

g. in afwijking van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels onder e zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf, categorie 3' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:

* aannemersbedrijf-timmerbedrijf Vrieseweg 46

h. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan reeds voor andere functies zijn ingericht;

i. het gebruik van gebouwen voor belhuizen/internetcafés mag worden gehandhaafd tot aan het moment dat het is beëindigd.

Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde, indien:

1. er geen sprake is van een in de karakteristiek van het gebied passende functie;
2. door grootte en/of het aantal van de betreffende functies het karakter van het gebied in onevenredige mate wordt aangetast;
3. de woon- en leefsituatie in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze negatief wordt beïnvloed.

Alvorens te beslissen omtrent een verzoek om een omgevingsvergunning wordt de Adviesraad voor Detailhandel gehoord.

Betreffende de bestemming zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannnen.nl per toestandsdatum 21 november 2017.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Vrieseplein 15
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 172 m²
Kantoor
Oppervlakte 287 m²
Oppervlakte in units vanaf 287 m²
Verdiepingen 4
Voorzieningen inbouwarmaturenkabelgotensysteemplafondtoiletpantry
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.