Object
Verkocht

Voorstraat 431 B, Dordrecht 3311 CT Dordrecht

3311 CT Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is deze representatieve winkelruimte die is gelegen aan de Voorstraat-West in Dordrecht, ter hoogte van de Pelserbrug. Vanuit het pand kijkt men uit over de gracht met daarachter de voor Dordrecht kenmerkende klassieke bebouwing, waaronder de Grote Kerk.

Het object bestaat uit een tweetal bouwlagen en is aangemerkt als een gemeentelijk monument. Op de begane...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is deze representatieve winkelruimte die is gelegen aan de Voorstraat-West in Dordrecht, ter hoogte van de Pelserbrug. Vanuit het pand kijkt men uit over de gracht met daarachter de voor Dordrecht kenmerkende klassieke bebouwing, waaronder de Grote Kerk.

Het object bestaat uit een tweetal bouwlagen en is aangemerkt als een gemeentelijk monument. Op de begane grond is een winkelruimte gesitueerd en middels een interne trapopgang is de verdieping bereikbaar die momenteel eveneens in gebruik is als winkel- / secundaire ruimte. Kenmerkend voor het object is dat het beschikt over mooie hoge plafonds.

De Voorstraat is te kenmerken als een aanloopstraat naar het winkelhart, waar inmiddels diverse speciaalzaken gevestigd zijn. De Voorstraat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en is een levendige straat te noemen met een mix van functies.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie E, nummer 1262, groot 25 centiare.

Indeling
Ca. 28,7 m² Winkelruimte gelegen op de begane grond, bereikbaar middels een entree die is gelegen aan de Voorstraat. Vanuit de winkelruimte is middels een trapopgang de winkel- / secundaire ruimte op de eerste verdieping bereikbaar. Op de begane grond zijn een pantry en een toilet gesitueerd;

Ca. 38,6 m² Winkel- / secundaire ruimte gelegen op de eerste verdieping bestaande uit één grote open ruimte.

Voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op metingen welke zijn gedaan ten tijde van de opname en op basis van aangeleverde plattegrondtekeningen. De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch, mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte conform de nieuwste NEN 2580 uitgangspunten.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- Grote glazen pui v.v. houten kozijnen aan de zijde van de Voorstraat (frontbreedte ca. 3 m);
- Alarminstallatie;
- Luchtgordijn;
- Toilet ;
- Pantry;
- Gas- water- en elektra aansluiting;
- Glasvezelaansluiting;
- Warmwatervoorziening middels close-in boiler;
- Verwarming middels CV ketel;

Koopsom
€ 135.000,-- kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW worden overgedragen.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “2e herziening Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn)" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 september 2014.

Op grond van artikel 3 van de bestemmingsregels is de bestemming van het object: “Centrum -2” met dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering, Waarde Archeologie en Waarde Beschermd stadsgezicht.

De voor 'Centrum - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel
b. dienstverlening
c. horeca – 1
d. kantoor
e. wonen
f. maatschappelijk
g. bedrijf
h. cultuur en ontspanning
i. fietsenstalling
j. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 3.4 .

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. de begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt voor detailhandel, dienstverlening, kantoor met baliefunctie en cultuur en ontspanning, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies is ingericht;
b. uitsluitend bestaande bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
c. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder en artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
d. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies zijn ingericht. Deze niet-woonfuncties mogen niet in onzelfstandige woonruimte worden omgezet. Indien er in het betreffende pand sprake is van meer verdiepingen, die voor wonen worden gebruikt, mag de eerste verdieping worden gebruikt voor de op de begane grond toegestane functie.

Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen onder bepaalde voorwaarden met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:
a. onder a van de specifieke gebruiksregels voor het toestaan van:
• horeca - 1
• kantoor zonder baliefunctie
• wonen, behoudens in onzelfstandige woonruimte
• maatschappelijk
• bedrijf
• cultuur en ontspanning
• fietsenstalling

voor zover die functie een positieve bijdrage levert aan het functioneren van het winkelgebied. Voor de volledige bepalingen verwijzen wij u naar de planvoorschriften.

De voor 'Waarde - Beschermd Stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar geldende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de met het Beschermd Stadsgezicht verbonden cultuurhistorische waarden.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 2 augustus 2017. Voor alle overige bepalingen verwijzen wij u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl , waarop het volledige bestemmingsplan te raadplegen is.

Datum van oplevering
In overleg.

Bijzonderheden I
Uit de akte van splitsing blijkt dat een deel van de begane grond van onderhavig object destijds is afgesplitst en bij het eigendom van de Voorstraat 431 en 431A is betrokken. Door de splitsing is een overbouwingssituatie ontstaan, welke nog niet is geformaliseerd. Dit zal bij verkoop geformaliseerd worden.

Daarnaast is het kadastrale perceel na de splitsing vermoedelijk niet goed ingemeten. Ook dit zal bij verkoop gecorrigeerd worden zodat de kadastrale situatie weer overeenkomt met de feitelijke situatie.

Bijzonderheden II
Verkoper verklaart het complex nooit zelf feitelijk te hebben gebruikt en kan derhalve koper niet informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het complex waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het complex zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee komen partijen, in afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper zal verkoper vrijwaren van alle eventuele aanspraken van derden

Bijzonderheden III
Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak meer dan 100 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen / winkelpanden. Verkoper staat niet in voor de funderingen, de vloeren, de leidingen, voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam etc.). Bouwkundige kwaliteits-gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het beoogde (woon)gebruik en komen geheel voor rekening en risico van koper.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Voorstraat 431 B
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 25 m²
Winkelruimte
Oppervlakte 67 m²
Horeca toegestaan ja
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.