Object
Verkocht

Voorstraat 291, Dordrecht 3311 EP Dordrecht

3311 EP Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is deze representatieve verhuurde winkelruimte op de begane grond, die is gelegen aan de Voorstraat-Noord in Dordrecht. Vanuit het pand kijkt men uit over de gracht met daarachter de voor Dordrecht kenmerkende klassieke bebouwing.

Het gebouw waar de winkelruimte onderdeel vanuit maakt, bestaat in zijn geheel uit een viertal bouwlagen en is aangemerkt als een...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is deze representatieve verhuurde winkelruimte op de begane grond, die is gelegen aan de Voorstraat-Noord in Dordrecht. Vanuit het pand kijkt men uit over de gracht met daarachter de voor Dordrecht kenmerkende klassieke bebouwing.

Het gebouw waar de winkelruimte onderdeel vanuit maakt, bestaat in zijn geheel uit een viertal bouwlagen en is aangemerkt als een gemeentelijk monument. De bovenverdiepingen van het complex zijn in gebruik als één zelfstandige bovenwoning die beschikt over een eigen trapopgang. De winkel en bovenwoning, welke laatstgenoemde niet te koop wordt aangeboden, zijn naast dat ze bouwkundig van elkaar zijn gescheiden ook kadastraal gesplitst in een tweetal appartementsrechten. De winkelruimte is voorzien van eigen NUTS aansluitingen en verkeerd in een nette staat van onderhoud.

De Voorstraat is te kenmerken als een aanloopstraat naar het winkelhart, waar inmiddels diverse speciaalzaken gevestigd zijn. De Voorstraat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en is een levendige straat te noemen met een mix van functies.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie H, complexaanduiding 4301-A, appartementsindex 1.
Het appartementsrecht geeft recht op het exclusieve gebruik van: het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte gelegen op de begane grond van het gebouw, plaatselijk bekend als Voorstraat 291 te 3311 EP Dordrecht, kadastraal bekend als gemeente Dordrecht, sectie H, complexaanduiding 4301-A, appartementsindex 1, uitmakende het twee/derde (2/3e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het registergoed;

Indeling
Ca. 37,6 m² Winkelruimte gelegen op de begane grond (appartementsindex A-1), bereikbaar middels een entree die is gelegen op de Voorstraat;

Voormelde oppervlakten zijn berekend aan de hand van een NEN 2580 meting en mogen daardoor worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal in verhuurde staat worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
Voorzieningen winkelruimte (begane grond):
• glazen pui aan de zijde van de Voorstraat (frontbreedte ca. 7 m);
• eigen gas- water- en elektra aansluiting;

De winkelruimte is op basis van de tussen partijen gesloten huurovereenkomst verhuurd als casco winkelruimte. Zodoende dat alle in de winkelruimte aanwezige voorzieningen t.b.v. dit advies buiten beschouwing zijn gelaten aangezien die eigendom zijn van huurder en in principe dienen te worden verwijdert bij beëindiging van de huurovereenkomst.

Koopsom
€ 125.000,00 kosten koper exclusief BTW.

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW worden overgedragen.

Datum van oplevering
Per direct.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “2e herziening Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat-Vest-Voorstraat Augustijn)" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 september 2014.

Op grond van artikel 3 van de bestemmingsregels is de bestemming van het object: “Centrum -2” met dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering, Waarde Archeologie en Waarde Beschermd stadsgezicht.

De voor 'Centrum - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel
b. dienstverlening
c. horeca – 1
d. kantoor
e. wonen
f. maatschappelijk
g. bedrijf
h. cultuur en ontspanning
i. fietsenstalling
j. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 3.4 .

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:

a. de begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt voor detailhandel, dienstverlening, kantoor met baliefunctie en cultuur en ontspanning, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies is ingericht;
b. uitsluitend bestaande bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
c. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder en artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
d. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies zijn ingericht. Deze niet-woonfuncties mogen niet in onzelfstandige woonruimte worden omgezet. Indien er in het betreffende pand sprake is van meer verdiepingen, die voor wonen worden gebruikt, mag de eerste verdieping worden gebruikt voor de op de begane grond toegestane functie.

Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen onder bepaalde voorwaarden met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:
a. onder a van de specifieke gebruiksregels voor het toestaan van:
• horeca - 1
• kantoor zonder baliefunctie
• wonen, behoudens in onzelfstandige woonruimte
• maatschappelijk
• bedrijf
• cultuur en ontspanning
• fietsenstalling

voor zover die functie een positieve bijdrage levert aan het functioneren van het winkelgebied. Voor de volledige bepalingen verwijzen wij u naar de planvoorschriften.

De voor 'Waarde - Beschermd Stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar geldende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de met het Beschermd Stadsgezicht verbonden cultuurhistorische waarden.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 2 augustus 2017. Voor alle overige bepalingen verwijzen wij u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl , waarop het volledige bestemmingsplan te raadplegen is.
?
Bijzonderheden I
Bij concrete belangstelling kunnen huurgegevens van de verhuurde winkelruimte op de begane grond ter beschikking worden gesteld, alsmede de gegevens over de Vereniging van Eigenaren.

Bijzonderheden II
Verkoper verklaart het complex nooit zelf feitelijk te hebben gebruikt en kan derhalve koper niet informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het complex waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het complex zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee komen partijen, in afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper zal verkoper vrijwaren van alle eventuele aanspraken van derden

Bijzonderheden III
Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak meer dan 100 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen / winkelpanden.
Verkoper staat niet in voor de funderingen, de vloeren, de leidingen, voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam etc.). Bouwkundige kwaliteits-gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het beoogde (woon)gebruik en komen geheel voor rekening en risico van koper.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Voorstraat 291
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Winkelruimte
Oppervlakte 38 m²
Oppervlakte in units vanaf 38 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.