Object
Verkocht

Nieuwland Parc, Alblasserdam 2952 DD Alblasserdam

2952 DD Alblasserdam

Omschrijving

Algemeen
Alblasserdam kent op dit moment diverse bedrijfsterreinen, waarvan de voornaamste zijn Vinkenwaard, Hoogendijk en Polder Nieuwland.

Bedrijventerrein Vinkenwaard is circa 37 hectare groot en biedt ruimte aan circa 170 bedrijven. Het oudste gedeelte bevindt zich ten noorden van de Edisonweg en in later stadium is de zone ten zuiden van de Edisonweg volgebouwd tot aan rijksweg...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Alblasserdam kent op dit moment diverse bedrijfsterreinen, waarvan de voornaamste zijn Vinkenwaard, Hoogendijk en Polder Nieuwland.

Bedrijventerrein Vinkenwaard is circa 37 hectare groot en biedt ruimte aan circa 170 bedrijven. Het oudste gedeelte bevindt zich ten noorden van de Edisonweg en in later stadium is de zone ten zuiden van de Edisonweg volgebouwd tot aan rijksweg A-15.

Vinkenwaard Zuid is een gemengd bedrijventerrein met bedrijven van verschillende aard en samenstelling. Langs de hoofdontsluitingsweg bevinden zich showrooms en dienstverlenende bedrijven (auto’s, badkamers, onderhoudsgarage), aan de achterzijde een grote bouwmarkt (Hornbach) en ondersteunende horeca (McDonalds).

Op het bedrijventerrein Hoogendijk zijn in totaal circa 70 bedrijven gevestigd. De grootste gebruiker van dit terrein is Nedstaal. Daarnaast is nog een aantal metaalgerelateerde bedrijven op dit terrein gevestigd (Fundia, Van der Valk, e.a.). Nedstaal beschikt over een laad- en loskade aan de rivier De Noord. Op het nieuwste gedeelte van bedrijventerrein Hoogendijk is er sprake van een gemengd terrein. Het terrein wordt (ondergronds) doorkruist door de Betuwespoorlijn.

Polder Nieuwland is het nieuwste bedrijventerrein van Alblasserdam en gedeeltelijk gelegen in de gemeente Papendrecht. Het terrein is ± 65 hectare en ligt aan de rivier de Noord. Sinds 2003 is de grond beschikbaar gemaakt voor bedrijvigheid. Inmiddels zijn er meerdere panden en bedrijfsverzamelgebouwen gebouwd en is er een ondernemersvereniging opgericht. Het openbaar gebied is eigendom van een private organisatie. Recent is er een groot containertransferium geopend dat zich richt op het langer over water vervoeren van goederen op de oost-west verbinding.

De aangeboden bouwkavels zijn gesitueerd aan de rand van het bedrijventerrein Nieuwland Parc, gelegen op de grens tussen Papendrecht en Alblasserdam, op steenworpafstand van het dijklichaam en rivier De Noord.

Nieuwland Parc is gunstig gesitueerd ten opzichte van hoofdontsluitingswegen met een directe ontsluiting naar rijksweg A-15 (Rotterdam – Nijmegen – Duitsland) en via de N3 of knooppunt Ridderkerk tevens een snelle aansluiting op rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen).

Kadastrale aanduiding
Het betreft de volle eigendom van twee percelen grond op bedrijventerrein Nieuwland Parc en is kadastraal bekend als:

Alblasserdam sectie B nummer 4569 en Papendrecht sectie A nummer 7835, gezamenlijk groot: 29 are en 35 centiare.

Indeling
Ca. 2.935 m² Omheind onbebouwd terrein, thans ingezaaid als grasland, doch aan te wenden als zelfstandig bouwperceel voor een nieuw te bouwen bedrijfscomplex.

Koopsom
€ 245,-- per m², kosten koper.

Fiscaal regime BTW
Verkoper verkoopt de grond als zijnde “bouwrijpe” grond, wat wordt aangemerkt als een bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting.

Dit betekent dat de verkoop van de grond van rechtswege is belast met B.T.W. in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting.

De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde B.T.W.

Fiscaal regime Overdrachtsbelasting
Aangezien de grond wordt verkocht als bouwrijpe grond en wordt aangemerkt als bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting, is de verkoop vrijgesteld van 6% overdrachtsbelasting.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Bestemmingsplan
Het complex is gesitueerd binnen de invloedsfeer van twee verschillende bestemmingsplannen, aangezien een deel van de locatie ligt binnen de gemeente Alblasserdam en een deel van de locatie ligt binnen de gemeente Papendrecht

Het deel dat ligt in Alblasserdam, valt binnen het vigerende bestemmingsplan “Herstelplan Alblasserdam”, vastgesteld op 31 maart 2015.

Op grond van artikel 7 van dit plan is de enkelbestemming van het grootste deel van de locatie “Bedrijventerrein-1”, met als nevenbestemmingen Waarde Archeologie-5 en als functie-aanduiding “bedrijf tot en met milieucategorie 4.1”.

De locatie bevindt zich voorts binnen een gebied vervoer gevaarlijke stoffen en is onderdeel van een gezoneerd industrieterrein voor wat betreft geluid.

De voor “bedrijventerrein-1” aangewezen gronden mogen worden gebruikt voor:

- bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
- kleine zelfstandige kantoren met een bruto vloeroppervlak van maximaal 1.000 m²;
- productie gebonden detailhandel;
- laad- en losvoorzieningen;
- bedrijfsgebonden parkeervoorzieningen;
- groenvoorziening en water;
- erven en tuinen;
- paden en wegen.

Het deel dat ligt in Papendrecht valt binnen het vigerende bestemmingsplan “Bedrijventerrein Het Nieuwland”, vastgesteld op 23 september 2010.

Op grond van artikel 3 van dit plan is de enkelbestemming van de locatie “Bedrijventerrein”, met als nadere gebiedsaanduiding de aantekening dat het complex is gesitueerd in een gezoneerd bedrijventerrein voor wat betreft het geluid.

De voor “bedrijventerrein” aangewezen gronden mogen worden gebruikt voor:
- bedrijven uit ten hoogste categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijventerrein;
- bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, verhardingen, nuts-voorzieningen, verkeersvoorzieningen, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.

De gemeente heeft geen voorbereidingsbesluit genomen betreffende de locatie.
De gemeente heeft geen ontwerpbestemmingsplan betreffende de locatie in voorbereiding.

Door de makelaar is geen uitgebreid planologisch onderzoek verricht, zodat de bovenstaande gegevens als indicatief beschouwd moeten worden.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 8 september 2017.

Bodemgesteldheid
Op basis van informatie opgevraagd via www.bodemloket.nl blijkt dat er in het verleden een verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens NVN 5740, waarbij de verbeelding in de kaart luidt: onderzoek uitgevoerd, geen noodzaak tot verder onderzoek of sanering.

Bijzonderheden
De ongebonden grond is de som van de percelen Alblasserdam, B, 4569 en Papendrecht, A, 7835, verminderd met een strook van 6 meter buiten de omheining die gebruikt dient te worden als gemeenschappelijke toegangsweg met aanpalende percelen.

Datum van oplevering
In overleg.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bouwgrond
Bouwvorm n.v.t.
Locatie
Adres Nieuwland Parc ong
Plaats Alblasserdam
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 2980 m²

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.