Object
Verhuurd

Bagijnhof 48 -50, Dordrecht 3311 KE Dordrecht

3311 KE Dordrecht

Omschrijving

Algemeen
In het hart van het centrum van Dordrecht, in een zeer levendige en gezellige straat, vindt u dit casco winkelpand bestaande uit twee verdiepingen. Het object is gelegen net buiten het “pollergebied”, hierdoor is het object goed bereikbaar. Het object bevindt zich te midden van grote winkelketens zoals de Mediamarkt, C&A, Esprit en de Hema.

De binnenstad van Dordrecht is de laatste...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
In het hart van het centrum van Dordrecht, in een zeer levendige en gezellige straat, vindt u dit casco winkelpand bestaande uit twee verdiepingen. Het object is gelegen net buiten het “pollergebied”, hierdoor is het object goed bereikbaar. Het object bevindt zich te midden van grote winkelketens zoals de Mediamarkt, C&A, Esprit en de Hema.

De binnenstad van Dordrecht is de laatste jaren zeer aantrekkelijk geworden om een onderneming te vestigen. Binnen handbereik zijn er goede restaurants, veel winkels en boetiekjes, terrassen en twee maal in de week is er om de hoek van de Bagijnhof een grote markt.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie H, nummer 492, groot 73 ca.
Gemeente Dordrecht, sectie H, nummer 493, groot 75 ca.

Indeling
Ca. 138,20 m² Casco winkel- / verkoopruimte op de begane grond, bestaande uit een min of meer rechthoekige winkel met aan de achterzijde een opgang naar de eerste verdieping. De winkel heeft een gemiddelde breedte van 7 meter en een frontbreedte van 6 meter bij de pui.
Ca. 116 m² Casco opslagruimte op de eerste verdieping, voorzien van een pantry, toiletruimte en een technische ruimte.

Voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op een meetrapportage conform NEN 2580 uitgevoerd door een daartoe gespecialiseerde organisatie.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- Grote glazen pui aan de Bagijnhof, frontbreedte ca. 8 meter;
- Voorzien van luchtgordijn;
- Airco;
- Alarminstallatie;
- Rolhek voor glazen pui;
- Lichtspots;
- Stopcontactvoorziening;
- Aansluiting gas, water en licht;
- Toilet;
- Pantry met boiler;
- CV met expansievat;
- Brandpreventie apparatuur, zoals brandblusser en brandslang.

Huurprijs
€ 350,00 per m² per jaar, exclusief BTW, voor de winkel- / verkoopruimte op de begane grond
€ 85,00 per m² per jaar, exclusief BTW, voor de opslagruimte op de eerste verdieping.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.
?
Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Historische Binnenstad" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2011.

Op grond van artikel 4 van de bestemmingsregels is de enkelbestemming van de locatie: “Centrum” met dubbelbestemming, Waarde Archeologie en Waarde Beschermd stadsgezicht.

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel
b. dienstverlening
c. horeca – 1
d. horeca – 2
e. kantoor
f. atelier
g. wonen
h. maatschappelijk
i. bedrijf
j. cultuur en ontspanning
k. parkeren
l. fietsenstalling
m. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,

een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels.

Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. de begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van detailhandel.
b. 'Horeca – 2' , als bedoeld in de voor ‘Centrum’ aangewezen gronden, onder d, is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de in de verbeelding als zodanig aangeduide gronden. Zodra deze gronden niet meer voor de daar genoemde functie worden gebruikt kunnen burgemeester en wethouders besluiten de betreffende aanduiding te schrappen.
c. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan.
d. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder en artikel 2.4 van het Inrichtingen en Vergunningenbesluit Wet milieubeheer zijn niet toegestaan.
e. in afwijking van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels, onder c, zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf, categorie 3' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:
- Drukkerij Voorstraat 348
f. in afwijking van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels, onder d, zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf, categorie 4' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:
- Branderij-Distilleerderij Vriesestraat 130
g. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies zijn ingericht. Indien er in het betreffende pand sprake is van meer verdiepingen, die voor wonen worden gebruikt, mag de eerste verdieping worden gebruikt voor de op de begane grond toegestane functie.
h. parkeergarages voor algemeen gebruik zijn alleen toegestaan ter plaatse van de in de verbeelding als zodanig aangeduide gronden. Een parkeergarage kan zowel ondergronds, als bovengronds. Indien een parkeergarage bovengronds wordt gerealiseerd dient deze omgeven te worden door een schil met andere functies c.q. een gevel met een andere kwalitatieve hoogwaardige overgang naar de omgeving.
i. bij de parkeergarage aan het Achterom is het toegestaan maximaal 1500 m2 te benutten voor cultuur en ontspanning.
j. in de bijgebouwen die grenzen aan de Kloostertuin, zijn aan huis verbonden beroepen toegestaan, indien dit van belang is vanwege c.q. bijdraagt aan de sociale controle in de Kloostertuin.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, be¬tref¬fende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 10 juli 2017.

Datum van oplevering
In overleg.

Kenmerken

Overdracht
Status verhuurd
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1900
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Bagijnhof 48 -50
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Winkelruimte
Oppervlakte 254 m²
Horeca toegestaan ja
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Ook succesvol uw bedrijfspand verkopen of verhuren?

Neem vrijblijvend contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.