Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
3311 NR, Dordrecht

Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht

€ 435.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Voor verkoop is beschikbaar een volledig verhuurd winkelpand, bestaande uit een winkelruimte op de begane grond en een tweetal appartementen, gelegen op de eerste en tweede verdieping, in de historische binnenstad van Dordrecht. Op de begane grond is een...

Lees meer

Kenmerken

Meer kenmerken

Media

Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 435.000 k.k.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwjaar 1896
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Vriesestraat 94
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Woonoppervlakte 110 m²
Belegging
Soort belegging winkelruimte
Aantal huurders 3
Energie
Energielabel F
Energielabel einddatum 2030-12-11
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Voor verkoop is beschikbaar een volledig verhuurd winkelpand, bestaande uit een winkelruimte op de begane grond en een tweetal appartementen, gelegen op de eerste en tweede verdieping, in de historische binnenstad van Dordrecht.

Op de begane grond is een winkelruimte gesitueerd die is verhuurd aan een barbershop. Achter de winkelruimte is een ruim magazijn aanwezig.

De appartementen op de eerste en tweede verdieping zijn beide toegankelijk via een algemene entree aan de achterzijde van het complex aan de ‘Kromme Elleboog’. Beide appartementen zijn voor onbepaalde tijd verhuurd.

Het pand is gunstig gelegen in het centrum, nabij de twee ingangen van de Drievriendenhof en nabij de druk bezochte Sarisgang, waar elke week op vrijdag en zaterdag de weekmarkt is.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie H, Nummer 1840, Groot 109 m².

Indeling
Ca. 70 m² Winkelruimte gelegen op de begane grond, inclusief magazijn, pantry en toilet;
Ca. 35 m² Entree op de begane grond met opgang naar de bovenwoningen.
Ca. 35 m² Berging op de eerste verdieping,
Ca. 68 m² Woonruimte gelegen op de eerste verdieping;
Ca. 42 m² Woonruimte gelegen op de tweede verdieping.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening.

Huursituatie
Het complex is thans verhuurd aan een drietal huurders. De totale huuropbrengst voor het gehele complexkomt uit op € 35.163,84 per jaar. Het totale voorschot servicekosten is € 10.690,20 per jaar.

Koopsom
€ 435.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW worden verkocht.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging bevond, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Lasten en beperkingen
Meer informatie omtrent lasten en beperkingen treft u in de te downloaden brochure.

Milieugegevens
Op het kadastrale bericht zijn geen bijzondere aanduidingen opgenomen betreffende het onderhavige perceel ten aanzien van bodemgesteldheid. In de voorgaande akten zijn met betrekking tot de milieuaspecten wel bepalingen opgenomen. Het betreft hier de akte van levering, verleden door notaris mr. A.Z. Snoek te Gorinchem, d.d. 28 maart 2006. In de akte van levering staat het navolgende woordelijk verteld:

Artikel 6
1. Verkoper verklaart dat hij, gezien het aan deze verkoop en koop voorafgaande gebruik van het verkochte geen reden heeft om aan te nemen, dat de bodem verontreinigd is.
2. Van verontreiniging is sprake, wanneer zich op en/of in de grond hogere concentraties van schadelijke stoffen bevinden dan op grond van natuurlijk voorkomen is te verwachten gelet op de stand van de wetenschap en de bij de Wet bodembescherming behorende toetsingswaarden, als bedoeld in de door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gepubliceerde circulaire van negen mei negentienhonderdvierennegentig (09-05- 1994), (Staatscourant 1994, nummer 95), dan wel daarvoor in de plaats tredende algemeen gangbare kwaliteitseisen.
3. Verkoper is er niet mede bekend dat in het verkochte ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig zijn; In het verkochte kunnen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermede bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor iedere aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest en/of asbesthoudende stoffen kan voortvloeien.
4. Elke aansprakelijkheid wegens eventueel op en/of in het verkochte aanwezige verontreiniging wordt uitgesloten, tenzij verkoper wist of had moeten weten, dat het verkochte verontreinigd is. De koper neemt het risico - tenzij het in de laatste zinsnede van de vorige zin bepaalde van toepassing is - voor eventueel op en/of in het verkochte aanwezige verontreiniging van de verkoper over en vrijwaart de verkoper voor iedere vordering te dier zake.

Op basis van informatie, verkregen via de website www.bodemloket.nl blijkt, dat de onderzoekslocatie voldoende is onderzocht. Resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet Bodembescherming.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Historische Binnenstad" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2011. Op grond van artikel 4 van de bestemmingsregels is de bestemming van het object: “Centrum” met dubbelbestemming Waarde Archeologie en Waarde Beschermd stadsgezicht.

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel
b. dienstverlening
c. horeca – 1
d. horeca – 2
e. kantoor
f. atelier
g. wonen
h. maatschappelijk
i. bedrijf
j. cultuur en ontspanning
k. parkeren
l. fietsenstalling
m. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,

een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels.

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. de begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van detailhandel.
b. 'Horeca – 2' , als bedoeld in de voor ‘Centrum’ aangewezen gronden, onder d, is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de in de verbeelding als zodanig aangeduide gronden. Zodra deze gronden niet meer voor de daar genoemde functie worden gebruikt kunnen burgemeester en wethouders besluiten de betreffende aanduiding te schrappen.
c. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan.
d. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder en artikel 2.4 van het Inrichtingen en Vergunningenbesluit Wet milieubeheer zijn niet toegestaan.
e. in afwijking van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels, onder c, zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf, categorie 3' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:
- Drukkerij Voorstraat 348
f. in afwijking van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels, onder d, zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf, categorie 4' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:
- Branderij-Distilleerderij Vriesestraat 130
g. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies zijn ingericht. Indien er in het betreffende pand sprake is van meer verdiepingen, die voor wonen worden gebruikt, mag de eerste verdieping worden gebruikt voor de op de begane grond toegestane functie.
h. parkeergarages voor algemeen gebruik zijn alleen toegestaan ter plaatse van de in de verbeelding als zodanig aangeduide gronden. Een parkeergarage kan zowel ondergronds, als bovengronds. Indien een parkeergarage bovengronds wordt gerealiseerd dient deze omgeven te worden door een schil met andere functies c.q. een gevel met een andere kwalitatieve hoogwaardige overgang naar de omgeving.
i. bij de parkeergarage aan het Achterom is het toegestaan maximaal 1500 m2 te benutten voor cultuur en ontspanning.
j. in de bijgebouwen die grenzen aan de Kloostertuin, zijn aan huis verbonden beroepen toegestaan, indien dit van belang is vanwege c.q. bijdraagt aan de sociale controle in de Kloostertuin.

De voor 'Waarde - Beschermd Stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar geldende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de met het Beschermd Stadsgezicht verbonden cultuurhistorische waarden.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 23 september 2022. Voor alle overige bepalingen verwijzen wij u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl, waarop het volledige bestemmingsplan te raadplegen is.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Tevens dienen de UBO’s en/of tekenbevoegd bestuurder zich te identificeren. Dit kan via iDIN of op één van onze kantoren.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Alle media

Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 94, 3311 NR, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download
brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie