Pieter Zeemanweg 104, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 104, 3316 GZ, Dordrecht
3316 GZ, Dordrecht

Pieter Zeemanweg 104, 3316 GZ, Dordrecht

€ 220 k.k.

Omschrijving

Algemeen Op een absolute zichtlocatie langs één van de hoofdontsluitingswegen tot bedrijventerrein Dordtse Kil II, bieden wij een uiterst courant kavel bouwgrond te koop aan. Het kavel maakte voorheen onderdeel uit een groter bedrijfscomplex dat in...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 5365 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 220 k.k.
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bouwgrond
Bouwvorm n.v.t.
Locatie
Adres Pieter Zeemanweg 104
Plaats Dordrecht
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 5365 m²

Uitgebreide omschrijving

Algemeen Op een absolute zichtlocatie langs één van de hoofdontsluitingswegen tot bedrijventerrein Dordtse Kil II, bieden wij een uiterst courant kavel bouwgrond te koop aan. Het kavel maakte voorheen onderdeel uit een groter bedrijfscomplex dat in het verleden in gebruik is geweest als postsorteercentrum. Vanwege gewijzigde marktomstandigheden heeft PostNL ervoor gekozen om het oude postsorteercentrum te slopen en te vervangen voor een volledig nieuw, duurzaam pakketten sorteercentrum. Het kavel is uiterst courant door zijn rechthoekige vorm (ca. 124,76 x 43 m), de gunstige bestemmingscategorie (bedrijfsactiviteiten t/m categorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten) en het feit dat het langs drie ontsluitingswegen is gesitueerd (de Pieter Zeemanweg aan de westzijde van het perceel en de Zernikestraat aan de noord- en oostzijde). Het object is gesitueerd op het laatste uitbreidingsgedeelte van bedrijventerrein Dordtse Kil II in de oksel van de provinciale weg N3 en rijks snelweg A-16. Via de Zernikestraat, Pieter Zeemanweg en Rijksstraatweg is er een directe verbinding naar voormelde snelweg (Rotterdam – Breda). Via de verbindingsweg N-3 is er vanaf de belangrijkste noord-zuid route ook een snelle aansluiting naar rijks snelweg A-15 (Rotterdam – Nijmegen), de belangrijkste oostwest route. Bedrijventerrein Dordtse Kil II is circa 45 hectare groot en is uitgegeven tussen 1990 en 2000. Het terrein ligt ten zuiden van Dordtse Kil I tussen rijksweg A-16 en rivier de Dordtse Kil en beschikt onder andere over collectieve beveiliging. Kadastrale aanduiding Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 2839, groot 5.365m² Indeling Ca. 5.365 m² Bouwrijpe grond. Voorzieningen Het terrein zal worden opgeleverd in de huidige staat als bouwterrein. Vraagprijs € 220,-- per m² kosten koper. Fiscaal regime BTW Verkoper verkoopt de grond als zijnde “bouwrijpe” grond, wat wordt aangemerkt als een bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. Dit betekent dat de verkoop van de grond van rechtswege is belast met B.T.W. in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW. Fiscaal regime Overdrachtsbelasting Aangezien de grond wordt verkocht als bouwrijpe grond en wordt aangemerkt als bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting, is de verkoop vrijgesteld van 6% overdrachtsbelasting. Datum van oplevering In overleg. Bestemmingsplan Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013. Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van de bouwgrond: Bedrijf met de nadere gebiedsaanduidingen “geluidzone - industrie” en “milieuzone – bedrijf t/m categorie 4.2’’, alsmede de dubbelbestemming ”waarde – archeologie – 3”. De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. bedrijven tot en met milieucategorie 4.2; b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven; c. horeca; d. detailhandel; Een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels behorende bij de bestemmingsvoorschriften, te weten: - Het perceel mag voor 80% bebouwd worden; - De maximale bouwhoogte bedraagt 12 m; - Bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf ten hoogste 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte beslaan met een maximum van 3.000 m²; - Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan; - Detailhandel is niet toegestaan. Ondergeschikte detailhandel is onder bepaalde voorwaarde toegestaan (zie art. 4.4.13 van het bestemmingsplan); - Bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan; - Risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan; - Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan; - Buitenopslag is uitsluitend toegestaan op de gronden waar op het oprichten van gebouwen is toegestaan en de toegelaten opslaghoogte is gelijk aan de maximum bouwhoogte van gebouwen. Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 21 februari 2019. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website. Lasten en beperkingen Op de kadastrale legger is een kwalitatieve verbintenis opgenomen. Deze verbintenis is ook vermeld in de laatste akte van levering. Op de kadastrale legger van het perceel is tevens een zakelijk recht opgenomen op het perceel in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht met als gerechtigde de Gemeente Dordrecht, gevestigd te 3311 GR Dordrecht, kantooradres Spuiboulevard 300. Het betreft het recht tot het aanleggen, gebruiken en instandhouden van een water- respectievelijk gastransportleiding met eventueel bijbehoren. Er zijn verder geen waarde beïnvloedende belemmeringen of beperkingen opgenomen in de voorgaande akten. Staat van overdracht De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt, “as is, where is” en “voetstoots” waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen. Bodemgesteldheid Uit het bodemloket blijkt de navolgende statusinformatie: De locatie is voldoende onderzocht. De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd. - Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document); - kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN); - kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN). Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG). Disclaimer Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Pieter Zeemanweg 104, 3316 GZ, Dordrecht
Pieter Zeemanweg 104, 3316 GZ, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie