Noordhaven 46 -48, Zevenbergen 4761 DB Zevenbergen

4761 DB Zevenbergen koopprijs € 425.000 k.k. / huurprijs € 150 m² p.j.

Omschrijving

Algemeen
In een open omgeving in de kern van Zevenbergen treft u deze monumentale winkel die langjarig is gebruikt als kantoorboekhandel, laatst bij Geleijns. De winkel bevindt zich in een omgeving met een keur aan winkels voor voornamelijk dagelijkse bestedingen.

Het complex is zowel tijdens openingstijden als buiten winkeltijden bereikbaar voor bevoorrading. Er is in ruime mate...

Brochure

Download de brochure van Noordhaven 46 -48, Zevenbergen.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Moerdijk

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
In een open omgeving in de kern van Zevenbergen treft u deze monumentale winkel die langjarig is gebruikt als kantoorboekhandel, laatst bij Geleijns. De winkel bevindt zich in een omgeving met een keur aan winkels voor voornamelijk dagelijkse bestedingen.

Het complex is zowel tijdens openingstijden als buiten winkeltijden bereikbaar voor bevoorrading. Er is in ruime mate parkeergelegenheid aan de Noordhaven en aan de Zuidhaven (blauwe zone).

De gemeente Moerdijk is per eind 2017 bezig met aanbesteding voor het uitgraven van de middenzone tussen de Noordhaven en Zuidhaven, waarmee de Roode Vaart terug komt in het centrum van Zevenbergen. Dit verbindingswater is in 1970 gedempt en wordt nu weer geopend voor de landbouw door de verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Voor het centrum van Zevenbergen betekent dit dat het centrum weer de allure krijgt die het vroeger had. De havens worden een lommerrijk gebied waar horeca en detailhandel elkaar afwisselen. De start van de uitvoering wordt verwacht in 2018 en afronden van de werkzaamheden eind 2019.

De gemeente Moerdijk is naar omvang een van de grootste gemeenten van Nederland. De gemeente telt 36.988 inwoners (peildatum 30 april 2017, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 180 km².

Het huidige Moerdijk is ontstaan na een serie van herindelingen. Bij de laatste herindeling zijn de kernen Zevenbergen, Fijnaart en Heijningen, Klundert en Willemstad samengevoegd tot de gemeente Zevenbergen. Op 1 april 1998 is de naam van de gemeente gewijzigd in Moerdijk.

De gemeente is op dit moment een samenspel van 3 grotere kernen met stadsallure, 9 dorpen en 19 buurtschappen.

De kern Zevenbergen was tot 21 december 1805 een Hollandse Stad. Op die datum is echter een nieuwe scheiding gemaakt tussen Holland en Bataafs-Brabant en vanaf dat moment was Zevenbergen onderdeel van Brabant.

Als grootste kern in Moerdijk is Zevenbergen de plaats waar ook het gemeentehuis is gesitueerd. Zevenbergen bevat in het centrum ook een grote hoeveelheid winkels voor niet dagelijkse bestedingen. Zevenbergen heeft de nodige regionale bindingskracht en trekt omwonenden vanuit een straal van 25 kilometer.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zevenbergen, sectie M, nummer 3631, groot 2a en 20ca.
?
Indeling
Ca. 200 m² Winkel- / verkoopoppervlakte op de begane grond met een frontbreedte van 8 m, bestaande uit een min of meer rechthoekige winkel met aan de achterzijde een klein magazijn, toilet en nooduitgang/bevoorradingsdeur. De achterzijde van de winkel heeft een niveauverschil in verhouding tot het voorste deel van de winkel. Dit is echter rolstoelvriendelijk gemaakt.
Ca. 130 m² Opslag-/ kantoorruimte op de eerste verdieping met pantry en toiletvoorziening;
Ca. 62 m² Opslagruimte op de tweede verdieping;
Ca. 25 m² Opslagruimte in de kelder (niet vochtvrij);

Voorzieningen
De winkel zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) in casco staat worden opgeleverd, doch voorzien van de navolgende door laatste huurder achtergelaten voorzieningen:
- elektrisch bedienbaar rolluik bij de voorgevel;
- zonnescherm buitenzijde gevel;
- airconditioner middels plafondunit (‘’Aircool’’);
- kunststof pui met openslaande deuren van glas;
- kunststof kozijnen met enkele beglazing;
- verwarming via een gasgestookte cv-installatie gekoppeld aan een heteluchtgordijn boven de voordeur en radiatoren;
- kunststof pantryblok, bestaande uit twee onderkastjes en koelkast;
- enkel toilet begane grond, enkel toilet eerste verdieping;
- boiler ‘’Daalderop’’;
- systeemplafond met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- houten kozijnen voorzien van enkel glas;
- meterkast;
- brandblusapparatuur.

Overname van (een deel van) de winkelinrichting is bespreekbaar.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Zevenbergen valt onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Centrum Zevenbergen" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 8 oktober 2015.

Op grond van artikel 4 van de bestemmingsplanvoorschriften is de bestemming van het object is: “Centrum” met dubbelbestemming Waarde – Archeologie - 3.

De voor Centrum bestemde percelen zijn bestemd voor onder andere:
Begane grond:
a) detailhandel;
b) dienstverlening;
c) horecabedrijven van categorie 1a en 1b van de Staat van Horeca-activiteiten en overige bestaande horeca.
d) maatschappelijke voorzieningen;
e) culturele voorzieningen;
f) opslag ten behoeve van bovengenoemde functies;

Verdiepingen:
g) kantoren;
h) opslag en/of sanitaire voorzieningen ten dienste van en in directe relatie met de onder a genoemde functies;

Wonen op de bg en 1e verdieping met aan huis verbonden beroepen, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, voor zover het vloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak van de betroken woning met een maximum van 60 m², met dien verstande dat:
1) het aantal wooneenheden niet meer mag bedragen dan het bestaande aantal;
2) de vloeroppervlakte bij onzelfstandige woonruimte ten minste 15 m² en bij zelfstandige woonruimte ten minste 60m² bedraagt, of het bestaande oppervlakte op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
i) bij de bestemming behorende voorzieningen

In artikel 4.3 van het bestemmingsplan is onder “specifieke gebruiksregels” opgenomen dat opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk en verkooppunten voor motorbrandstoffen niet zijn toegestaan. Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van bovenstaande gebruiksregels.

a) om horeca bedrijven toe te laten welke in één categorie hoger vallen.
b) om horeca bedrijven toe te laten die niet in bijlage 2 Staat van horeca activiteiten zijn genoemd.

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in bovenstaande ten behoeve van een hoger aantal wooneenheden, mits:
a) de woningbouw moet passen binnen de aan de gemeente Moerdijk toegewezen woningcontigentering en het door de gemeenteraad vastgestelde c.q. vast te stellen woningbouw programma.
b) er dient te worden voldaan aan het gestelde bij en krachtens de Wet geluidshinder;
c) een verantwoorde en evenwichtige stedenbouwkundige inpassing is gewaarborgd.
d) de ruimtelijke kwaliteit en het stedelijk bouwkundige beeld is gewaarborgd;
e) geen sprake is van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
f) de verkeers-en brandveiligheid en sociale veiligheid zijn gewaarborgd;
g) vaststaat dat per woning wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen;
h) de vloeroppervlak bij zelfstandige woonruimte ten minste 60 m² bedraagt, of de bestaande oppervlakte op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.

Uit bovenstaande valt te concluderen dat het creëren van wooneenheden beperkt mogelijk is.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum december 2017.

Koopsom
€ 425.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Verhuur
Eigenaar heeft een voorkeur voor verkoop van het complex bóven verhuur van het complex, doch staat open voor verhuur, met dien verstande dat indien overeenstemming wordt bereikt over het verhuren / aanhuren van het complex, dat verhuurder die overeenkomst aangaat onder ontbindende of opschortende voorwaarde dat binnen afzienbare tijd na het aangaan van de overeenkomst een koper wordt gevonden die het complex onder gestanddoening van die nieuwe overeenkomst wenst te kopen tegen voor eigenaar conveniërende voorwaarden.

Huurprijs
Begane grond: € 150,00 per m² per jaar
Verdieping 1: € 75,00 per m² per jaar
Verdieping 2: € 35,00 per m² per jaar

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand, exclusief BTW en servicekosten.
?
Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met optieperioden van vijf jaar.

Huurovereenkomst
Een modelovereenkomst voor winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, naar het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals vastgesteld in januari 2015.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas,
water en elektra alsmede onderhoudscontracten voor huurdersonderhoud van technische voorzieningen die tot het gehuurde behoren.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Wijze van oplevering
In de huidige casco staat.

Datum van oplevering
In overleg.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs koopprijs € 425.000 k.k. / huurprijs € 150 m² p.j.
Huur BTW belast nee
Koop BTW belast nee
Aangeboden sinds 1 jaar, 7 maanden, 3 weken, 4 dagen geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Noordhaven 46 -48
Plaats Zevenbergen
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 220 m²
Winkelruimte
Oppervlakte 417 m²
Oppervlakte in units vanaf 417 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.