Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object

Nieuwland Parc 11 F-G-H, Alblasserdam 2952 DA Alblasserdam

2952 DA Alblasserdam huurprijs € 2.950 p.m.

Omschrijving

Algemeen
Met zijn open verbinding met de Noordzee en ligging aan de A15 is Alblasserdam nog altijd een aantrekkelijke vestigingsgemeente. Het Zuid-Hollandse dorp telt op de 155 hectare bedrijventerrein maar liefst ruim 840 ondernemingen, goed voor zo'n 7250 arbeidsplaatsen. Een dorp waar meer mensen werken dan de beroepsbevolking groot is. Met drie grote hoogwaardige bedrijventerreinen, vier...

Brochure

Download de brochure van Nieuwland Parc 11 F-G-H, Alblasserdam.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Alblasserdam

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Met zijn open verbinding met de Noordzee en ligging aan de A15 is Alblasserdam nog altijd een aantrekkelijke vestigingsgemeente. Het Zuid-Hollandse dorp telt op de 155 hectare bedrijventerrein maar liefst ruim 840 ondernemingen, goed voor zo'n 7250 arbeidsplaatsen. Een dorp waar meer mensen werken dan de beroepsbevolking groot is. Met drie grote hoogwaardige bedrijventerreinen, vier kades en een containertransferium dat per binnenvaartschip lijndiensten verzorgt naar de Rotterdamse haven.

Alblasserdam kent op dit moment diverse bedrijfsterreinen, waarvan de voornaamste zijn Vinkenwaard, Hoogendijk en Polder Nieuwland. Bedrijventerrein Vinkenwaard is circa 37 hectare groot en biedt ruimte aan circa 170 bedrijven. Het oudste gedeelte bevindt zich ten noorden van de Edisonweg en in later stadium is de zone ten zuiden van de Edisonweg volgebouwd tot aan rijksweg A-15. Vinkenwaard Zuid is een gemengd bedrijventerrein met bedrijven van verschillende aard en samenstelling. Langs de hoofdontsluitingsweg bevinden zich showrooms en dienstverlenende bedrijven (auto’s, badkamers, onderhoudsgarage), aan de achterzijde een grote bouwmarkt (Hornbach) en ondersteunende horeca (McDonalds).

Op het bedrijventerrein Hoogendijk zijn in totaal circa 70 bedrijven gevestigd, waarvan de meeste zijn gelieerd aan de staalindustrie. Dit komt doordat de grootste gebruiker van dit terrein tot voor kort het gefailleerde Nedstaal was. Het bedrijventerrein beschikt over een laad- en loskade aan de rivier De Noord en wordt (ondergronds) doorkruisd door de Betuwespoorlijn.

Polder Nieuwland is het nieuwste bedrijventerrein van Alblasserdam en gedeeltelijk gelegen in de gemeente Papendrecht. Het terrein is ± 65 hectare en ligt aan de rivier de Noord. Sinds 2003 is de grond beschikbaar gemaakt voor bedrijvigheid. Inmiddels zijn er meerdere panden en bedrijfs-verzamelgebouwen gebouwd en is er een ondernemersvereniging opgericht. Het openbaar gebied is eigendom van een private organisatie. Recent is er een groot containertransferium geopend dat zich richt op het langer over water vervoeren van goederen op de oost-west verbinding.

Nieuwland Parc is gunstig gesitueerd ten opzichte van hoofdontsluitingswegen m et een directe ontsluiting naar rijksweg A-15 en via de N3 of knooppunt Ridderkerk tevens een snelle aansluiting op rijksweg A-16.

Kadastrale aanduiding
Nieuwland Parc 11F te Alblasserdam
Gemeente Alblasserdam, sectie B, nummer 4177, groot 86 centiare, alsmede een 183/20.000e aandeel in de percelen 4161, 4268, 4185, 4186, 4320 en 4321.

Nieuwland Parc 11G-H te Alblasserdam
Gemeente Alblasserdam, sectie B, nummers 4178 en 4179, beide groot 1 are 72 centiare, alsmede een 904/20.000e aandeel in de percelen 4161, 4268, 4185, 4186, 4320 en 4321.

Indeling
Ca. 204 m² bedrijfsruimte op de begane grond die zich min of meer als een U-vorm om de ingebouwde kantoorruimte heen bevindt. Van de totale bedrijfsruimte is het grootste gedeelte beperkt hoog door de oorspronkelijke verdiepingsvloer en een later aangebrachte stellingvloer. Een deel van circa 100 m² heeft een gunstige vrije hoogte.
Ca. 50 m² kantoor op de begane grond, in gebruik als ontvangst cq. Entree en als kantine;
Ca. 150 m² kantoor op de eerste verdieping, grotendeels voorzien van betonvloer. Circa 50 m² is in gebruik als fotostudio en is gesitueerd op een stellingenvloer.
8 parkeerplaatsen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
• gasgestookte lucht heater;
• handbediende overheaddeur;
• toiletvoorziening in bedrijfsruimte;
• voorbereiding alarmsysteem*;
• verlaagd systeemplafond, v.v. tl- verlichtingsarmaturen;
• diverse airco-units in de kantoorruimte*;
• 3 daglichtkoepels;
• pantry op de begane grond, v.v. ijskast, vaatwasser, 3 boven-, 4 onderkasten en 2 laden
• pantry op de eerste verdieping, v.v. ijskast, vaatwasser, 4 boven-, 2 onderkasten en 1 lade
• C.V.-ketel gekoppeld aan radiatoren;
• gescheiden toiletvoorziening in kantoorgedeelte;
• mechanische ventilatie;
• 2 indirect gestookte lucht heaters;
• vluchtrouteaanduiding;
• warmtewisselaar;

Huurprijs
€ 2.950,-- per maand, exclusief BTW.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.
Zekerheidsstelling

Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Het complex is gesitueerd binnen de invloedsfeer van het bestemmingsplan “Herstelplan Alblasserdam" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 31 maart 2015.

Op grond van artikel 7 van de planvoorschriften heeft onderhavig complex de enkelbestemming “Bedrijventerrein – 1’’, dubbelbestemming ‘’Waarde – Archeologie 4’’, nadere functieaanduiding ‘’bedrijf t/m categorie 3.2’’ en nadere gebiedsaanduiding ‘’overige zone – gezoneerd industrieterrein’’

De voor Bedrijventerrein 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.2": bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. kleinschalige zelfstandige kantoren met een bruto vloeroppervlak van maximaal 1.000 m²;
c. productiegebonden detailhandel;
d. laad- en losvoorzieningen;
e. bedrijfsgebonden parkeervoorzieningen;
f. groenvoorzieningen en water;
g. erven en tuinen;
h. paden en wegen.

Op het perceel mogen op basis van het bestemmingsplan uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:
a. gebouwen en overkappingen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding "maximum bouwhoogte (8m)" de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de waarde die in de aanduiding is opgenomen. Voor onderhavige locatie betreft de maximale bouwhoogte derhalve 8m;
c. ter plaatse van de aanduiding "maximum bebouwingspercentage (80%)" het percentage van het bedrijfsperceel dat bebouwd mag worden met gebouwen en overkappingen niet meer mag bedragen dan de waarde die in de aanduiding is opgenomen.
d. de afstand van hoofdgebouwen tot de perceelgrens ten minste 3,5 m dient te bedragen;

Voor het perceel gelden de navolgende specifieke gebruiksregels:
a. risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan, tenzij specifiek aangeduid op de verbeelding;
b. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
c. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
d. per bedrijf mag maximaal 50% van de bedrijfsvloeroppervlakte voor kantoor worden gebruikt met een maximum van 1.500 m² per bedrijf;
e. opslag van goederen en materialen anders dan ten behoeve van de bedrijfsvoering en opslag van goederen en materialen voor de voorgevelrooilijn zijn niet toegestaan.
Het huidige gebruik lijkt in overeenstemming met het bestemmingsplan. Op grond van de huidige bestemmingsplanvoorschriften is een verdere uitbreiding van het gebruik en/of bebouwing niet mogelijk.

De gemeente heeft daarnaast een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor onderhavig perceel, welk besluit is bekrachtigd op 24 januari 2017. In dit bestemmingsplan zijn de bestemmingsregels opgenomen die betrekking hebben tot een goede en doelmatige geluidsverdeling.

Voor het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit is genomen geld dat het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan zodanig te wijzigen dat dit een toename van de geluidsproductie op dan wel vanuit die gronden en bouwwerken dan wel delen daarvan tot gevolg heeft.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl.

Oplevering
In overleg.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs huurprijs € 2.950 p.m.
Huur BTW belast ja
Aangeboden sinds 1 jaar, 1 maanden, 1 weken, 6 dagens geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Nieuwland Parc 11 F-G-H
Plaats Alblasserdam
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 204 m²
Oppervlakte in units vanaf 204 m²
Kantoor oppervlakte 200 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.