Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht
Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht
Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht
Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht
Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht
Nieuw 3356 DL, Papendrecht

Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht

€ 1.500 p.m.

Omschrijving

Algemeen In de plint van 2 mooi vormgegeven gebouwen met 40 luxe appartementen, is ten behoeve van het nieuwe wijkwinkelcentrum ‘Markt van Matena’, ca. 3.372 m² winkelruimte gerealiseerd waarvan er een kleinschalige unit weer beschikbaar komt voor verhuur. Het...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 80 m²
Meer kenmerken

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 1.500 p.m.
Servicekosten € 5 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 2020
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Markt van Matena 6
Plaats Papendrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Wijkwinkelcentrum
Winkelruimte
Oppervlakte 80 m²
Oppervlakte in units vanaf 80 m²
Oppervlakte verkoop vloer 80 m²
Bijdrage winkeliersvereniging 1
Frontbreedte 400 cm
Branchebeperking ja
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.76
Energielabel einddatum 2030-09-24
Onderhoud
Onderhoud binnen Uitstekend
Onderhoud buiten Uitstekend

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
In de plint van 2 mooi vormgegeven gebouwen met 40 luxe appartementen, is ten behoeve van het nieuwe wijkwinkelcentrum ‘Markt van Matena’, ca. 3.372 m² winkelruimte gerealiseerd waarvan er een kleinschalige unit weer beschikbaar komt voor verhuur.

Het winkelcentrum is eind 2020 opgeleverd. Andere huurders in het winkelcentrum zijn een Boons Supermarkt, afhaal-/bezorgrestaurant ‘De Beren’, Plantenbeurs Matena, Amslod, Woonwinkel Klop, Kapsalon Jolly Good Hair, Slagerij Peter Selie en een restaurant van fastfoodketen ‘Verhage’.

Om een breed en volledig winkelaanbod in het wijkwinkelcentrum te realiseren en om te kunnen voorzien in alle dagelijkse voorzieningen zijn wij nog op zoek naar navolgende brancheringen: drogisterij, dierenspeciaalzaak, vers specialisten (groente, vis, kaas, brood/ banket), huishoudelijke artikelen, stomerij, opticien, audicien, apotheek, schoen- en sleutelmakerij en kleding.

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Papendrecht, Sectie E, Nummers 3704 en 3706, gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 80 m² casco winkelruimte op de begane grond.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer .nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in casco staat met onder andere de volgende voorzieningen:
• Ruwe betonvloer;
• Winkelscheidende wanden van kalkzandsteen, metalstud of gasbeton niet afgewerkt;
• Plafonds van beton (bouwkundig);
• Nutsaansluitingen tot aan de meter opstelling;
• Elektravoeding voor normaal gebruik en gerelateerd aan de oppervlakte van het gehuurde;
• Waterleiding van maximaal diameter 22 mm eindigend met een meter beugel en afsluiter;
• Pui invulling overeenkomstig het bepaalde in het afbouw regelement en passend binnen het architectonische ontwerp van het winkelcentrum;
• Riolering tot in het gehuurde;
• Gas;
• Kanaal ten behoeve van mechanische ventilatie van het gehuurde met dak doorvoer;
• Aansluitmogelijkheid ten behoeve van gasgestookte verwarming;
• Data.

In aanvulling op het casco is het volgende aanwezig in het gehuurde:
• Meterkast*;
• Cementdekvloer*;
• Toiletruimte met toilet en fonteintje*;
• Pantry van 120 cm breed voorzien van close-in boiler*;
• Systeemplafond*;
• 6 dubbele wandcontactdozen op de wand*.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 1.500,00 per maand, exclusief BTW en service-/ promotiekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 33,35 per m² per jaar voor diverse leveringen en diensten. De werkelijke servicekosten zullen worden doorbelast op basis van een jaarlijkse nacalculatie.

Promotiekosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 33,35 per m² per jaar voor de promotiekosten. De werkelijke servicekosten zullen worden doorbelast op basis van een jaarlijkse nacalculatie.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Energielabel
De commerciële ruimte beschikt over een energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg, kan spoedig.

Gebruik
Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Huurder dient zorg te dragen dat het gehuurde blijft voldoen aan alle vanuit overheidswege gestelde voorwaarden. Dit geldt met name ten aanzien van de brandveiligheid.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:
1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een huurovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verhuurder.

Alle media

Alle afbeeldingen

Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht
Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht
Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht
Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht
Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht
Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht
Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht
Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht
Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht
Markt van Matena 6, 3356 DL, Papendrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

Meer informatie