Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Verkocht onder voorbehoud 3021 DL, Rotterdam

Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam

€ 995.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Mooi karakteristiek pand, gelegen aan de statige en historische Heemraadssingel, een singel met veel groen. Objectafbakening Het betreft de volle eigendom van het pand en erf, staande en gelegen te (3021 DL) Rotterdam aan de Heemraadssingel 174,...

Lees meer

Kenmerken

Meer kenmerken

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 995.000 k.k.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Verkocht onder voorbehoud
Bouw
Hoofdfunctie maatschappelijk vastgoed
Bouwjaar 1908
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Heemraadssingel 174
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • In woonwijk
Energie
Energielabel E
Energielabel einddatum 2032-10-19

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Mooi karakteristiek pand, gelegen aan de statige en historische Heemraadssingel, een singel met veel groen.

Objectafbakening
Het betreft de volle eigendom van het pand en erf, staande en gelegen te (3021 DL) Rotterdam aan de Heemraadssingel 174, kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie C, nummer 1087, groot één are en drie en vijftig centiaren (153 m²).

Lasten en beperkingen
In de laatste akte van levering, verleden voor notaris mr. L.M. Welle Donkers te Rotterdam op 11 april 1975 wordt verwezen naar de bepalingen, voor zover nog van toepassing, in een op 3 mei 1938 voor notaris F.J. Vermaas ter standplaats Rotterdam verleden akte.

Bepalingen betrekking hebbende op het pand Heemraadssingel 174 te Rotterdam (Delfshaven C. No. 1057)

Artikel 6.
a. dat de grond voor rekening van den kooper van den aangrenzenden grond der gemeente moet worden afgescheiden en te allen tijde afgescheiden gehouden;

b. dat op den grond nu noch later hofjes mogen worden gebouwd;

c. dat op het terrein of in het geen daarop zal worden gebouwd geenerlei inrichting zal mogen worden opgericht of bedrijf zal mogen worden uitgeoefend, waardoor naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders hinder, gevaar of schade wordt veroorzaakt, zullende voor het geval de op te richten inrichting of het uit te oefenen bedrijf onder de Hinderwet valt, behalve de bij die wet gevorderde vergunning vereischt zijn eene nadrukkelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders, krachtens deze verkoopvoorwaarde en onder zoodanige bepalingen als zij noodig zullen vinden daaraan te verbinden;

d. de op den verkochten grond te bouwen panden, indien zij voor geheele huizen worden bestemd, ieder een minimum-huurwaarde van zes honderd gulden ’s jaars moeten hebben, terwijl indien zij tot verhuring in afzonderlijke gedeelten worden bestemd, inrichting en verhuring als étagewoningen verboden zal zijn en iedere afzonderlijke woning een minium-huurwaarde van vier honderd gulden ’s jaars moeten hebben, zullende behoudens schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders aan de nu of later op het terrein te stichten panden nimmer eenige andere bestemming mogen worden gegeven dan uitsluitend woonhuis.

Artikel 7.
Bij overtreding of niet nakoming der in artikel 6 gestelde bepalingen, zal koper voor iedere maand, dat de verboden toestand duurt, eene boete verbeuren van een duizend gulden ten bate van de gemeentekas en te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders, met dien verstande dat nimmer eenige uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereischt. Deze aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de eigenaar minstens een maand tevoren per aangeteekende brief op den verboden toestand is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven indien de verboden toestand in dien tijd en genoegen van Burgemeester en Wethouders is opgeheven.

Artikel 8.
Onverschillig of het in het hierna volgend artikel 9 bepaalde al dan niet is nagekomen, zullen de in artikel 6 op den kooper gelegde verplichtingen op alle volgende koopers toepasselijk zijn en wel zoodanig dat elke kooper, door wien een of meer dezer bepalingen is overtreden of niet is nagekomen, ingeval er termijnen zijn tot toepassing der in artikel 7 bepaalde boete, hoofdelijk met zijn opvolgers in den eigendom tot betaling dier boete aansprakelijk is.

Artikel 9.
Bij elke verdere overdracht van het verkochte zullen in elke akte van overdracht de in de artikelen 6, 7 en 8 gestelde voorwaarden en bepalingen moeten worden opgenomen op straffe eener boete van tienduizend gulden door de (overschrijving lees;) overdragende partij die dit verzuimt en ingeval meerdere personen als overdragende partij optreden door hen als hoofdelijke debiteuren verschuldigd ten bate van de gemeentekas en te betalen binnen veertien dagen na het daartoe strekkende aanmaning van Burgemeerster en Wethouders, met dien verstande dat nimmer eenige uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

Deze aanmaning wordt niet verzonden dan nadat die overdragende partij minstens een maand tevoren per aangteekenden brief op dit verzuim is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven indien het verzuim in dien tijd ten genoegen van Burgemeester en Wethouders is opgeheven.

Beschermd stadsgezicht
Het pand is gelegen binnen een beschermd stadsgezicht (Heemraadssingel-Mathenesserlaan), een deel van de stad dat van overheidswege wordt beschermd om het historische karakter van het gebied zoveel mogelijk te behouden of terug te brengen.

Indeling
Het betreft ca. 8 m² opslagruimte in de kelder, alsmede ca 74 m² commerciële ruimte op de begane grond, ca. 77 m² commerciële ruimte op de 1e verdieping, alsmede ca 73 m² commerciële ruimte op de 2e verdieping. Totaal ca. 232 m².

Een deel van de 2e verdieping is beperkt in gebruik als verblijfsruimte (een deel van deze vloer heeft te maken met een hellingshoek van het dak, waarmee een deel van de ruimte niet kwalificeert als gebruiksruimte/verblijfsruimte.

De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als zuivere verhuurbare oppervlakte volgens de Nederlandse Eenheids Norm NEN 2580.

Achter het object bevindt zich ca. 75 m² grond in de vorm van een tuin. De enige bebouwing die zich in de tuin bevindt is een klein (los van het gebouw staande) overkapping ten behoeve van een kleine fietsenstalling. De tuin heeft geen achterom, zodoende dienen fietsen via de voordeur, door het object, naar de fietsenstalling te worden vervoerd.

Omzetbelasting
Niet van toepassing.

Datum transport
In overleg.

Wijze van oplevering
Het complex wordt leeg en vrij van huur en gebruik opgeleverd 'as is, where is'. Koper vrijwaart verkoper van zicht- en onzichtbare gebreken.

De 'as is, where is' levering betekent dat het object door de verkoper wordt geleverd en door koper wordt geaccepteerd in de huidige staat. Dit betekent dat koper het object in de juridische, fiscale, technische en milieu staat zoals bij ondertekening van de leveringsakte is, met alle bekende en onbekende, zicht- en onzichtbare gebreken en beperkingen en met het feitelijke gebruik op dat moment, waarbij verkoper geen andere (impliciete) verklaringen of garanties met betrekking tot enige aspect van het object dient af te geven dan de verklaringen en garanties zoals weergegeven in de koopovereenkomst.

Energielabel
Het object heeft een energieklasse E en is geldig tot 19 oktober 2032.

Notaris
Door koper te bepalen.

Kosten
Alle kosten verband houdende met de overdracht, daaronder begrepen biedingskosten, overdrachtsbelasting en het honorarium van de notaris, zijn voor rekening van koper.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam
Heemraadssingel 174, 3021 DL, Rotterdam

Bedrijfstakken in Rotterdam

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie